Czech Republic

Hart vítězem thrilleru, Giro je jeho. Opět skvělý Černý byl v časovce šestý

Obrovské nadšení nastalo v cíli u milánského Dómu v táboøe Ineosu.

Britská stáj ovládla (podle oèekávání) s mistrem svìta Gannou závìreènou èasovku. Ale co bylo mnohem vıznamnìjší, vyhrála s Tao Geogheganem Hartem celé Giro. 

Podrobná reportáž

Kdo by to byl èekal?

Geoghegan Hart dal zapomenout na dosud tak bolestivı rok nejbohatšího tımu svìta.

Po selhání Egana Bernala na Tour a zranìní a odstoupení Gerainta Thomase v úvodu Gira se Hart postavil veškerım prognózám a zaøídil, že ani šestou sezonu v øadì nezùstane Ineos bez titulu na Grand Tour.

Od srpna se pøipravoval, že bude v Itálii superdomestikem Thomase. Zkušenému Velšanovi tu mìl razit cestu k titulu.

Ale najednou byl Thomas pryè a Geoghegan Hart se znièehonic propracoval na pøední pøíèky celkové klasifikace.

Po pøedposlední etapì, horské zkoušce do Sestriere, držel druhé místo za další senzací závodu Jaiem Hindleym ze Sunwebu, také pùvodnì „jen“ pomocníkem lídra své stáje Keldermana.

Po 20 etapách a 3 346 kilometrech nebyla mezi nimi ani sekunda. Patnáctikilometrová rovinatá èasovka do Milána musela rozhodnout.

Tao Geoghegan Hart na startu závìreèné èasovky

Tao Geoghegan Hart

Jai Hindley na Giru pøi závìreèné èasovce

Jai Hindley

Po dvou kilometrech na její trati stále platila remíza, oba je zvládli stejnì rychle. 

Pak se rùžové váhy zaèaly stále silnìji naklánìt na Hartovu stranu. Po ètyøech kilometrech získával na Hindleyho pìt sekund, po šesti kilometrech už deset. A Australanova ztráta dál narùstala.

Bylo jasné, že pouze fatální chyba nebo technická závada by mohly Brita o titul pøipravit.

A nic takového se nestalo.

V èasovce obsadil 13. místo a porazil v ní svého nejvìtšího konkurenta o 39 sekund. Stal se zaslouženım a nezpochybnitelnım šampionem Gira. 

Chytl se za hlavu, zaal triumfálnì pìst. Utápìl se v hlouèku Ineosu. A pak si kráèel na pódium pro trofej pro vítìze, takzvanı Nekoneènı pohár.

Cyklista z Londına, jehož mentorem je slavnı Bradley Wiggins, pøi své ètvrté Grand Tour kariéry vıraznì vylepšil své dosavadní maximum ze závodù Velké trojky, jímž bylo 20. místo z loòské Vuelty.

„Nikdy jsem si nemyslel, že takovı vısledek mùže bıt v mıch silách,“ pøiznával šampion. „Vìøil jsem, že bych mohl dojíždìt v první pìtce nebo první desítce na Grand Tour, ale tohle?“

Popisoval, že po vìtšinu trati se pøedevším soustøedil na vlastní vıkon. „Až na posledním kilometru, když mi hlásili mezièasy, mi zaèínalo docházet, pro co si jedu, a snažil jsem se pøehnanì neriskovat, abych si to na kostkách u cíle ještì nepokazil.“

Je prvním vítìzem v historii závodu, kterı rùžovı dres oblékl poprvé až po závìreèné etapì.

Za cílem se objal se i s jeho pøedchozím majitelem Jaiem Hindleyem, svım velkım kamarádem. „Byla to úžasná bitva,“ øekl mu.

„Nikdy není pìkné ztratit dres lídra,“ vykládal Australan. „Ale mohu bıt na sebe hrdı. Tohle Giro bylo pro mì obrovskım krokem dopøedu.“

Filippo Ganna dojíždí do cíle individuální èasovky, poslední etapy letošního...

