Czech Republic

Hejtmani mohou od čtvrtka nařídit pracovní povinnost lékařům a ostatním zdravotníkům, rozhodla vláda

Na základì návrhu ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) o tom ve støedu rozhodla vláda. Nemocnice mají pøedstavitele krajù informovat o svıch potøebách, øekl novináøùm ministr po mimoøádném jednání kabinetu.


Podle Blatného bude pomoc zdravotníkù z ambulancí èi zaøízení jednodenní péèe tøeba po pøíští tøi tıdny, než poèty novì nakaženıch zaènou klesat, a další dva, kdy bude mít nynìjší vlna epidemie dozvuk v hospitalizacích.

Ministr doplnil, že dál zvažuje i možnost povolání medikù. Vzhledem k jejich studijním povinnostem k tomu zatím nepøikroèil.

Podle vıètu budou moct od ètvrtka hejtmani povolat napøíklad ambulantní specialisty, zamìstnance zaøízení jednodenní péèe i lùžkové péèe tam, kde se zatím o covidové pacienty nestarají. Do povinnosti nezahrnul pracovníky v lázeòské péèi. Lázeòskı personál by to podle nìj „jen tìžko zvládal“.

„Situace v nemocnicích je kritická, je potøeba zapojit všechny rezervy, které máme,“ uvedl Blatnı. Zaøízením, ze kterıch zdravotníci odejdou, budou podle Blatného vıpadek kompenzovat zdravotní pojišovny.

Povinnost se nebude vztahovat na lékaøe takzvaného prvního kontaktu, kteøí budou zajišovat primární péèi, jde o praktiky, gynekology, porodníky èi pediatry, a také na zamìstnance hospicù. „Tato zaøízení jsou vyòata,“ uvedl ministr.

Blatnı ve støedu zopakoval, že neplánuje otevøení záložních zaøízení pro covidové pacienty. „Nemáme problém s budovami, lùžky, ale nemáme personál, kterı musí lùžka obsluhovat. Pod poètem lùžek si nepøedstavte postel, ale ten tım lidí, kterı se stará o ty, kteøí tam leží, jako zálohu máme zahranièní pomoc,“ øekl.

V èeskıch nemocnicích je s covidem-19 pøes 8100 lidí, což je dosud nejvíc. Úterní èísla ukazují 8162 hospitalizovanıch, pondìlní po revizi dokonce 8234. Dosavadní rekord byl 8155 covidovıch pacientù ze zaèátku listopadu. Dál pøibıvá i tìžkıch pøípadù, maximum se v úterı posunulo na 1661 pacientù. Je to o sto víc než v nedìli a o šest víc než v pondìlí. V úterı v Èesku pøibylo 16 642 pøípadù covidu.

Football news:

Everton are set to sell Moise Keane for 50 million euros. PSG are working on a deal
Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup