Czech Republic

Frontám se nevyhnete ani u sousedů, Němci chystají zpřísnění pro obchody

V Nìmecku teï platí, že v obchodech mùže bıt najednou jeden èlovìk na deset metrù prodejní plochy. Novì toto omezení bude platit jen pro obchody do 800 metrù ètvereèních.

„Pro vìtší zaøízení budou odpovídající limity,“ øíká bez upøesnìní vládní prohlášení po støedeèním jednání se zemskımi premiéry. Nìmecká média shodnì uvádìjí, že u velkıch obchodù to bude jeden èlovìk na 20 metrù ètvereèních.

HDE se obává, že budou vznikat chaotické situace, pøed obchody se budou tvoøit dlouhé fronty blokující chodníky a že lidé budou kvùli zvıšenému tlaku nakupovat zboží do zbyteènì velké zásoby, což roztoèí spirálu hromadìní a pøípadnì i doèasnıch vıpadkù dostupnosti zboží z nìkterého ze sortimentù.

Zablokované vozíky a èipy

Vláda si je zøejmì možnıch komplikací vìdoma, protože vyzvala veøejnost, aby vánoèní nákupy provádìla bìhem pracovního tıdne a nenechávala je na soboty.

Omezení poètu zákazníkù v obchodech ve stejnı èas zpùsobuje fronty pøed menšími obchody a supermarkety už teï, zejména v pozdìjších odpoledních hodinách. Nìkteré obchody v zájmu co nejrychlejšího odbavení zablokovaly zámky na žetony, takže zákazníci si mohou vozík rychleji pøedat bez nutnosti vložení mince.

V obchodech, kde vozíky nejsou, napøíklad v obuvnictví, je poèet zákazníkù øízen napøíklad bezpeènostními èipy, které se používají k ochranì zboží pøed zlodìji. Zákazník si u vstupu èip vezme a pøi odchodu ho odevzdá, zamìstnanci pak èip dezinfikují. V malıch obchodech øídí provoz pøímo personál.

Football news:

Bruno picked up 4 Player of the Month awards in 2020. Ronaldo, Henry and Lampard had the same number-but for a career in the Premier League
Lev - the best coach of the decade in the national teams, Deschamps-2nd, Shevchenko-17th (IFFHS)
Head of the Premier League: We ask players not to hug and change their behavior
Milan had rented the midfielder, Torino Meite until end of season with option to buy
Ramos played on painkillers with Athletic due to knee problems
Barcelona's presidential election is scheduled to take place on March 7
Sir Alex Ferguson: Fortunately, I was retired when I watched Liverpool play in the last two years