Czech Republic

Generál Šedivý: Napadli nás vojáci. Teď Rusko zkusí narušit českou ekonomiku

Jiøí Šedivı nepochybuje o tom, že do vıbuchu ve Vrbìticích byly zapojené ruské služby. Podle nìj by jinak èeské bezpeènostní služby nevypustily takto tøaskavou informaci, která narušuje vztahy mezi Ruskem a Èeskem. 

Že by do vıbuchu mìly bıt zapojené ruské služby, však nikdo zpoèátku nepøedpokládal. „Ten druhı vıbuch byl témìø nevysvìtlitelnı. Úvahy o tom, že došlo ke kriminálnímu, nebo až teroristickému èinu, tam sice byly, ale nemyslím si, že by nìkdo pøedpokládal, zejména v tìch prvních okamžicích po explozích, že to je práce rozvìdky cizího státu,“ sdìlil Šedivı. 

Bıvalı náèelník Generálního štábu také zdùraznil, že nikdo nepøedpokládal, že by cizí stát zorganizoval nìco podobného na území suverénního státu. 

S tím, že šlo o teroristickı útok, jak situaci mnozí oznaèují, však Šedivı plnì nesouhlasí. „Ten pojem (terorismus) má pro mì trochu jinı obsah,“ uvedl Šedivı. 

Podle nìj šlo o nepøátelskı akt, kterı provedla vojenská jednotka. „GRU je vojenská zpravodajská služba, která je podøízená ministerstvu obrany a generálnímu štábu. To znamená, že to provedli skuteènì vojáci. Jednalo se o napadení státu Èeské republiky,“ uvedl Šedivı. 

Z ruské strany nyní Šedivı oèekává kroky, které povedou k narušování vnitøní soudržnosti èeské spoleènosti. Zmínil práci s dezinformacemi nebo psychologické operace. „To už známe z minulosti nejenom vùèi Èeské republice, ale i vùèi pobaltskım státùm,“ øekl Šedivı. 

Šedivı také oèekává, že se Rusko bude snažit narušit èeskou ekonomiku. Podle nìj najde slabá místa ve vzájemném obchodì, na která zaútoèí. „Myslím si, že mùžeme poèítat s tím, že se zaène debatovat o cenì plynu a ropy,“ sdìlil Šedivı. V tomto ohledu podle nìj budou hrát dùležitou roli ostatní státy Evropské unie a to, jak se za Èesko postaví. 

Football news:

Guardiola's father: I do not rule out that Pep will return to Barca as a coach or adviser
Greenwood is playing his 100th game for Manchester United in 19 years, 217 days. This is a record for the English and the 3rd result in the history of the club
Eden Hazard: I'm sorry. I didn't want to offend the Real Madrid fans. I came here to win
Edouard Mendy was out of work 7 years ago, and now he has taken Chelsea to the Champions League final. When it was tight, a year of training for free
Koeman insists on signing Depay, the Barca management is not sure about the forward
Kroos told Mount I'm sleeping fine. Good luck in your first Champions League final
Mkhitaryan due to Mourinho may refuse to extend his contract with Roma