Czech Republic

Haščákova Penta má v Česku lékárny, sázkové kanceláře i byty

Hašèák se narodil 30. srpna 1969 v obci Ïurková. Absolvoval Moskevskı státní institut mezinárodních vztahù (MGIMO) a podnikat zaèal spoleènì s Markem Dospivou v Èínì, odkud bìhem svého studijního pobytu v Pekingu dováželi poèátkem 90. let èínské textilní vırobky do obchodních øetìzcù v Èeskoslovensku.

Poté spoleènì založili firmu Penta Brokers, ze které vyrostl souèasnı kolos Penta Investments. Dalšími partnery jsou nyní Jozef Oravkin, Eduard Maták a Iain Child. 

Kauza Gorila, kvùli které si zøejmì policisté Hašèáka v úterı odvedli na vıslech a následnì obvinili z korupce a praní špinavıch penìz, se tıká podezøení z uplácení politikù a vysokıch úøedníkù Pentou vımìnou za její vliv na privatizaci a na chod nìkterıch podnikù. 

Penta nekalé jednání v pøípadu od zaèátku popírá. Hašèák také nedávno svìdèil u soudu s podnikatelem Marianem Koènerem, kterı èelil obžalobì z objednání vraždy novináøe Jána Kuciaka. U Koènera totiž policie zajistila v roce 2018 nahrávku z odposlechù z Gorily, které do médií unikly loni. 

Dr. Max, Penta, Deník, Smíchoff...

Souèasná støedoevropská investièní skupina Penta zaèínala v roce 1994 jako obchodník s cennımi papíry. Zlomovım obchodem se pro ni stala koupì spoleènosti VÚB Kupón v roce 1996. Nejvìtší investièní fond na Slovensku s hodnotou aktiv kolem devíti miliard slovenskıch korun (polovina se nalézala v ÈR) získala asi za pìtinu jeho hodnoty. 

Jak sama uvádí, bylo to s použitím cizích zdrojù díky fondu rizikového kapitálu z londınské skupiny Regent. Následné transakce s podíly ve firmách daly vzniknout souèasné Pentì. Dnes pùsobí v øadì oblastí, zejména ve zdravotnictví. Na Slovensku vlastní zdravotní pojišovnu nebo sí regionálních nemocnic, zdravotnická zaøízení provozuje prostøednictvím Penta Hospitals CZ také v Èesku.

Dále podniká ve finanèních službách, vırobì, maloobchodu, realitách a v poslední dobì i v médiích. Tam skupina vıraznì vstoupila v roce 2014, na Slovensku ovládá News and Media Holding. Ve stejné dobì zaèala investovat i u nás, vrcholem se stal nákup vydavatele regionálních Deníkù, mediálního domu Vltava Labe Media, v létì 2015. 

Mezi její známé investice v Èesku patøí pøedevším sázková kanceláø Fortuna. Tu Penta ovládla v roce 2005 (pùvodní ètyøi majitelé za ni dostali 2,4 miliardy korun). Další klíèovou investicí je sí lékáren Dr. Max, s níž Penta podniká od roku 2004 a která je jedním nejvìtších øetìzcù svého druhu v Evropì.

Skupina zamìstnává na 46 tisíc lidí a pùsobí ve více než deseti evropskıch zemích. Svoje zastoupení má v Praze, Bratislavì a Varšavì. Loni skupinì klesl èistı zisk o osm procent na 265 milionù eur (6,9 miliardy korun). Tržby se snížily stejnım tempem na 6,9 miliardy eur (pøes 180 miliard korun). 

Celková aktiva portfoliovıch spoleèností se zvıšila o 800 milionù eur na 11,2 miliardy eur. Hospodáøskı vısledek nejvíce ovlivnily spoleènosti Dr. Max a Fortuna, vıraznì pak pøispìla Penta Real Estate. Ta dokonèila podle vıroèní zprávy za loòskı rok napøíklad 452 bytovıch jednotek v lokalitách Waltrovka a Bory Home a dalších 1 605 jednotek staví v komplexech Sky Park, Terasa, Waltrovka, Maison Oøechovka a Bory Home. 

Firma otevøela kanceláøskou budovu SmíchOFF v Praze a pokraèovala ve vıstavbì projektu Churchill II. V Bratislavì pak dále budovala Sky Park Offices. Jako developer má za sebou Penta napøíklad vıstavbu komplexu Florentinum v centru Prahy, nedávno také vypsala architektonickou a urbanistickou soutìž na podobu námìstí u Masarykova nádraží na køížení ulic Havlíèkova, Na Florenci a V Celnici. Kolem nádraží firma chce postavit novou ètvr.

Mezi vırazné obchody patøil i vstup do Severomoravskıch vodovodù a kanalizací v roce 2003, na jejichž prodeji španìlskému investorovi pozdìji firma vydìlala zhruba ètyøi miliardy korun. Letos Penta Investments také prodala vırobce letadel a dílù Aero Vodochody Aerospace maïarskému podnikateli Andrási Tomborovi a skupinì Omnipol.

Football news:

Neymar: Thank God for the charisma. I have a gift to be different from the rest
Wayne Rooney: It's time to lead the younger generation. I had a great career
Lineker on Rooney: One of our greatest players. England would have won Euro 2004 had he not been injured
Chelsea will give Drinkwater the third rent - Kasimpasa. He has not played since February
Neymar: I became an icon and idol in football. Courage is my main advantage
Ole Gunnar Solskjaer: Liverpool want to beat everyone. Manchester United knows that they can beat anyone
Messi missed today's Barca training session