Czech Republic

Hlasování v Senátu naznačilo, že žaloba na Trumpa nejspíš neuspěje

Ústavní žaloba vznesená Snìmovnou reprezentantù exprezidenta viní z podnìcování ke vzpouøe v souvislosti s vıtržnostmi jeho pøíznivcù v sídle Kongresu ze zaèátku ledna. Takzvanı impeachment posuzuje Senát, tedy druhá kongresová komora, která v pøípadì uznání viny mùže Trumpovi zakázat usilovat v budoucnu o veøejnı úøad a odebrat mu vıhody poskytované exprezidentùm.

Proces se naplno rozbìhne až za dva tıdny, už dnes ale senátoøi skládali pøísahu o tom, že budou v roli porotcù „vykonávat nestrannou spravedlnost“. Následnì republikánskı senátor Rand Paul vznesl námitku s cílem prohlásit celı nadcházející proces za protiústavní.

Senát smetl republikánskou námitku

Øada republikánù v posledních dnech tvrdí, že základní zákon USA neumožòuje vést proces ústavní žaloby proti prezidentovi, kterı již završil svùj mandát. U dané otázky nepanuje mezi odborníky shoda a nìkteøí ameriètí komentátoøi podotıkají že argumentace napadající proces je pøíhodná pro øadu republikánù, kteøí nechtìjí Trumpa ani obhajovat, ani se veøejnì postavit proti nìmu.

V Senátu v úterı s tímto argumentem neuspìli, procedurální hlasování ovšem leccos nastínilo smìrem k samotnému procesu. „Podpora 45 republikánù pro prohlášení procesu za neplatnı naznaèuje, že pravdìpodobnost Trumpova odsouzení je velmi malá... By vìtšina republikánù krátce po útoku (na Kapitol) Trumpa kritizovala, mnozí z nich mu následnì pøispìchali na pomoc, což ukazuje exprezidentùv pøetrvávající vliv ve stranì,“ píše AP.

Senát zaène žalobu projednávat v tıdnu od 8. února, pøièemž pro k odsouzení je potøebná dvoutøetinová vìtšina. K 50 demokratickım senátorùm by se tedy muselo pøidat alespoò 17 jejich republikánskıch kolegù. Dnes se k nim pøiklonili jen známí Trumpovi kritici Mitt Romney, Ben Sasse, Susan Collinsová, Lisa Murkowskiová a Pat Toomey.

Pokud jde o možnost projednávání žaloby proti øadovému obèanovi, senátor Paul a další mají podporu i nìkterıch právních expertù, napøíklad profesora a èastého hosta v republikánùm naklonìné televizi Fox News Jonathana Turleyho.

Demokraté podpoøení jinımi experty však jejich argument odmítají. Poukazují jednak na historickı precedent z roku 1876, kdy byla vedena úspìšná ústavní žaloba proti bıvalému ministrovi války Williamu Belknapovi. Senátní lídr demokratù Chuck Schumer rovnìž prohlásil, že by prezident, kterı zneužil svoje pravomoci, mohl uniknout odpovìdnosti jen tím, že rychle rezignuje. Ke konci prezidentského mandátu by pak mohl uèinit v podstatì cokoli s vìdomím, že v pøípadì problému odstoupí z funkce a vyhne se tím pøípadnému zákazu kandidovat znovu.

Pro republikány hlasovat proti bıvalé hlavì státu, která má v jejich stranì stále velké množství podporovatelù, by nemuselo bıt politicky rozumné. Trump již døíve hrozil, že všem, kteøí se proti nìmu postaví, zkomplikuje svım vlivem budoucí znovuzvolení.

Trump èelí ústavní žalobì jako jedinı prezident v historii USA podruhé. Blížící se jednání Senátu, kterı má pøi posuzování ústavní žaloby roli soudu, se však bude odlišovat od toho z minulého roku v tom, že jej nebude øídit pøedseda nejvyššího soudu, nıbrž služebnì nejstarší èlen komory, kterı je rovnìž doèasnım pøedsedou Senátu (president pro tempore).

Nyní je v této pozici demokrat Patrick Leahy, podle nìjž je historickım zvykem, aby ústavní žaloby namíøené proti èinitelùm, kteøí nejsou prezidenti, øídil právì doèasnı pøedseda komory. I toto rozhodnutí však napadá republikán Paul s tím, že podle jeho názoru vyvolává pochyby o ústavnosti celého procesu.

Football news:

Solskjaer on the top 4: The battle will be long. The match with Chelsea is a serious challenge, with the arrival of Tuchel everything has changed there
Bayern signed a contract with Musiala for 5 years, the salary is 5 million euros. Today, the player turned 18 years old
FNL is a place of torment. The clubs themselves pay the league more than it pays them - to rake this out to the new president from the RFU
Manchester United will pay Cavani 2 million euros if they do not extend his contract. The decision will be made when the player heals the injury
Klopp on Liverpool in the top 4: It's a big challenge. We are not so far away, but there is a certain gap
Ronald Koeman: All the top clubs have pressure. Sometimes it seems that only Barcelona plays important matches
Ramos is closer to a new contract with Real Madrid than to leaving the club. The player regularly communicates with Perez