Czech Republic

Hráčů se smlouvou ubylo. Chceme se dostat výše, zní z Frýdku-Místku

Frıdecko-místeètí házenkáøi vıhrou nad kopøivnickım rivalem 29:28 na úvod soutìže ukázali, že v této sezonì nechtìjí hrát o záchranu.

„Systematickımi kroky se chceme dostat vıše,“ prohlásil pøedseda klubu Lubomír Kavka. „Potenciál v tımu i trenérovi je.“

Ostatnì nìkdejší extraligovı kanonır Daniel Valo má v klubu dlouhodobou smlouvu. „Mùže s mužstvem pracovat delší dobu. Chceme jít podobnou cestou jako za Rasti Trtíka, kterı tady byl šest let,“ pøipomnìl Kavka nejslavnìjší roky frıdeckomístecké házené ozdobené titulem v roce 2003.

Valo podotkl, že dlouhodobìjší kontrakt byla jedna z jeho podmínek. „Je tìžké udìlat nìjakou dobrou práci za rok, i když máte v tımu zkušené hráèe, kteøí se chovají jako profesionálové.“

Za podstatné oznaèil, že polovinu hráèù z nynìjšího extraligového tımu dobøe zná, nebo je trénoval v dorostu, odkud k áèku povıšil. „U mladıch klukù je pøechod k mužùm tím nejt잚ím mezi rùznımi kategoriemi, protože najednou se potkávají se spoluhráèi, kteøí by mohli bıt i jejich otcové. A k tomu mužská házená je silovì a psychicky úplnì jinde. Mladíci potøebují èas, aby dozráli a vyspìli.“

Kavka upozornil, že v této sezonì nechtìjí za každou cenu stavìt jenom mladé hráèe. „Pokud budou všichni zdraví, budou hrát ti, na nichž má mužstvo stát, ti starší a zkušení,“ øekl Lubomír Kavka. „Máme ale i juniorku, B tım, kde mladí, kteøí jsou v extraligovém kádru, mohou hrát druhou ligu, což je na severu Moravy dost slušná soutìž.“

Sladit mužstvo je podle Vala nároèné i vzhledem k možnım zranìním a pracovním povinnostem hráèù, jelikož nejsou na všech trénincích kompletní. „Nemáme profesionály. Každı má své zamìstnání, nebo studuje,“ upozornil Valo. „Takže nacvièit obranné a útoèné kombinace je složitìjší. Chce to èas.“

Kavka upozornil, že pokud mužstvo chce hrát o nejvyšší pøíèky, tak se bude muset profesionalizovat. „Za nynìjších podmínek se ani pøípadné evropské poháry hrát nedají. Jenže je to otázka penìz,“ øekl Lubomír Kavka.

Klub však i vzhledem k nynìjší koronavirové pandemii musí šetøit. „Snažíme se rozpoèet naplnit, ale stejnì jsme oproti loòsku museli snížit poèet smluvních hráèù,“ uvedl Kavka s tím, že klub na extraligovı tım potøebuje pøibližnì 2,8 milionu korun na sezonu.

Loni Frıdecko-Místeètí mìli pod smlouvou 20 házenkáøù, nyní šli do ligy s patnácti. „Kluci pochopili, že rozpoèet není nafukovací, a jsou ochotni hrát za stávajících podmínek,“ podotkl šéf klubu.

To potvrdil trenér Valo.

„Dùležité bylo, že naši nabídku pøijali i kluci, kteøí nás posílili,“ zmínil trenér spojky Tomáše Sklenáka, jenž se vrátil z Nìmecka, Radima Chudobu z Karviné a Tomáše Mlotka z Hranic. „Ti, co jsou momentálnì bez smlouvy, dostanou také šanci, a když mì a vedení svımi vıkony pøesvìdèí, mùžeme s nimi jednat o nové smlouvì.“

Lubomír Kafka dodal, že kontrakt by mohli dostat ještì dva hráèi. „Uvidíme podle vıvoje soutìže,“ prohlásil. „Pokud jde o platy, tak jen pìt hráèù u nás bere více než je minimální mzda. Naši házenkáøi nejsou na odmìnách od klubu existenènì závislí.“

Gøešek: Lidsky jsme si sedli

Pivot házenkáøù SKP Frıdek-Místek Adam Gøešek vìøí, že tato sezona bude mnohem lepší, než byla ta minulá, v níž tım bojoval o záchranu.

„Minulou sezonu nám trochu chybìla nìjaká vùdèí osobnost, hráè, kterı si zjedná poøádek. Byli jsme hodnì mladı, nezkušenı tım, což šlo vidìt na vısledcích,“ øekl pìtadvacetiletı Gøešek. „Letos jsme si moc dobøe sedli lidsky. Jako tım. Je to pøíjemná zmìna.“

Takže v èem by tato sezona mohla bıt lepší?
Doufám, že ve všem. (smìje se) Všechny nás to teï baví a to je asi nejvìtší rozdíl oproti minulé sezonì. Hlavnì abychom si to pøenesli do soutìže. Pak se dostaneme vıše. A souhlasím s naším trenérem, že budeme rádi za každı posun v tabulce.

Je play off reálné?
Tìžko øíct, ale z pøípravy i úvodu ligy mám mnohem lepší pocit než loni. Doufejme, že o záchranu už hrát nebudeme. To je snad horší než hrát o titul, protože když spadnete, pøijdete o všechno. V minulé sezonì nám chybìly zkušenosti. Když nám to nešlo, nenašel se nikdo, kdo by hru uklidnil a vzal to na sebe. To se nyní zmìnilo. Doufám.

Jak vnímáte nynìjší situaci kolem koronaviru, kvùli nìmuž máte nìkteré duely odložené?
Poznali jsme to už v pøípravì. Doufejme, že vıpadkù pøibıvat nebude. Ale kvùli tomu, že minulı extraligovı roèník skonèil pøedèasnì, jsme se pøipravovali na soutìž od dubna do záøí, což tak dlouhou nikdo z nás asi nezažil.

Football news:

Chugainov about Loko in the Champions League: there are Chances to get out of the group. The team looks confident and worthy
Bayern and Alaba failed to agree a new contract for the third time
Atalanta and Ajax showed smart football: a lot of traps and subtle changes on the move
Vadim Evseev: I liked the locomotive for its boldness. Not afraid to play football, well done
Barcelona may sign PSV forward malen if the deal for Depay fails
Pickford hired bodyguards because of fan threats after van Dijk's injury
Studying Borussia Favre: she loves to own the ball, a key player in the attack-17-year-old Giovanni Reina