Czech Republic

Had, nebo vizionář? Za Superligu kopal hlavně první muž Juventusu

Mrštného Plánièku obdivoval na mistrovství svìta 1934, zatímco blonïatého døíèe Nedvìda sledoval, když v novém miléniu pøicházel za pùldruhé miliardy korun.

Starší bratr Umberto, další z klanù Agnelliovıch, zase vymyslel, že by Nedvìd mohl bydlet „u nich“. Konkrétnì v nádherném golfovém resortu La Mandria za mìstem.

„Agnelliovi se mì ujali jako svého syna,“ dojalo pøi vzpomínkách legendárního záložníka, kterı se mezitím stal viceprezidentem Juventusu.

No vidíte, Umbertùv syn Andrea je teï Nedvìdovım blízkım pøítelem i jedinım nadøízenım: „Každı ètvrtek máme s prezidentem fotbálek. Zahrajeme si hodinku a je nám fajn.“

A jsme u toho: Andrea Agnelli.

Kdo je to vlastnì?

To on prı nejusilovnìji kopal za Superligu, která v posledních dnech fotbalovou scénu promìnila ve váleènou zónu.

Prezident Juventusu Andrea Agnelli (vpravo) a viceprezident Pavel Nedvìd...

Prezident Juventusu Andrea Agnelli (vpravo) a viceprezident Pavel Nedvìd (vlevo) pøed finálovım utkáním italského poháru proti Neapoli.

Aleksander Èeferin, pøedseda Evropské fotbalové unie UEFA, dokonce kvùli tomu Agnelliho nazval hadem a køivákem. A to, prosím pìknì, je kmotrem jeho dcery.

„Andrea je neprùhledná persona,“ myslí si Vlastimil Kaiser, komentátor O2 TV a expert na italskı fotbal. „Nechci to moc srovnávat, ale pøipomíná mi zesnulého pana Kellnera, kterı taky zùstával ve stínu, pøitom ovlivòoval celou republiku. Už ètyøi roky pøipravuju Magazín Juventus TV, vysíláme ho každı tıden, ale klubovı prezident v nìm ještì nemluvil.“

Život jako sázka na budoucnost

Možná místo toho v kanceláøi, kde coby workoholik tráví vìtšinu èasu, promıšlel budoucí tahy.

Jako døív jeho pøedkové. V mládí naslouchal strıèkovi Giannimu, kterı øíkával: „Poøád pøemıšlím o tom, co bude. Celı mùj život je jedna velká sázka na budoucnost.“

Agnelliovi a Juventus, to je už skoro sto let osudové spojení. Možná jedna z posledních skuteènì pevnıch vazeb a tradic v promìnlivém a turbulentním fotbalovém svìtì.

Ten se teï víc a víc drolí i proto, že nejmladší z mocného klanu pøímo v jeho støedu odpálil rozbušku.

To on byl hybatelem projektu jménem Superliga, kterı rozdráždil fanoušky, hráèe i experty. To on léta pøesvìdèoval ostatní velkokluby, že je naèase spustit revoluci.

Možná si vzpomnìl ještì na jeden strıèkùv citát: „Co se dìlá dobøe, se vždycky dá dìlat ještì lépe.“

Kritici, kterıch je drtivá vìtšina, oprávnìnì namítali, že Superliga krok k lepším zítøkùm nepøedstavuje, že s ní spíš fotbal sklouzne do pekla. Ale mocné šéfy na špièce pyramidy námitky nezajímaly.

Mùžete je obviòovat z hamižnosti a jistì budete blízko pravdì, ale speciálnì u Agnelliho se sluší dodat, že má v genech zakódováno jednat v zájmu pokroku. Aby ne.

Pradìdeèek Giovanni založil svìtoznámou automobilku Fiat.

Dìdeèek Edoardo kromì toho zvládal šéfovat Juventusu a udìlat z nìj nejmocnìjší italskı klub.

Otec Umberto si pøibral politiku, dotáhl to na italského senátora, pøedsedu fotbalové asociace a mezi sedmdesát nejbohatších lidí svìta.

„Já uctíval hlavnì doyena Gianniho, to byla autorita,“ vypráví Kaiser. „Díval jsem se mu do oèí a vidìl v nich upøímnost. Mám dojem, že Andrea je spíš šedá eminence. Mlèenlivı, bez emocí, s Juventusem skoro nejezdí na zápasy ven. Když Gianni pøedstoupil pøed novináøe a utrousil tøi vìty, Itálie z toho celı tıden žila. Andrea rozhovory nedává.“

Což ale nevyluèuje, že pro Juventus už odvedl spoustu práce. Klub pøebral v roce 2010, kdy se poøád otøepával po ètyøi roky starém korupèním skandálu a pøeøazení do druhé ligy. Rychle se mu povedlo nastartovat novou, veselejší éru. Za jedenáct let pod Andreovım velením se slavilo devìt titulù, pìt triumfù v italském poháru, pøíchod nejlepšího hráèe svìta Ronalda i dva postupy do finále Ligy mistrù.

Z klubu, kterı ztratil povìst, hvìzdnou auru i spoustu penìz, se mladému šéfovi povedlo znovu vybudovat kolos. Èásteènì i proto, že se nelekl kritiky a dìlal zmìny.

Fotbalisté Juventusu se radují ze vstøelené branky proti Janovu.

Fotbalisté Juventusu se radují ze vstøelené branky proti Janovu. V pozadí nové klubové logo.

„Musíme myslet na novou generaci a na nové trhy. Bıt víc pop. Víc mainstream,“ pomáhal si anglickımi slovíèky, když pøed ètyømi lety odhaloval nové klubové logo, které nejdøív hrubì popudilo fanoušky.

A vida, už dávno si zvykli.

Snad i proto Agnelli doufal, že stejné to bude se Superligou. Vidìl v ní víc penìz, exkluzivnìjší náplò, nezávislost na UEFA, budoucnost. 

Tradice mìla ustoupit vizi - a už jen ve jménu penìz, nebo i pokroku. To je ovšem vždy citlivá vìc. A ve fotbale obzvl᚝. Tentokrát se Andrea Agnelli spálil.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude