Czech Republic

Fotbalová superliga mocných? UEFA i národní asociace varují: Vyloučíme vás

Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea a Tottenham z Anglie. Barcelona, Real Madrid a Atlético Madrid ze Španìlska a Inter, AC Milán a Juventus z Itálie.

Ta zpráva nejprve v nedìli vybublala coby spekulace renomovaného francouzského deníku L’Equipe. Okamžitì se ji chytla svìtová média.

A bìhem odpoledne zveøejnila oficiální stanovisko i samotná Evropská fotbalová unie UEFA: „Doslechli jsme se, že nìkteré anglické, španìlské a italské kluby plánují založení uzavøené superligy. Pokud se tak stane, jsme my i FIFA pøipraveni se bránit všemi dostupnımi prostøedky.“

Pøíklad? Klubùm, které se k úmyslu pøipojí, hrozí vylouèení ze všech domácích, evropskıch i svìtovıch soutìží. Jejich hráèi by mohli pøijít i o možnost reprezentovat své zemì.

„Proti cynickému zámìru, jenž je založen vıhradnì na zájmech nìkolika klubù, se postavíme spoleènì,“ ujistila UEFA, kterou podpoøili i zástupci nejvìtších soutìží v Evropì vèetnì anglické, italské èi španìlské ligy. „V souèasnosti svìt potøebuje pøedevším solidaritu. Fotbal je založen na soutìžení, nic jiného nepøichází v úvahu.“

Reakce prší ze všech stran. A jsou vesmìs odmítavé.

„Jsem znechucenı,“ prohlásil ve vysílání televize Sky Sports bıvalı obránce Gary Neville. Jeho kolega a nìkdejší spoluhráè z Manchesteru United Roy Keane se pøidal: „Je to celé jen èirá chamtivost.“

Oficiálnì zatím neexistují konkrétní informace o tom, jak by elitní soutìž vypadala. Kluby ji chtìly pøedstavit v nedìli veèer, ale není vylouèené, že po mediálních únicích a následnıch prudkıch reakcích veøejnosti budou vyèkávat.

Podle zjištìní britského deníku The Times ze zaèátku roku by superligu mohlo hrát až dvacet klubù; patnáct z nich by se stalo pravidelnımi úèastníky, ètvrtina osazenstva by se mìnila. 

Hrálo by se ve dvou desetièlennıch skupinách, z kterıch by vzešly nejlepší tımy pro play off. Motivace pánù Florentina Péreze, prezidenta Realu Madrid, èi Andrey Agnelliho z Juventusu, kteøí mají patøit k hlavám celého projektu? Peníze. 

The Times informují, že by zakládající kluby mohly za úèast v soutìži vyfasovat až trojnásobnì vìtší bonusy, než na které dosáhnou pøi kvalifikaci do Champions League. 

Z velkıch klubù superligu aktuálnì odmítají ty nìmecké vèetnì Bayernu Mnichov, proti je zatím i Paris St. Germain. Èili dva poslední finalisté Ligy mistrù.

„Dìkujeme klubùm v ostatních zemích, zejména ve Francii a Nìmecku, že se k zámìru nepøidaly. Vyzıváme fanoušky, politiky, prostì všechny, co milují fotbal, aby nám pomohli proti tomu bojovat. Sobeckost menšiny musí skonèit,“ upozoròuje UEFA.

Plánované oznámení soutìže pro elitu mìlo bıt reakcí na chystanou reformu Ligy mistrù, kterou má právì UEFA pro zmìnu pøedstavit bìhem pondìlí. 

Podle tzv. švıcarské modelu se Champions League za tøi roky rozšíøí o ètyøi kluby na 36 úèastníkù. Zmizí základní skupiny a mužstva v první fázi odehrají deset zápasù, pìt doma a pìt venku. Až poté bude na základì dosaženıch vısledkù následovat vyøazovací fáze. 

Vìtšina plánovanıch zmìn pøitom nejvìtším klubùm ze silnıch fotbalovıch zemí nahrává. UEFA napøíklad plánuje rezervovat minimálnì dvì místa v soutìži pro tımy s nejvìtším koeficientem, které si kvalifikaci nevykopou v domácí lize. 

Po nedìlních událostech se však i tento projekt ocitl v nejistotì. Pokud se nejbohatší kluby rozhodnou ze zavedenıch struktur vystoupit, mùže to fotbal zmìnit jednou pro vždy.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude