Czech Republic

Hasiči v Chrastavě ukončili zásah po požáru průmyslového objektu, škoda je zhruba 100 milionů korun

Kriminalisté požár vyšetøují pro podezøení z obecného ohrožení z nedbalosti. Vyšetøovatelé pøíèin požáru hasièù a policie byli na místì požáru dnes odpoledne, zatím se ale nevìdí, co požár zpùsobilo. Mluvèí hasièù Jakub Sucharda už ale v pátek upozornil, že vyšetøování zøejmì potrvá mìsíce. Pøi požáru nebyl nikdo zranìn, evakuováno bylo zhruba 100 lidí.

Požár v pátek odpoledne zasáhl výrobní halu na polyuretanové výrobky spoleènì se sklady v prùmyslové zónì u vlakového nádraží. Hoøelo v areálu poboèného závodu firmy Grupo Antolin. Požár likvidovalo skoro 100 hasièù z 21 jednotek, vyhlášen byl nejvyšší stupeò požárního poplachu. Pod kontrolu se hasièùm oheò podaøilo dostat v pátek zhruba pìt hodin po zahájení zásahu, v pátek kolem 17:30. S ohledem na rozsah požáru ale zásah trval až do sobotních zhruba 16:00. „Místo požáru bylo protokolárnì pøedáno zástupci majitele,“ uvedla Klímová.

Dohašování komplikovalo také to, že na základì šetøení statika, byl vstup dovnitø zakázaný. Hasièi proto pøi dohašování využili speciální dálkový nakladaè ze Záchranného útvaru Zbiroh. „Materiál, který žhnul vevnitø, vyvážel ven, kde se hasil,“ uvedla Klímová. Poslední zbytky hoøícího materiálu byly z výrobní haly vyvezené a uhašené na volném prostranství v sobotu dopoledne. „Nìkterá místa se poté nechávala kontrolovanì dohoøet,“ dodala Klímová.

Lidem v okolí mìsto v pátek preventivnì doporuèovalo, aby neotevírali okna. Laboratoø z Kamenice ale nenamìøila zvýšené koncentrace žádných jedovatých látek v ovzduší. Podle webu Grupo Antolin je její závod v Chrastavì zamìøený na výrobu s chemickými procesy, konkrétnì výrobu polyuretanové pìny. Areál spoleènost využívá i jako logistické centrum pro skladování vstupního materiálu a hotové výroby, pro výrobu náhradních dílù a pøebalování volných komponentù.

Football news:

Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance
Premier League clubs have abandoned the Super League under threat of suspension from national tournaments (The Guardian)
Juventus is not giving up on the Super League. Roma demands that Juve, AC Milan and Inter withdraw from the project