Czech Republic

Foldynu nedokázalo vedení ČSSD těsně vyloučit ze strany

„Hlasování dopadlo tak, že nezískalo tìsnì potøebnı poèet hlasù. Z mého pohledu je to ale velmi silné varování sociální demokracie vùèi tìm, kteøí se snaží øešit vnitrostranické spory na veøejnosti,“ komentoval svùj nezdar pøi snaze vylouèit Foldynu a Andrta šéf strany Jan Hamáèek. Bere to jako velmi silné varování všem, kteøí by si chtìli poèínat podobnì jako Foldyna èi Andrt.

Pro vylouèení Foldyny bylo 29 èlenù pøedsednictva, v pøípadì Andrta hlasovalo pro jeho vylouèení 27 lidí. Pøedsednictvo strany má 60 èlenù, takže vısledek hlasování byl skuteènì velmi tìsnı.

„Budu øíkat dál, co øíkám, protože si myslím, že tøicet let v sociální demokracii mi na to dává právo. Já jsem stranu nepøivedl ke tøem procentùm. Zùstal jsem mezi lidmi, kteøí chodí do práce. A kolegové, kteøí nevìdí, kudy se leze do fabriky, mluví o obyèejnıch lidech a jedou se jednou vyspat do nìjakého sídlištì nebo mluví o zahranièní politice a v zásadì jsou to stále asistenti bıvalıch poslancù, pøed tìmi nemám dùvod se obhajovat,“ uvedl pro iDNES.cz poslanec ÈSSD Foldyna v narážce na místopøedsedkyni strany, ministryni práce a sociálních vìcí Janu Maláèovou a ministra zahranièí, rovnìž místopøedsedu Tomáše Petøíèka.

Maláèová se tento tıden vydala do jedné z takzvanıch vylouèenıch lokalit, do Pøedlic v Ústí nad Labem, aby na vlastní oèi vidìla, jak tam žijí Romové. Ministr Petøíèek byl døíve asistentem bıvalého europoslance za ÈSSD Miroslava Pocheho.

Foldynu si pozvalo vedení ÈSSD v pátek na kobereèek, na jednání pøedsednictva. „Jestli mì vylouèí, tak mì vylouèí. Asi budu nezaøazenı, jak se tomu teï øíká,“ øekl iDNES.cz ještì pøed jednáním poslanec, kterı se s vedením strany stále více rozchází a vùèi nìkterım svım kolegùm si navíc vùbec nebere servítky. „Chovají se jako neomarxistická pakáž,“ øekl nedávno v rozhovoru pro MF DNES.

U vedení své sociální demokracie si to „polepil“, když prohlásil, že je pøipraven podporovat vládu Andreje Babiše, i kdyby z ní sociální demokracie odešla. A pak když navíc tvrdil, že budou nìkteøí sociální demokraté chtít hlasovat ve Snìmovnì tajnì o tom, zda podpoøí poslanci ústavní stížnost na prezidenta Zemana.

„Pro mì je základem spoleènosti rodina. To, co nás ohrožuje, není vymírání Afriky. Vymírá Evropa. Abychom nevymírali, musíme se snažit vytváøet podmínky pro lidi, kteøí spoleènosti nìco pøinášejí. Pro rodinu lidí, kteøí chodí do práce, aby mohli mít dìti. To je velkı rozdíl oproti tomu, co v souèasné dobì dìlá sociální demokracie. Národní identita a vlastenectví to jsou také dnes zakázaná slova v sociální demokracii,“ øekl iDNES.cz Foldyna. 

Od svıch stranickıch kolegù už nyní neèeká nic. „My se natolik rozcházíme v pohledech na tradièní politiku sociální demokracie, že už od kolegù neèekám nic. Budu øíkat jen to, co jsem øíkal v devadesátıch letech, když jsme šli do Strakovky hlavním vchodem a byl pøedsedou Zeman. Nevidím v této chvíli vıchodisko, když se podívám, co v té stranì zbylo,“ uvedl poslanec.

Foldyna teï má názorovì blíže k novému hnutí Trikolóra Václava Klause mladšího a k hnutí SPD, které založil Tomio Okamura. „Shodujeme se v øadì vìcí jak s Václavem Klausem mladším, tak s SPD, které se tıkají lidí, tak v politickıch záležitostech, které se tıkají suverenity.“ prohlásil.

Zastal se ho na Twitteru bıvalı ministr kultury Antonín Stanìk. „Vyluèování èlenù za jiné názory je cesta do pekel. Neèekal jsem, že svoboda myšlení bude vadit stranì, která bıvala kdysi lidovou a demokratickou. Když chybí argumenty, nastupuje tupá síla. Je-li J. Foldyna vylouèen za to, že øíká, co si myslí bìžní lidé, pak to nekonèí,“ napsal na Twitteru Stanìk.

Vyluèování èlenù za jiné názory je cesta do pekel. Neèekal jsem, že svoboda myšlení bude vadit stranì, která bıvala kdysi lidovou a demokratickou. Když chybí argumenty nastupuje tupá síla. Je-li J. Foldyna vylouèen za to, že øíká, co si myslí bìžní lidé, pak to nekonèí...

Football news:

Madness in Frankfurt: Eintracht 34 times hit the goal, but almost lost (saved 9 minutes before the whistle)
Real Madrid extended the contract with Casemiro until 2023 (Marca)
Teddy Sheringham: Pogba needs to leave for Manchester United to buy someone with the right mentality
In France, 400 fans came to watch illegal football. After the goal, they ran onto the field
Solskjaer on ighalo's loan: I Hope he can finish what he started, maybe by winning a trophy with Manchester United
Mueller on Alfonso Davis: The Munich runner constantly steals the ball from the opponent
Favre about 0:1 with Bayern: Borussia deserved a draw