Czech Republic

Hokejista Lev se simulováním připravil o deset procent ze základního platu

Lev ve 38. minutì pøihrál kontakt s hokejkou domácího Ondøeje Dlapy. Zatímco sám musel na trestnou lavici za držení hole, jeho soupeø nijak potrestán nebyl. Tøicetiletı Lev se ale vedle pøestupku, jak ho urèili rozhodèí bìhem zápasu, dopustil podle Ujèíka ještì navrch nafilmovaného pádu nebo pøehrávání.

„Zneužil kontaktu s protihráèem Ondøejem Dlapou k tomu, aby jeho dùsledky zvıraznil a teatrálním pádem na ledovou plochu ovlivnil úsudek rozhodèích. Ze zábìrù je zøejmé, že hráè nejdøíve jednoznaènì pøidržel protihráèovu hùl, aby následnì soupeøem nezavinìnım, cílenì zvıraznìnım pádem na ledovou plochu vzbudil dojem, že se tak stalo v dùsledku pøedchozího zákroku,“ vysvìtlil dodateènı trest Ujèík.

Football news:

Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance
Premier League clubs have abandoned the Super League under threat of suspension from national tournaments (The Guardian)
Juventus is not giving up on the Super League. Roma demands that Juve, AC Milan and Inter withdraw from the project
We made a mistake and we apologize. We heard you. Arsenal's open letter of apology for Super League