Czech Republic

Hokejové Znojmo se vrací do Evropy, rozšíří rakouskou ligu

Bet-at-home ICE Hockey League (bıvalá EBEL) bude mít místo souèasnıch 11 novì 14 úèastníkù. Vedle Znojma byly do soutìže pøijaty také Olimpija Lublaò ze Slovinska a HC Pustertal z Itálie. Teï mají deset dnù na doruèení dokumentù nutnıch k úèasti. Potøebnı poèet hlasù naopak nezískal další z uchazeèù rakouskı Feldkirch.

„Velkı zájem o úèast v naší lize nám pøinesl vítanou možnost navıšit poèet klubù na ètrnáct. Vìtšina majitelù klubù se ke ètrnáctièlenné lize staví pozitivnì. Zpìt v lize tak mùžeme srdeènì pøivítat klub HC Orli Znojmo. Jsme pøesvìdèeni, že i v Pustertalu a Lublani jsme našli úèastníky s velkım potenciálem. Spoleènì jsme tímto rozhodnutím potvrdili náš závazek mít ligu skuteènì mezinárodní,“ citoval klubovı web znojemskıch Orlù prezidenta ligy Jochena Pildnera-Steinburga.

V soutìži pùsobí vedle rakouskıch klubù Klagenfurtu, Vídnì, Salcburku, Dornbirnu, Grazu, Innsbrucku, Villachu a Lince také italské Bolzano, Bratislava Capitals a maïarskı Székesfehérvár.

Znojmo loni svou úèast v soutìži pøerušilo kvùli ekonomickım dopadùm koronavirové pandemie a komplikacím, které mohly zápasy v mezinárodní lize pøinést. Klub se jako vlastník licenci, díky které v druhé lize do té doby hrály Moravské Budìjovice, zaøadil do tøetí nejvyšší domácí soutìže.

Nejvìtším úspìchem Znojma v lize EBEL byla úèast ve finále v roce 2016, v nìmž podlehlo Salcburku. Díky tomu si v roèníku 2016/17 Orli zahráli i Ligu mistrù. Pøed vstupem do rakouské soutìže hráli dvì sezony první ligu, pøedtím byli deset let úèastníkem extraligy.

Football news:

Germany vs Super League: Bayern Munich and Borussia Dortmund chose the UEFA side and supported the reform of the Champions League
Tuchel about the Super League: I don't want to get involved in this, because my words may sound like an excuse
UEFA has approved a change in the format of the Champions League. The Europa League and the LK will also lose the group stage from 2024
Lineker on Super League: Klopp has always been a man of the people. I wonder what coaches like Jurgen and Pep will say
UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes