Czech Republic

Herec zpovídá restauratéry. Kolegové se mu smějí, že je z něj druhý Maurer

Na divadelních prknech coby Kláska v Lucernì nebo Fabrizia v komedii Mirandolína ho teï diváci kvùli zavøenım divadlùm nevídají. Místo toho je Roman Blumaier, herec Národního divadla Brno, provází svìtem brnìnské gastronomické scény.

Moderuje totiž rozhovory s majiteli brnìnskıch gastro podnikù v rámci projektu Gourmet Brno, za nímž stojí brnìnské turistické informaèní centrum (TIC).

„Pøedstavujeme jejich pøíbìh, koncept novıch podnikù i to, jak zvládají souèasnou situaci a jak se jim daøí fungovat. Mımi respondenty jsou majitelé brnìnskıch kaváren, cukráren, bister èi barù. Jde o nominanty letošního roèníku a vítìze loòského roèníku,“ pøiblížil Roman Blumaier, kterı spolupracoval i na pøedchozích roènících projektu Gourmet Brno.

Rozhovory si zájemci mohou poslechnout ve formì podcastù prostøednictvím služby Spotify, na webu Gourmet Brno a na facebookové stránce TIC Brno, zveøejòují se postupnì.

„Už jsme jich vydali jedenáct a dalších šest zveøejníme do konce roku,“ upøesnila za TIC Kateøina Theissigová a dodala, že poslechovost i zpìtná vazba od podnikù je velmi dobrá.

Zájemci už si mohli poslechnout povídání tøeba o Monogram Espresso Baru, Cupcakekárnì, baru Super Panda Circus, podnicích Gusto Plzeòka, Pavillon Steak House nebo Ramen Brno.

Protože kvùli jarní i podzimní koronavirové vlnì se nemohl Gourmet Brno uskuteènit tak jako v pøedchozích ètyøech roènících, kdy brnìnští patrioti nominovali dle svého názoru nejlepší podniky, které potom ohodnotila odborná komise, rozhodl se TIC k letošnímu roèníku pøistoupit jinak a pøedstavit a podpoøit místní gastronomickou scénu právì i pomocí podcastù vysílanıch na internetu.

Role moderátora herce Blumaiera baví i proto, že se sám o gastronomii zajímá. „Baví mì sledovat, jak se brnìnská gastronomická scéna vyvíjí. Uvidíme, jak to bude dál, ale když se podíváme na situaci pøed koronavirem, vıvoj brnìnské gastronomické scény byl podle mì ve srovnání s jinımi mìsty v republice neuvìøitelnì dynamickı,“ zamıšlí se Blumaier s tím, že podnikùm drží palce, aby byly schopné otevøít i poté, co pøestanou platit protikoronavirová opatøení.

Každı pátek zdarma

5plus2

Ètení o zajímavıch lidech, událostech a nevšedních akcích v regionech.

V Brnì oceòuje i symbiózu a schopnost spolupráce mezi jednotlivımi podniky. „Skvìle tady funguje vzájemné doporuèování mezi podniky. V restauraci je to se zážitkem podobné jako v divadle. Když zažijete zklamání, už další restauraci nebo divadlo nemáte chu navštívit. Ale když je host spokojenı, mùže zaèít objevovat a navštìvovat další podniky,“ vysvìtluje Blumaier.

Od hereckıch kolegù má na rozhovory kladné reakce. „Fandí mi a tvrdí, že se rozhovory pøíjemnì poslouchají. Ale nìkteré kolegynì si ze mì i utahují, že je prı ze mì druhı Maurer,“ prozrazuje, jaké má na svou novou „roli“ ohlasy.

Ani v dobì zavøenıch divadel však neopustil svou hereckou profesi. V divadle se zkouší ostošest, aby byli herci pøipravení, až zase budou moci pøedstoupit pøed diváky. Aktuálnì s kolegy v Redutì chystají inscenaci Nikdo od Ödöna von Horvátha.

Football news:

Klopp on hugs: If it was a threat to the players' health, we wouldn't do it. The pitch is a safe place
Mourinho to Bale in training: Do you want to stay here or go back to Real Madrid and not play football?
Paul Pogba: The match against Liverpool will be a battle. Manchester United need to keep calm
Roten on Mbappe: He's getting worse with his teammates. When Kylian is successful, he is like Ronaldo
Lampard 1-0 with Fulham: Chelsea pressed, and there was a feeling that we would score. It was important to be patient
Alex Ferguson: Manchester United - Liverpool-the main game of the season, I always thought so. These are two of the most successful clubs in Britain
Koeman on the Super Cup: It's not the most important trophy we're fighting for, but it's still a title. We need to show that we are in the ranks