Czech Republic

Gulaš je základ, odpovědnost mladších roste, tvrdí plzeňský kouč Čihák

„Soutìž bude zase strašnì vyrovnaná. I mužstva, která mìla v minulosti problémy, vypadají dobøe. Musíme respektovat sílu všech, ale udìláme maximum, aby se nám podaøilo proklouznout do první ètyøky,“ prohlašuje Ladislav Èihák, devìtatøicetiletı kouè Plznì.

V pátek od 17.15 hodin tım v úvodním kole soutìže povede na domácím ledì proti Spartì.

Tìžkı test hned na úvod, že?
Není špatné zaèít s tımem, kterı má jen ty nejvyšší ambice a asi bìhem léta i nejlépe posílil. Je to pro nás všechny vızva! Na druhé stranì, Sparta moc dobøe ví, že s námi to má vždycky tìžké a bude to vyrovnané. Tìším se na to.

Tak to pøece má bıt! Fanoušky baví takové zápasy, ne nìjaké poutáky. Takže ano, oèekávám podobnı zápas. Je možné, že zase padne milion gólù, že bude hodnì vylouèenıch… Ale tak je to správné.

Necelé tøi tıdny pøed zaèátkem soutìže jste museli do karantény, hodnì vás to pøibrzdilo?
Prošli jsme si tím, údajnì bychom teï mìli mít nìjakıch 90 dnù pokoj. Jsem za to rád. A doufám, že po uplynutí té doby už karantény a opatøení nebudou, že život pùjde dál a ligu odehrajeme s diváky.

Teï jich bude v Plzni na stadionu maximálnì tøi a pùl tisíce...
Pøestože je tìžká doba, oni stejnì šli a permici si koupili. Jsou témìø vyprodané. O to víc bereme vážnì zodpovìdnost vùèi nim. Já osobnì si tohle beru strašnì moc. Je pozitivní, že fanoušci mají o hokej zájem a že nám v téhle dobì pomáhají.

S kádrem jste spokojenı?
Myslím, že jsme tım dobøe doplnili. Máme nové hráèe, které jsme já i manažeøi chtìli. S tımem jsem stoprocentnì spokojenı a stojím si za ním. Vìøím, že to kluci cítí stejnì.

Mladı tım šéfuje Milan Gulaš, kterı je pro vás prakticky nepostradatelnı. Souhlasíte?
Guli je samozøejmì základ. I v kabinì pùsobí skvìle, ale nejen on. Jsou tu i Tomáš Mertl, Honza Eberle nebo Petr Straka. Tihle kluci cítí, že se dostali do vìku, ve kterém musí kabinì pomoci. Plní to dobøe a jsem moc rád, že to tak funguje.

Plzeò se nebojí, zároveò je to také ekonomicky nutné, zapojovat do hry mladé odchovance. Co od nich letos oèekáváte?
Stoprocentnì na nich bude zodpovìdnost ještì vìtší. Už v pøípravì jsem s nimi mìl pohovory, bìhem kterıch jsem jim jejich roli v tımu jasnì nastínil. Nìkteøí budou muset pøidat gólovì a celkovì mít nadcházející sezonu ještì lepší o ten další schùdek. I pro nì je dùležité, aby svou vıkonnost posunuli vıš.

Znovu chcete hrát agresivní hokej s kvalitním pohybem?
Dokud u tımu budu, tak rozhodnì nic nechci mìnit. Budeme hrát aktivní, agresivní hokej. Máme na to typovì hráèe, kteøí navíc tento systém hry mají už dlouho zažitı.

Football news:

Benzema, Carvajal, Ramos and Valverde will not play with Alaves due to injuries
Ronaldo will not play against Benevento. Pirlo gave him a rest
Zidane on Real Madrid's downturns: Stability in football is the hardest thing to achieve. The problem is not in relation
Alaba's agent wants to start talks with Chelsea and PSG in January
Klopp on the Premier League calendar: No matter what I say, it won't help. Waste of time
Barcelona paid tribute to Maradona with a minute of silence before training
Benzema does not train in the General group and works indvidiualno