Czech Republic

Hnusná sezona. Trenérka USK Hejková ji chce vymazat z paměti

Loni získal USK titul jako vítìz základní èásti nedohrané ligy, v pátek se radoval v prázdné hale na Královce a oslava byla také skromná, aby neporušila souèasná opatøení. „Je to všechno smutné. Já jsem si dala závazek v mojí duši, že tuto sezonu až na tento moment vymažu z mıch memoárù, protože byla takzvanì hnusná,“ øekla Hejková.

Pamatovat si chce jen koneènou cestu za triumfy v Èeském poháru a domácí lize. „Užily jsme si to o hodnì víc než pøedešlé sezony. Nebavím se o té loòské, ale pøedtím to byla vždycky taková povinnost a dohrávaly jsme to po Eurolize. Letos jsme ji opustily pøíliš brzy, takže jsme se koncentrovaly na èeskou ligu a o to víc si to hráèky i realizaèní tım užívá,“ prohlásila sedmašedesátiletá èlenka Sínì slávy FIBA.

Na lavièce USK Praha bude i nadále pokraèovat. „Impulz je pro mì jednoduchı, protože sezona byla, jaká byla, a mnì se nechtìlo takto skonèit. Proto jsem souhlasila, že bude ještì další. Radši neøíkám, jestli poslední nebo jaká bude,“ uvedla Hejková, která v klubu pùsobí od listopadu 2012 a získal s ním devìt titulù a triumf v Eurolize v roce 2015.

USK s 15 èeskımi triumfy pøekonal Žabiny Brno a s 23 tituly i v souètu s federální ligou vyrovnal pražskou Spartu. „Já to pro rekordy nikdy nedìlám, to mi pøipomenou až novináøi, že je to rekord nebo kolik je to vítìzství. Já si dám ale jeden závazek, aby byl 25. národní titul další sezonu. To je mùj rekord,“ podotkla s úsmìvem Hejková, jež dosáhla na tøi federální a deset slovenskıch titulù s Ružomberokem a dvakrát uspìla i se Spartakem Moskva v ruské lize.

V Eurolize dovedla k triumfu nejen USK, ale i dvakrát Ružomberok a dvakrát Spartak Moskva. Možnost rozšíøit tuto sbírku jí znemožnila i koronavirová krize. Dobøe rozehranou minulou sezonu pøedèasnì ukonèila pandemie pøed ètvrtfinálovımi duely s italskım Schiem.

V té uplynulé se Pražanky poprvé od sezony 2012/13 nedostaly do nejlepší osmièky. Ve ètyøèlenné skupinì skonèily po lednové druhé „bublinì“ v Praze za Fenerbahce a Lyonem a pøed Gdyní. Pøi prvním turnaji v prosinci v Istanbulu se tım nakazil nemocí covid-19 a pøed klíèovımi odvetami navíc pøišel o zranìnou americkou oporu Alyssu Thomasovou.

„Jednoznaènì nás to poznamenalo, protože druhá bublina se hrála hned po našem covidu. Jsem pokorná vùèi této nemoci a tím, že jsme si jí prošly, tak vím, že pro sportovce je to problém,“ uvedla Hejková.

Bylo podle ní nároèné, že tım v sezonì zaèínal s pøípravou znovu od nuly. „Nejt잚í bylo stále restartovat tım, protože jsme zaèaly, pøipravily jsme se na nìco a byl první lockdown. Ani se netrénovalo a nebylo nic. Z toho jsme zase znova zaèínaly a to bylo v sezonì furt. Nìkam jsme se dostaly a znova. Až nás skolil covid. Nìkteré hráèky øíkaly, že se cítily úplnì stejnì jako na zaèátku sezony,“ popsala Hejková, proè na roèník radši zapomene.

Ale další vyhlíží s optimismem. „Pøeju si, aby byl normální a vrátily jsme se k basketu, kterı jsme hrály v pøedešlé sezonì. Uvidíme, jak se nám podaøí sladit tım. Základ zùstane pohromadì a nastanou nìjaké kosmetické zmìny na postech èeskıch hráèek,“ øekla a mìla radost, že bude pracovat s prakticky stejnım kádrem.

V pøíštích tıdnech bude rodaèka ze Žiliny odpoèívat a èerpat pøedevším psychické síly. „Je to vždycky tak, že vypnu hned po sezonì basketbal ze života. Vìtšinou jsem jezdila na dovolenou, tentokrát to moc nejde, tak zatím bude taková, že odjedu domù a uvidíme, co mì tam èeká. Pokusím se spojit dovolenou s basketem až na mistrovství Evropy,“ dodala Hejková.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude