Czech Republic

Husovu kázání bychom rozuměli, i jeho vulgarismům, říká etymolog Rejzek

Napsal jste knihu o lidové etymologii. Mùžete ten pojem vysvìtlit?
Lidová etymologie je založená na tendenci mluvèích pøizpùsobovat si slova, která jim jsou neznámá. Oni vlastnì slyší slovo, které si nedokážou zaøadit – nejèastìji to bývají slova cizí –, a pokud mají pøíležitost, pak si ho „pøitáhnou“ k nìjakému èeskému slovu. Nìkdy zmìní jeho formu, ale nìkdy ji ani mìnit nemusejí. Tøeba když vìtšina lidí uslyší slovo høbitov, pøedpokládá, že to souvisí se slovem høbít. Pøitom to slovo ve skuteènosti vzniklo ze staronìmeckého frīthof, které pøešlo do èeštiny, a protože èeština až do 14. století nemìla f, bylo pøejato v podobì bøitov. A blízkost tohoto slova se høbít byla tak svùdná, že mluvèí si výslovnost pøizpùsobili a jednoduchým pøesmykem a pøidáním h vznikl høbitov. Takových pøípadù existuje spousta. 

Football news:

Prosecutors have reopened the case against Jerome Boateng for assaulting an ex-girlfriend in 2019. She died in February
Gian Piero Gasperini: I will not talk about the removal, or UEFA will disqualify me for 2 months
Zidane on the removal of the Broiler: I don't know if the penalty was excessive. The real world was not his best match, but the win
Ex-referee Iturralde on the removal of the Broiler: Borderline foul. It was possible to show both yellow and red
Gasperini on 0:1 with Real Madrid: You just need to win in Madrid. There is no need to speculate
Toloi about 0:1 with Real Madrid: Atalanta played a great match. We're still in business, now we have to win
Gasperini made a reverse substitution for Ilicic in the match against Real Madrid. The midfielder went into the box