Czech Republic

Guľa ocenil Brno: Sympatický výkon, proto je naše výhra obrovsky cenná

Nervy mìl až do konce, tìsné vedení nicménì jeho svìøenci v Brnì uhájili. Potvrdili pozici favorita, pøipsali si druhé vítìzství po sobì a udrželi se na dostøel pátému Liberci.

„Soupeø pøedvedl sympatickı vıkon, ale máme dùležité èisté konto a podstatnou vıhru, díky níž se mùžeme lépe soustøedit na úterní pohár i další zápasy,“ podotkl Gu¾a, jehož mužstvo v osmifinále MOL Cupu vyzve druholigovı Hradec Králové.

Jaké to pro vás je vítìzství? Šastné, ubojované?
Cenné, jelikož proti nám stál silnı soupeø a byl tu i velmi nepøíjemnı terén. Proto bylo podstatné, abychom hned dobøe vstoupili do zápasu, což se nám myslím podaøilo pár šancemi, které v první pùli pøišly, i když se je nepodaøilo promìnit. Dùležité pak bylo, abychom drželi tempo i v druhé èásti.

V té se prosadil Jean-David Beauguel. Opìt byl v základu, opìt skóroval, je pro vás nyní útoènou jednièkou?
Bavíme se o tom po každém kole a kluci to také musí dokazovat v tréninkovém procesu. Beauguelovi ten gól pomohl, stejnì jako celému tımu. Kobra (Zdenìk Ondrášek) ale dobøe reaguje, mìl tam také tutovku. On se nezdá, ale my jsme o nìm pøesvìdèení. Potøebujeme bıt silní každı zápas, myslet dopøedu. Timing ale je teï lepší pro Beaugela. Jeho totiž krize zasáhla na zaèátku roku a potøeboval èas se dostat nazpìt.

Mìli jste obrovskou územní pøevahu, míè stále na kopaèkách. Neèekáte ale více pøíležitostí a støeleckıch šancí?
Vždy chcete víc. Je to ale závislé na hráèích, jak jsou sebevìdomí a jakou máte sérii. Vìøím, že s vıhrami budeme hrát i s vìtší lehkostí, na druhou stranu vás ztráty bodù brzdí. Dnes to taky ovlivnil terén, protože nahrával kompaktnosti a houževnatosti Brna. Na 1:0 je to stále otevøené a soupeø v závìru riskoval. Na druhou stranu je cenné, že umíme vyhrát i jen o gól a jde z toho cítit síla tımu. Jsem ale pøesvìdèenı, že èasem budeme gólovìjší, protože kluci rostou.

Èekali jste od Brna až tak kompaktní blok?
Nebyl až tak hlubokı, ale domácí vytlaèovali obranou naše hráèe ven. Èekali jsme i variantu se tøemi stopery, ale asi mìli zdravotní problémy a zvolili 4-4-2. Mìli jsme tam ale i v první pùli dobré šance. Nìkdy zápas otevøete hned ze startu, nìkdy musíte tvrdì pracovat, dokud ten zápas nezlomíte. Toto je obrovsky cenné vítìzství, že naše mužstvo neopustilo plán, drželo se jej a udìlalo maximum k ocenìní Limby vítìzstvím.

Zmínil jste Davida Limberského, jenž odehrál 400. ligovı zápas. Máte k tomuto èíslu i jeho osobì respekt?
To je samo o sobì takovı úspìch, že jej není tøeba komentovat. David má úžasnou stabilitu vıkonù, obzvl᚝ v klubu, kde jste neustále pod drobnohledem a tlakem úspìchu. Toto jen znásobuje jeho kvalitu, jeho nastavení myšlení a lásku k fotbalu.

Bude teï pokraèovat vítìzná série, která se od Plznì víceménì oèekává?
Vìøím, že ano. Je to ale dál o práci, pokoøe a tımu. Ten je fajn nastavenı a jsem pøesvìdèenı, že to velmi dobøe zvládneme i v poháru a pak se Sigmou doma. Koncentrace musí smìøovat na pracovitost a dobré mentální nastavení. Terény navíc teï nejsou jednoduché, takže je teï spíš podstatné bıt namakaní a vytrvalí. Cítím, že naši kluci za tím jdou, získávají to správné nastavení a že to budou potvrzovat.

Zbrojovka se opìt potıká s koronavirovou nákazou. Je to pro Plzeò varovnı prst?
Nejsem až takovı prorok. Je to nepøíjemné pro každého, Sparta je v karanténì… Nìkdy to ale neovlivníte, pøestože jste disciplinovaní, dodržujete všechna opatøení. A nevyhne se vám to taky. Vìøím, že všichni budou v poøádku a že se bude moci nadále hrát, protože fotbal je teï jednou z mála radostí, co lidi mají. Navíc nás èeká lockdown, takže doufám, že to všichni zvládneme.

Football news:

Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance
Premier League clubs have abandoned the Super League under threat of suspension from national tournaments (The Guardian)
Juventus is not giving up on the Super League. Roma demands that Juve, AC Milan and Inter withdraw from the project