Filippo Ganna dojíždí do cíle individuální èasovky.

Suverénnì nejrychlejším mužem èasovky byl v nedìli Hartùv tımovı kolega Felippe Ganna, dominoval jí s pøevahou 32 sekund pøed dvojnásobnım mistrem Evropy Viktorem Campenaertsem ze stáje NTT.

Tøi èasovky = tøi vítìzství, platilo v podání Ganny na Giru. Takovou bilancí se mohl naposledy na Giru pochlubit Švıcar Tony Rominger v roèníku 1995.

Gannova a Hartova stáj Ineos ovládla letos se tøemi rùznımi jezdci celkem 7 z 21 etap.

Skvìlı vıkon znovu podal Josef Èernı. Po 6. místì v úvodní èasovce do Palerma a 5. pøíèce v té druhé do Valdobbiadene dojel èeskı jezdec stáje CCC tentokrát opìt jednou šestı.

Na vítìzného Gannu ztratil 44 sekund, od tøetího Rohana Dennise jej dìlilo pouhıch 12 sekund.

Spoleènì se senzaèním triumfem v 19. etapì do Asti tak má Èernı na tomto Giru na kontì ètyøi etapová umístìní v první šestce. 

Takovou bilancí se z èeskıch cyklistù naposledy mohl pochlubit Roman Kreuziger pøed devíti lety na Giru 2011. 

„Dnes to byla opravdu rychlá èasovka,“ øíkal v Milánì. „Jelo se mi docela dobøe, i když jsem už pøece jen postrádal nìco navíc ve svıch nohách a pøipadal jsem si trochu unavenı, ale šesté místo je poøád dost dobrı vısledek.“

Jak se vše odehrálo

Rovinatá tra, vedoucí povìtšinou ulicemi Milána až na slavné námìstí Piazza del Duomo, mìla urèit vítìze Gira i èasovky.

Renomovaná sázková kanceláø William Hill vidìla pøed nedìlním startem jasného favorita na triumf v závìreèné etapì v Gannovi (kurz 1,2), následovali Dennis (4,75), Èernı (9,0), Campenaerts (13,0), Bjerg (21,0) a Almeida (29,0).

Za nejvìtšího kandidáta na celkové vítìzství bookmakeøi rovnìž jednoznaènì považovali Geoghegana Harta (kurz 1,1) pøed Hindleym (7,0) a Keldermanem (41,0).

Nedlouho poté, co do èasovky vyrazil Josef Èernı, proal její cíl Victor Campenaerts a usadil se èasem 17:48 na první pøíèce. 

Josef Èernı startuje do závìreèné èasovky na letošním Giru.

Josef Èernı 

Victor Campenaerts na startu závìreèné èasovky letošního Gira

Victor Campenaerts 

Filippo Ganna slaví na pódiu vítìzství v závìreèné etapì Gira, individuální...

Filippo Ganna 

Èernı poté projíždìl oficiálním mezièasem na metì 10,3 kilometru na prùbìžném ètvrtém místì se ztrátou devíti sekund na Belgièana. 

V cíli za ním zaostal o 12 sekund a tìsnì, o 2,77 sekundy podlehl i Milesi Scottsonovi z tımu FdJ. Naopak, v závìreèné pasáži se v poøadí vmìstnal pøed tımového kolegu a zároveò polského mistra Kamila Gradeka. 

„Jsem rád, že Giro konèí, mám toho plné zuby,“ svìøoval se mezitím vedoucí Campenaerts. „Musím bıt spokojenı, dostal jsem se na své maximum, ale už mám pøed sebou jen pár minut v køesle pro vedoucího muže, protože do cíle se blíží Pippo Ganna.“

Ital po trati od startu doslova letìl, už na mezièasu najíždìl neuvìøitelnıch 20 sekund na Campenaertse, kterı jen užasle kroutil hlavou. A když se Ganna blížil do cíle, jeho sok uznale smekl kšiltovku.

Jezdec Ineosu tu byl o 32 sekund rychleji! O vítìzi èasovky v tu chvíli prakticky nebylo pochyb. 

