Czech Republic

Hejnová s poštou uzavřela smír ve sporu o známku. Dostane zlomek částky

O uzavøení smíru informovaly Hospodáøské noviny.

Hejnové dal letos v kvìtnu za pravdu odvolací soud. Podle pøedsedkynì senátu Veroniky Køesanové se autorovi, akademickému malíøi Milanu Jarošovi, nepovedlo vymazat rysy atletky tak, aby z ní zùstalo zobrazení anonymní pøekážkáøky. O odškodném ale soud nerozhodl, obìma stranám dal ještì prostor se dohodnout.

Podmínky smíru nebyly zveøejnìny.

„Návrh na smír byl odeslán soudu ke schválení. Do rozhodnutí soudu nebudeme celou situaci nijak komentovat,“ øekl deníku mluvèí pošty Ivo Vysoudil. Podle advokáta atletky Jakuba Kadlece získá Hejnová jen èást požadovaného odškodného, pošta se navíc nebude muset omlouvat.

„Pøedpokládám, že mi to ani nezaplatí vılohy,“ sdìlila HN atletka. Na smír pøistoupila kvùli souèasné krizové situaci, spor by se navíc mohl protahovat další roky. „V pokraèování sporu jsme už nevidìli smysl. Dùležité je, že soud øekl, že na té fotce jsem já a že pošta pochybila,“ dodala Hejnová.

Soudkynì letos v kvìtnu doporuèila Hejnové èást žaloby tıkající se bezdùvodného obohacení stáhnout. Uvedla, že bıt na známce je poctou, za kterou se vıznamnım lidem neplatí. 

„Vždy jsem øíkala, že na známce jsem já. A kdyby to øíkala i pošta, tak by to pro mì èest byla. Takhle ale hraje pošta roky nedùstojnou hru na schovávanou. Pozve mì na pøedstavení známky a pak tvrdí, že na známce je anonymní avatar,“ reagovala na to tehdy atletka.

Èeská pošta vydala k olympiádì a paralympiádì v Riu de Janeiro v létì 2016 dvì speciální známky. Obì pocházely z dílny Milana Jaroše. Známek zobrazujících pøekážkovı bìh nechala firma vytisknout 500 000.

Hejnová získala titul mistrynì svìta v bìhu na 400 metrù pøekážek v letech 2013 a 2015. Ze stejné disciplíny má také bronzovou medaili z olympiády v Londınì v roce 2012.

Odvolací soud uznal, že je na známce atletka Zuzana Hejnová:

Football news:

Rubiales apologized for the lack of a replay of the moment with the check of the game with the hand of the defender Athletic in the match with Real Madrid
Guardiola on the ban on hugs after goals: The reason for this situation in the UK is not in the players, come on
You can also hand over tickets for Euro and return the money (if the matches are postponed in March, everything will burn out). Instructions
Mark Clattenburg: Klopp knows what he's doing, he's incredibly smart. Jurgen is bad at losing, he and Ferguson have more in common than he realizes
Alex Ferguson: Rooney has had a fantastic career. I hope he can be a coach
A Bundesliga club cannot be bought. But Volkswagen was able to
Midfielder Bayer Amiri was called a fucking Afghan. After the match, the Union player apologized