Czech Republic

Federace tvrdí, že golf se hrát může, výklad ČUS je opačný

Do parkù a pøírody mohou lidé navzdory omezení pohybu chodit nadále, i když maximálnì ve dvou, pokud nejde o èleny jedné domácnosti. A právì za pøírodu považuje federace i golfové høištì. „Máme za to, že èást pøírody, ve které se nachází udržovaná zeleò (v našem pøípadì ‚golfištì‘), vždy naplòuje popisovanou ‚pøírodu‘,“ uvedla ve svém vıkladu.

Vzhledem k tomu, že ve vládním naøízení nejsou vıslovnì jako zakázaná zmínìna venkovní sportovištì, se rovnìž domnívá, že na provoz venkovních sportoviš zákaz necílí. Obecnì je ale pohyb omezen na cesty do zamìstnání, na nákup a zpìt a další pøesnì vyjmenované aktivity, mezi nìž patøí rekreaèní pobyt v pøírodì a parcích, ale nikoli cesty za aktivitami na venkovních sportovištích.

Ode dneška tak pro rekreaèní sportovce zùstávají uzavøené napøíklad i venkovní tenisové kurty a další høištì, která se v minulıch dnech po malıch skupinách ještì využívala. „Amatérskı sport je v podstatì zastaven. Ze zákazu volného pohybu osob je dána vıjimka pouze ve vztahu k pøírodì a parkùm, nikoliv ke sportovištím,“ uvedl v tiskové zprávì Daniel Viduna, advokát spolupracující s Èeskou unií sportu. Profesionální sportovci na venkovní sportovištì mohou, protože tam chodí do zamìstnání.

Podle vıkladu ÈUS je amatérùm zapovìzenı i golf. „Golfové høištì podle mého názoru nesplòuje definici pøírody a parku. Jedná se o sportovištì, a to i pøes skuteènost, že na golfovém høišti lze organizaènì zajistit vysokı rozptyl osob,“ tvrdí Viduna.

Veøejnost mùže maximálnì po dvojicích sportovat v pøírodì a parcích. Pøi bìhu, cyklistice a dalších sportovních aktivitách nemusejí lidé nosit roušky.

Football news:

Scott Micromini: Pogba is misunderstood. This is an amazing player, his failures fanned
Andrea Pirlo: Ronaldo is an additional advantage, but Juve must play their own football without him
Inzaghi on the draw with Juve: we Could have won if Benevento had been smarter on the counterattack
Milner about VAR: We need a serious discussion. I feel that I have cooled down to the game in its current state
Flick about 3:1 with Stuttgart: we Understand that for such a game we will not get awards for beauty, but Bayern achieves results
Cloud has 112 dry games out of 200 for Atletico in La Liga. This is a record
Mahrez on Burnley's hat-trick: the Third goal is the best - I don't often score with my head. But city's victory is more important