Czech Republic

Fourcadův učeň. Jacquelin sbírá tituly mistra světa, ale i kolapsy na střelnici

… dokáže závod totálnì pohøbít.

Jako v pátek ve štafetì v Novém Mìstì. Na pøedposlední støelbu závodu pøijel druhı, ale místo útoku na vedoucí Nìmce úplnì zkolaboval. Z osmi nábojù, které vèetnì dobíjení vystøelil, jen jedním zasáhl terè. Musel na ètyøi trestná kola!

„Sedm ran mìl posazenıch nahoøe nad terèem. Byl to neuvìøitelnı kolaps. Tìžko øíci, èím to bylo, zda polohou, nebo obrovskou chybou v dıchání. Ale takhle rozhodnì mistr svìta nestøílí,“ líèil ze støelnice expert ÈT sport Vlastimil Vávra.

Stojku už Francouz zase zvládl bezchybnì a bleskurychle za 22 vteøin a posunul se z 8. na 5. místo.

A takhle je to s ním poøád, je mužem protikladù.

Jednou za èas svou støelbu absolutnì nezvládne. Jindy, jako i na svìtovém šampionátu v Pokljuce, pøedvede raketové položky. Díky nim obhájil titul mistra svìta ve stíhacím závodì.

„V Pokljuce to byla úžasná podívaná. Støílet dvakrát vestoje èistì za 18 vteøin? Ale nepøekvapilo mì to, vím, èeho je Emilien schopen. Já takhle rychle nikdy nestøílel,“ usmíval se Martin Fourcade, Jacquelinùv bıvalı reprezentaèní kolega, nyní rádce a tak trochu starší bratr.

„Martin pro mì znamená strašnì moc,“ pøiznává Jacquelin. „Pomohl mi ve chvílích, kdy jsem o sobì pochyboval. Nejkrásnìjší vzpomínku kariéry mám na jeho poslední závod. Bylo to loni v Kontiolahti, kde vyhrál stíhaèku a já dojel tøetí. Mohl jsem tak naposledy stát na stupních vítìzù s tímhle velikánem.“

A jestli jde v jeho stopách?

„Bohužel ne,“ smìje se. „V mém vìku mìl Martin víc než dva tituly mistra svìta, navíc už vyhrál i Svìtovı pohár. Snažím se jít svou cestou. On mìl své silné stránky, já mám své. On mìl svıch pár chyb, já jich mám víc. Ale Martinùv odkaz mi pomáhá, abych záøil.“

Vìøí mi nejvíc

Je mezi nimi silné pouto.

Spolu každé léto trénují ve Vercors, kam se oba pøestìhovali, a èasto spolu tráví i volnı èas. Fourcade pøiznal, jak mu Jacquelin pomohl v tìžkém období sezony 2019, kdy se legendárnímu Francouzi tolik nedaøilo a kdy byl otrávenı z toho, že ho poráží Johannes Bö.

„Emilien mi byl tehdy oporou a tou jsem teï já pro nìj. Pøed mistrovstvím svìta v Pokljuce potøeboval nakopnout, tak jsme spolu absolvovali pár tréninkù. Jsem asi èlovìk, kterému v biatlonu nejvíc vìøí,“ øíká Fourcade.

V øadì vìcí si jsou podobní.

Tøeba ve vzdávání prohranıch závodù. Fourcade bìhem kariéry nìkolik závodù úplnì vypustil, když zjistil, že nemá žádnou šanci vyhrát.

Jacquelin? Právì na šampionátu vPokljuce pøi závìreèném hromadném závodì minul všech pìt terèù a zbytek závodu „odchodil“.

„Pro Francouze je typické, že když nemùžou bojovat o vítìzství, tak na to kašlou,“ rıpl si hned Nor Vetle Christiansen.

„Taky mi pøipadá zvláštní, že Jacquelinovi nestálo za to se snažit, aby sebral alespoò nìjaké body do svìáku. Trochu mi tím pøipomnìl Fourcada, ten taky vypouštìl závody, když støelbu pokazil,“ øíká iMarkéta Davidová.

Vyjíždí na Mont Ventoux

Spoleènou s Fourcadem mají i lásku k cyklistice. Oba obèas trénují s francouzskımi profesionály, oba vyjíždìjí na bájnı Mount Ventoux. Jacquelin dokonce pùvodnì chtìl bıt cyklistou. „Miloval jsem Marka Pantaniho a jeho styl závodìní. Když útoèil 60 kilometrù pøed cílem a vùbec netaktizoval, pøipadalo mi to úžasné,“ tvrdil.

Ani on pøíliš netaktizuje.

Jeho položky vestoje pod 20 vteøin jsou dùkazem.

Jednou to vyjde, a jindy zase ne.

„Když má den, dokáže ten svùj kulomet ukoèírovat. Ale musí se nauèit se svım tìlem pracovat i tehdy, kdy se necítí tak dobøe,“ øíká Fourcade. Právì stabilita vıkonù, kterou slavnìjší krajan roky biatlonovı svìt oslòoval, zatím Jacquelinovi chybí.

Také proto zaèal pøed tøemi lety spolupracovat s psychologem. Aby byl vyrovnanìjší, aby nemìl obrovské vıkyvy. Míval také problém srovnat se s tím, že najednou by mìl porážet své hrdiny, na které døíve koukal jen v televizi.

„Po nìjakou dobu jsem zùstal uzavøenı ve škatulce mladého talentu,“ popisoval. „Nìkolikrát jsem v závodech útoèil na pódium, jenže pak jsem pøijel na rozhodující stojku a pokazil ji, protože jsem nedokázal uvìøit, že by se mi to mohlo povést.“

Od 17 let, kdy kvùli mononukleóze musel skonèit s cyklistikou a vrhl se na biatlon, ušel kus cesty.

Jako dorostenec získal bronz na mládežnickém mistrovství svìta, to samé jako junior. Rychle si zvykl na støílení ve vysokıch tepech.

Okolo nìj zaznívalo: Ten chlapec má velkı talent.

V roce 2018 se po slibnıch vıkonech ve Svìtovém poháru probil do sestavy francouzskıch biatlonistù pro olympijské hry v Pchjong- èchangu. Na 22letého mladíka velmi slušnı poèin. Funkcionáøi jej navíc zvolili Objevem roku, stejnì jako kdysi Fourcada.

A poslední dva svìtové šampionáty? Z tìch má hned šest medailí. Ètyøi z nich jsou z individuálních klání.

„Fyzicky i ve své hlavì pøekroèil velkı milník,“ oceòuje Stephane Bouthiaux, šéf francouzskıch biatlonistù. „Už nechce bıt jen benjamínkem tımu nebo náhradníkem. Už chce bıt lídrem. A je jím.“

Fourcade má jasno: „Ve stíhaèkách je Emilien sebevìdomı, ale vtìch dalších je poøád zranitelnı. Jakmile získá vìtší stabilitu, bude tìžko k poražení. Pokud mì dokáže vystøídat v soubojích s Johannesem Bö, pro biatlon to bude jen dobøe.“

O víkendu èeká ve Vysoèina Arenì na biatlonisty sprint a stíhaèka.

Co Jacquelin na støelnici ukáže?

Football news:

Neville on Arsenal and Tottenham in Super League: I'd rather watch the San Marino champions. Ridicule
Juventus, Inter and AC Milan have stated that they want to play in Serie A despite joining the Super League
Bayern and Borussia will have 30 days to accept an invitation to the Super League. PSG - 14
Member of the UEFA Executive Committee on the Super League: All 12 clubs need to be kicked out. Players will have the right to terminate their contracts and become free agents
Coach of the Norwegian national team about the Super League: Juventus were knocked out of the Champions League by Lyon, Porto and Ajax, Arsenal and Tottenham are not in the top 30. What the hell are they doing in this tournament?
Writer Stephen Fry on the Premier League clubs in the Super League: Six clubs have achieved what no politician has managed-united the whole of Europe in an aversion to greed and stupidity
Rooney on the Super League's founding clubs: Their bosses are not stupid, let's see what they offer. Manchester United is trying to develop