Czech Republic

Hranice okresů bude hlídat 26 tisíc policistů, rozmístěni budou na hlavních tazích. Kontroly by měly být namátkové

V sobotu o tom informovala Èeská televize. Policie takéna webu zveøejnila formou otázek a odpovìdí pravidla pohybu mezi regiony.

Kvùli kontrolám mìlo vedení policie poradu. Policejní prezident Švejdar se na ní formou videokonference domlouval se všemi krajskými policejními øediteli, kde a jak budou hlídky od pondìlí fungovat, uvedla ÈT. „Není proveditelné, abychom fyzicky uzavøeli všechny komunikace mezi okresy. Nicménì hlídky budou rozmístìny tak, abychom dosáhli úèelu opatøení a bylo v co nejmenší míøe obcházeno,“ øekl Švejdar ÈT.

O omezení pohybu lidí rozhodla v pátek vláda v rámci zpøísnìní opatøení proti šíøení koronaviru. Napøíklad vycházky pøes den budou od pondìlí možné jen na území obce, nikoli celého okresu. Pro cesty do zamìstnání mimo okres bude potøeba napøíklad potvrzení zamìstnavatele. Dodržování omezení pohybu bude namátkovì kontrolovat policie, a to vèetnì cest vlaky èi autobusy.

Ministr vnitra Jan Hamáèek (ÈSSD) v pátek øekl, že nasazeno mùže být též až 5000 vojákù. Mluvèí ministerstva obrany Jan Pejšek øekl ÈT, že k tomuto opatøení musí ještì vláda zpracovat naøízení a poté v øádu dnù budou vojáci pøipraveni k nasazení. O nasazení armády a celní správy má vláda jednat v pondìlí, uvedla s odvoláním na Švejdara ÈT.

Football news:

Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance
Premier League clubs have abandoned the Super League under threat of suspension from national tournaments (The Guardian)