Czech Republic

Exposlance Severu zbavil soud obžaloby z podvodu s milionovými směnkami

„Jeho jednání nelze kvalifikovat jako trestnı èin,“ øekl pøedseda senátu Jan Šlosar.

Severa bere rozhodnutí soudu jako zadostiuèinìní. „Nejvíc jsem se bál, že se toho nedoèkám, že se mi stane nehoda nebo dostanu infarkt a že mé jméno nebude oèištìno,“ øekl Severa.

Rozsudek ještì není pravomocnı, státní zástupce a zmocnìnec rodiny zesnulého podnikatele si ponechali lhùtu pro podání odvolání.

Podle obžaloby Pavel Severa získal od svého pøítele Zdeòka Švece z Litomyšle v roce 2013 pøed jeho smrtí podpisy ètyø smìnek za bezmála 11 milionù korun v dobì, kdy tento podnikatel nebyl kvùli závislosti na alkoholu schopen rozpoznat dùsledky svého jednání. 

Státní zástupce byl pøesvìdèen, že muž Severovi nic nedlužil. Zdenìk Švec zemøel na konci roku 2013. Do dìdického øízení vstoupil Severa 30. ledna 2014 se smìnkami s podpisem zesnulého podnikatele.

Šest let trvající spor

Ani šest let trvající vyšetøování nepøineslo dùkazy o Severovì vinì. Znalec písma u soudu potvrdil, že všechny Švecovy podpisy na smìnkách jsou na 99 procent pravé. 

Znalec Psychiatrické nemocnice Bohnice zase došel k závìru, kterı potvrdili i svìdci. Totiž že i v posledním roce života se u Švece støídaly lepší chvíle, kdy normálnì fungoval, s tìmi horšími, kdy skuteènì nebyl schopen rozpoznat dùsledky svého jednání.

Obžaloba nedokázala øíct, kdy pøesnì Severa pøimìl svého pøítele smìnky podepsat. Nedokázala ale ani vysvìtlit fakt, proè se Švec ve chvílích, kdy se dostal z alkoholového opojení, proti existenci Severovıch smìnek nebránil, tím spíš, že podle svìdkù o smìnkách vìdìl.

„Nepochybnì by nìjaké kroky v tomto smìru uèinil,“ uvedl pøedseda senátu Jan Šlosar. Státní zástupce nedokázal vyvrátit Severovu verzi, že smìnky jsou splátkou za peníze, které podnikateli pùjèil. 

Severa si v závìreèné øeèi stìžoval na postup policie a státního zastupitelství, které podle nìj nepostupovaly nestrannì. Dodal, že vyšetøování trvalo šest let, postihlo celou jeho rodinu a nepøineslo žádné dùkazy.

„Smíøil jsem se s tím, že jsem obèan druhé kategorie, lovná zvìø,“ øekl Severa.

Severa nìkteré vìci soudu nevysvìtlil

Muž, kterı osmnáct let strávil v poslaneckıch lavicích, byl místopøedsedou KDU-ÈSL i námìstkem ministra obrany, ale podle soudu nevysvìtlil mnoho okolností celého pøípadu. Napøíklad proè v majetkovém prohlášení, které podával jako politik, neinformoval o existenci smìnek za jedenáct milionù. 

U soudu se hájil tím, že netušil, že je mìl uvést v kolonce cenné papíry. „Mìl jsem za to, že se to tıká akcií,“ øekl Severa.

Podle soudu byly zvláštní i jeho obchody se zemøelım podnikatelem. Ten napøíklad pùjèil Severovì tchyni tøi miliony korun. Transakcí, v nichž se toèily vysoké èástky bez jakıchkoliv pøíslušnıch listin, bylo víc.

„Je to neobvyklá situace a vynoøují se otázky, zda to bylo tak, jak tvrdí obžalovanı,“ øekl Šlosar. 

U soudu se také ukázalo, že za pùjèku na koupi bytu v Praze ruèil Severa jinım bytem ve stejném domì, kterı ale vlastnil Zdenìk Švec. 

Football news:

The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies
Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate
Zidane on Diaz's offside: I don't need to say anything. The referees must decide whether there was an offside or not
Marcelo on La Liga: Real Madrid is trying to win all the tournaments. We didn't have much time to rest
Manchester United and Liverpool are fleeing to a place where they can't fly out. Gary Neville attacks Super League gracefully