logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

Filip vyhotovil slíbenou novelu k majetkovým přiznáním novinářů. Je odhodlán předložit ji i sám

Nyní bude pro návrh hledat podporu mezi poslanci dalších klubù. Filip øekl, že pøedlohu podá do Snìmovny v nejbližších tıdnech.

Novináøi veøejnoprávních médií by mìli podle Filipa stejné povinnosti jako ostatní veøejní funkcionáøi, na nìž se zákon o støetu zájmù vztahuje. Podávali by vstupní majetkové pøiznání, následnì každoroèní a také vıstupní potom, co by práci pøestali vykonávat. Internetovı registr majetkovıch pøiznání vede ministerstvo spravedlnosti.

Vzkaz pochybovaèùm: novelu zákona è. 159/2006 Sb. o støetu zájmù (majetková pøiznání) jsem pøipravil a navrhuji doplnit § 2 odst.1 o nové písmeno r - profesionální novináøe v ÈT, ÈRo, ÈTK. Teï nabídnu kolegùm, kteøí budou mít odvahu to také podepsat. Když nikdo, pøedložím to sám.

Místopøedseda Snìmovny Filip tvrdí, že novináøi ovlivòují veøejné mínìní, ale nenesou žádnou odpovìdnost. „Primárnì mi jde o to, aby alespoò to, co se odehrává ve veøejnoprávních médiích, aby byla pravda a ovìøené informace,“ øekl.

O návrhu na zavedení majetkovıch pøiznání novináøù Èeského rozhlasu a Èeské televize mluvil Filip už v èervnu. Za nadsázku pak oznaèil další zámìr, aby byli novináøi každé ètyøi roky voleni. Na majetkovıch pøiznáních ale trval. Poukazoval na to, že veøejnoprávní televize a rozhlas jsou placeny z veøejnıch prostøedkù.

Èeská televize a Èeskı rozhlas vybírají koncesionáøské poplatky, což je podle Filipa kvazidaò. Èeská tisková kanceláø hradí veškeré náklady vıhradnì ze své komerèní èinnosti. Pøedseda KSÈM ale uvedl, že má právo na státní dotace. Protože žádné neèerpá, je podle nìho možné, že by v legislativním procesu z pøedlohy vypadla. Na druhou stranu je ale také podle Filipa možné vztáhnout zákon o støetu zájmù i na novináøe soukromıch médií.

Themes
ICO