Czech Republic

Fillův a Kubínův obraz se v on-line aukci vydražily po sedmi milionech korun

Sedmimilionové ceny za obrazy jsou bez dvacetiprocentní dražební pøirážky. V aukci spoleènosti 1. Art Consulting bylo víc než 160 položek, prodalo se pøes 80 procent z nich, øekl øeditel aukèní sínì Jiøí Rybáø. Souèet prodejních cen podle nìj dosáhl 70 milionù korun.

Za vyšší cenu se vydražil také obraz Josefa Šímy Modrá krajina - Svìtlo II nabízenı za 3,3 milionu korun. Prodal se za 6,1 milionu Kè bez dražební pøirážky.

Filla i Kubín patøí do generace umìlecké skupiny Osma, která se zformovala pøed první svìtovou válkou. Sedmimilionová cena za Fillùv obraz není vıjimeèná, u Kubínovıch dìl patøí k nejvyšším. 

U Filly nedìlí vısledná cena nepatøí ani do desítky v aukcích nejdráže prodanıch obrazù, pro Kubína je 7,1 milionu korun pravdìpodobnì aukèním maximem. Podle loni zveøejnìného žebøíèku aukèních cen Kubínovıch dìl se dosud nejdráže prodalo jeho Zátiší s podnosem zhruba za 6,4 milionu korun v kvìtnu 2014.

Díla Josefa Šímy, kterı je vzhledem ke svému témìø 50letému pobytu v Paøíži nìkdy považován za francouzského malíøe, patøí mezi nejdráže prodané obrazy na aukcích v ÈR. Za nìkterá jeho díla kupci zaplatili desítky milionù korun.

Football news:

Why is soccer called soccer in the United States (and not only there)? Is it true that this name was invented by the British?
Ole Gunnar Solskjaer: We look at Manchester United through the lens of history. We want to attack and dominate
Koeman on the crisis: We must help Barca in the name of our love for her. We need to think about what's best for the club
Bayer midfielder Bailey named son Leo Cristiano: This has nothing to do with football at all
Tuchel after 2:2 with Bordeaux: I always protect the players, but I refuse to do this. You can't play matches of this level
Ole Gunnar Solskjaer: Any decision I make is for the good of Manchester United. The main thing is the result
Mourinho on Tottenham: We don't have the same conditions as some clubs. They create a crazy market