Czech Republic

Hororový fenomén z internetu. Darcy Coatesová knihy nejprve vydávala sama

Pod tuzemskou znaèkou Fobos spadající pod spoleènost Knihy Dobrovskı už vyšly romány Tajemství sídla Craven Manor, Pøízraky domu Carrowù a Duch domu Ashburnù. Na letošek je v plánu ještì vydání pøekladu Záhada domu Marwickù.

V té nejaktuálnìjší knize Koøist však Coatesová žánrovì ustoupila stranou a pøiklonila se blíže ke klasickému hororu. V pøíbìhu je na bøehu øeky nalezen fotoaparát ztracené dívky s podivnımi snímky vyfocenımi až po jejím zmizení. Policie se však vyšetøování pøíliš podrobnì vìnovat nechce, tak se rozhodne v tajemném lese, kde se dívka ztratila, pátrat s kamarády její bratr. A brzy zjišuje, že místo je podivnìjší, než pøedpokládal.

Proè o tom všem ale psát, když styl ani sdìlení Coatesové zas tak dramaticky nevyniká ani nevystupuje nad prùmìr? Protože zaprvé dokonale ilustruje, jak se v souèasnosti dá globálnì uspìt vesmìs pouze svépomocí a zadruhé – protože ètenáøe její pøíbìhy podle prodejù i reakcí baví. Staèí si otevøít zapálené diskuse na èeskıch i zahranièních knižních fórech. Navíc se Coatesové musí nechat, že aèkoliv to neèiní nijak dùmyslnì, s napìtím a pozorností ètenáøe dokáže pracovat umnì.

Ona se k tomu autorka taky doslova propsala. Než si jejích knih zaèali ètenáøi všímat, vydala jich v elektronické podobì celkem 22. Èinila tak prostøednictvím spoleèného programu spoleèností Amazon a Kindle, kterı nabízí možnost takzvaného „self-publishingu“, tedy vydávání knih „sama na sebe“. Prùlom pak pøišel v roce 2015 s do èeštiny doposud nepøeloženou knihou The Haunting of Gillespie House. Díky její popularitì totiž autorka mohla zaèít knihy v paperbackové formì sama i tisknout a prodávat dál.

Zájem pøišel až nedávno

Pak už bylo jen otázkou èasu, než si jí všiml i tradièní knižní trh. Zájem nejprve projevil americkı knižní prodejce Barnes and Nobles, kterému dodávala knihy sama. Pak se ale celé její portfolio rozhodlo skoupit vydavatelství Sourcebooks, které její knihy pod znaèkou Poisoned Pen Press vydává od loòského ledna. Navzdory popularitì dìl však Darcy Coatesová zùstává spíše stranou pozornosti (døíve dokonce dalo práci i vyhledat její fotografii). Pøíliš toho o sobì neprozrazuje, rozhovory èasto nedává a vlastní jí nejsou ani sociální sítì.

Povìtšinou se tak ètenáø doète pouze to, že „žije v Austrálii se svou rodinou, koèkami a zahradou plnou bylinek a zeleniny“, pøípadnì, že „miluje staré lesy a hory“. A ono to ve finále tak akorát staèí.

Football news:

Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well