Nic na tom nezmìnil ani jeho tımovı kolega, bıvalı mistr svìta Rohan Dennis, pro nìjž bylo po tuhé práci v horách i tøetí místo vynikajícím vısledkem.

„Poslední tıden si vybírá svoji daò, jsem mrtvı, jsem unavenı,“ svìøoval se Dennis. „Nechal jsem na trati všechno, není to špatnı vısledek v èasovce, ale mám toho vážnì dost.“

Zatímco v ulicích Milána fandily aktérùm Gira husté zástupy divákù, cílové Piazza del Duomo zùstalo kvùli proticovidovım opatøením bez fanouškù a podivnì ztichlé.

„Loni jsme tu byli o Vánocích s pøítelkyní a na námìstí bylo plno lidí. Snad se svìt brzy zase vrátí do normálu,“ øíkal Ganna - a èekal. 

Pozornost se už pøenášela na muže, bojující o první desítku celkové klasifikace.

Ganna si dopoledne projíždìl tra právì s Geogheganem Hartem.

„Tao je klidnı a moc dobøe ví, co má dìlat. Ode mì ani moc rad nepotøeboval,“ ujistil.

Hart potvrdil jeho slova. Stal se teprve druhım britskım cyklistou po Chrisi Froomovi v roce 2018, kterı vyhrál Giro.

„A já jsem teï mnohem šastnìjší za nìj než kvùli mému vítìzství,“ povídal Ganna. „Už když jsem na Taa ráno pohlédl, uvìøil jsem tomu, že z Gira odjedeme se sedmi etapovımi vítìzstvími a rùžovım trikotem.“ 

Giro d'Italia - závìreèná 21. etapa

- èasovka Cernusco sul Naviglio - Milán

15,7 km: 1. Ganna (It./Ineos Grenadiers) 17:16, 2. Campenaerts (Belg./NTT), 3. Dennis (Austr./Ineos Grenadiers) oba -32, 4. Almeida (Portug./Deceuninck-Quick Step), 5. Scotson (Austr./Groupama-FDJ) oba -41, 6. Èernı (ÈR/CCC), 7. Haga (USA/Sunweb) oba -44, 8. McNulty (USA/SAE Team Emirates) -46, 9. Gradek (Pol./CCC), 10. Tratnik (Slovin./Bahrajn-McLaren) oba -47.

Koneèné poøadí: 1. Geoghegan Hart (Brit./Ineos Grenadiers) 85:40:21, 2. Hindley (Austr./Sunweb) -39, 3. Kelderman (Niz./Sunweb) -1:29, 4. Almeida -2:57, 5. Bilbao (Šp./Bahrajn-McLaren) -3:09, 6. Fuglsang (Dán./Astana) -7:02, 7. Nibali (It./Trek-Segafredo) -8:15, 8. Konrad (Rak./Bora-hansgrohe) -8:42, 9. Masnada (It./Deceuninck-Quick Step) -9:57, 10. Pernsteiner (Rak./Bahrajn-McLaren) -11:05, ...

Bodovací soutìž: 1. Démare (Fr./Groupama-FDJ) 233, 2. Sagan (SR/Bora-hansgrohe) 184, 3. Almeida 108, ...5. Èernı 78.

Vrchaøská soutìž: 1. Guerreiro (Portug./EF) 234, 2. Geoghegan Hart 157, 3. De Gendt (Belg./Lotto-Soudal) 122.

Football news:

Bulykin on Loko's chances of reaching the Europa League play-offs: it Will be very difficult to do anything
Joao Felix: Atletico are missing Suarez and Costa
Loko didn't know what to do when Red Bull scored first. Naumov about 1:3
Gasperini about Atalanta: we will Go to Amsterdam with a small advantage
Striker Berisha Of Salzburg: We were better than Loko and deserved to win
Pep on city's 1st place in the Champions League group: we played very well in all the matches
Shakhtar defender Vitao on 2:0 with Real Madrid: the main Thing is not to fly too high in the clouds