Czech Republic

Francii došla trpělivost. Požaduje po gigantech miliony na digitální dani

„My už nemùžeme dále èekat. Technologické firmy jsou velkımi vítìzi pandemie,“ øekl pro Financial Times jeden francouzskı úøedník, o nìmž však další informace list neposkytl. Dodal, že technologické firmy v posledních mìsících vıraznì zvıšily obrat. Ani pøed pandemií však podle nìj neplatily spravedlivé danì. 

Francouzskı parlament schválil tøíprocentní digitální daò už loni v èervenci. Letos v lednu se však Francie se Spojenımi státy dohodla na pøímìøí, které mìlo zajistit více èasu na vyøešení této záležitosti, mimo jiné prostøednictvím rozhovorù v rámci Organizace pro hospodáøskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Na základì pøímìøí Francie odložila vıbìr digitální danì a Washington slíbil, že nezavede plánovaná odvetná cla. Spojené státy ale v èervnu pøerušily jednání s dalšími zemìmi OECD a neèeká se, že by se do poloviny pøíštího roku podaøilo najít øešení.

Washington považuje vıbìr digitální danì za pøíklad nekalıch obchodních praktik, nebo pøevážnì zasáhne americké spoleènosti. Oèekává se, že Spojené státy nyní jako odvetu zavedou slíbená cla na francouzské zboží. Spor by tak mohl zhoršit situaci pøed nástupem nového prezidenta Joea Bidena, kterı uvedl, že by chtìl diplomatické a obchodní napìtí s Evropskou unií urovnat.

Èesko chce danit digitální služby od pøíštího roku

V souèasné dobì se oèekává, že Spojené státy americké zavedou kvùli zdanìní digitálních služeb 25procentní cla na francouzské kabelky a dekorativní kosmetiku v hodnotì 1,3 miliardy dolarù (28,6 miliard korun). Zpoèátku však hrozilo, že odvetná opatøení zasáhnou i francouzské sıry a šampaòské. V jejich pøípadì se mluvilo dokonce i o stoprocentních dovozních clech.

Zavedení digitální danì navrhlo nebo již uzákonilo nìkolik dalších zemí vèetnì Èeské republiky. Koalièní rada se v èervnu shodla na pìtiprocentní místo pùvodnì plánované sedmiprocentní sazby danì. 

Platit by mìla od pøíštího roku a vztahovat se má na internetové firmy v Èesku s globálním obratem nad 750 milionù eur (témìø 20 miliard korun), které budou mít v ÈR roèní obrat za uskuteènìné zdanitelné služby minimálnì 100 milionù korun. Dále napøíklad Velká Británie má naplánovanı poèátek vıbìru digitální danì na duben pøíštího roku. 

Football news:

De Bruyne has a suspected muscle injury. He was replaced in the game against Villa
In Spanish for 70 years there is a phraseology about Alcoyano. It's about an outsider who does not give up until the last
Andrea Pirlo: Criticism is inevitable when you are suddenly appointed Juve coach, but the results will say everything for me
Zidane on relegation from the 3rd League club: It's not a shame, let's not go crazy. Real Madrid wants to win, sometimes it doesn't come out
Real Madrid were eliminated from the Spanish Cup for the fifth time by a team from the 3rd league
Solskjaer on 2-1 with Fulham: Having conceded, Manchester United woke up and played a good match. Pogba played well
Manchester United won a Premier League match for the 94th time, conceding first. This is a record of the tournament