Czech Republic

Exprimátor Korytář opouští politiku. Uvažoval jsem nad tím roky, říká

Už nebude mìstským zastupitelem, rezignoval i na další posty. Svùj odchod oznámil v dopise adresovaném primátorovi mìsta i všem zastupitelùm. 

„Po ètrnácti letech celkem intenzivní práce na pozici zastupitele cítím, že by mé další setrvávání v zastupitelstvu nebylo pøínosem ani pro mìsto, ani pro mì osobnì,“ odùvodnil v dopise svoje rozhodnutí zakladatel a dlouholetý lídr Zmìny.

Korytáø kromì postu zastupitele opustí i místo pøedsedy finanèního výboru a èlena redakèní rady radnièního zpravodaje. Vzdal se i pozic v dozorèích radách Zoologické zahrady a Technických služeb mìsta Liberce.

Pro MF DNES pøiznal, že opustit politiku plánoval již delší dobu.

„Není to spontánní vìc. Popravdì jsem o tom uvažoval už roky. Letos to bylo intenzivní. Tragický výsledek v krajských volbách to jenom uspíšil,“ øíká Korytáø. „Jeho“ Zmìna získala v letošních volbách 1,53 procent hlasù a do zastupitelstva se nedostala. 

Neúspìch ve volbách tak byl podle jeho slov poslední kapkou.

„Dùvodù je celá øada. Ten hlavní je asi celková psychická i fyzická únava z nìkolikaletého maximálního nasazení. Až teï jsem si s hrùzou, ale zároveò úlevou uvìdomil, že v posledních dvou týdnech zaèínám žít normální život jako ostatní lidí. Nepøicházím domù až veèer a odpoledne mám volný èas.“

Korytáø: Nechtìl jsem si to jen odsedìt

Korytáø zároveò pøiznává, že už nebyl dostateènou konkurencí Starostù pro Liberec. Za podraz na volièe, kteøí mu pøed dvìma lety hodili hlas, ale opuštìní funkcí nepovažuje.

„Volièi nevolili jenom mì, ale celou Zmìnu pro Liberec. Máme tam další zastupitele, se kterými budu v kontaktu. Není to tak, že bych úplnì odešel,“ øíká louèící se lídr, který prý ani vteøinu neuvažoval o tom, že by jenom zpomalil a v politice zùstal dál.

„Samozøejmì bych mohl ubrat plyn. Problém ve Zmìnì v poslední dobì byl, že nás tam bylo málo, co stále jeli na plný plyn. A ještì ubrat? Jaký by byl výsledek? Èekat na další volby, které by dopadly ještì hùø?“ spekuluje Korytáø. „Teï tam musí pøijít lidi, kteøí do toho budou schopní nìco dát.“

Po finanèní stránce si bývalý primátor a námìstek mìsta pøíliš nepohorší. Za všechny své pozice pobíral zhruba ètyøi tisíce korun.

„Lidé si nedovedou pøedstavit, jak je tato práce blbì placená. To je další z vìcí, proè odcházím. Musím se taky nìèím živit. Jasnì, nìkdo tam chodí si to jenom odsedìt, ale pokud chce èlovìk dìlat zmìny, stojí to hodnì èasu. Jsou to desítky a desítky hodin. A já si to nechtìl jenom odsedìt.“

Z veøejného života ale úplnì odejít nechce. „Chci se sice stáhnout z toho, abych tady bojoval o jednotlivosti jako jsou tøeba chodníky. Z toho už jsem unavený. Èemu se ale chci vìnovat, je ochrana biodiverzity nebo klimatická zmìna.“

Do politiky jako takové se ale zatím vrátit nehodlá. „Neplánuji to, nechávám to úplnì volné. Ale není to tak, že bych byl na politiku úplnì naštvaný a øekl si ‚Už nikdy v životì‘.“

Vìnovat se tak chce práci ve Èmeláku a ve své firmì, která se zamìøuje na poradenství v oblasti dotací. „Nìkteøí lidé si myslí, že jsem teï vyøízený, ale já si aspoò koneènì odpoèinu,“ dodává Korytáø.

Football news:

Kroos on the defeat by Shakhtar: at the end, we lacked faith that we can win back
Zinedine Zidane: I Don't think about retirement
Loko lost even the third place. Salzburg crushed the squad with 5 Central defenders
Ronaldo won the Golden Foot-2020, Agnelli-Golden Foot Prestige-2020
Schurrle and Goetze will invest in a company that produces marijuana for medical purposes
Mircea Lucescu: With Ronaldo, Juventus comes alive. Cristiano has charisma, it is a defining player
Alisson will not play with Ajax due to a hip injury