Czech Republic

Evropská telekomunikační asociace se postavila za čínské dodavatele

Asociace, jejíž èleny jsou napøíklad nìmecký operátor 1&1, finský DNA, spoleènosti Fastweb èi Iliad, v tiskovém prohlášení uvedla, že podobný pøístup k èínským dodavatelùm by mohl být zdùvodnitelný jen pomocí jasných dùkazù a prokázaných skuteèností.

Soubor opatøení pro kybernetickou bezpeènost 5G sítí vydaný Evropskou komisí, tzv. EU Toolbox on 5G Cybersecurity, podle asociace souèasnì poskytuje èlenským zemím vhodný rámec pro reakci na bezpeènostní hrozby spojené se sítìmi budoucnosti a respektuje suverenitu na evropské i národní úrovni.

Snížení poètu celosvìtových dodavatelù z pìti na tøi ovlivní telekomunikaèní sektor nejen zvýšením nákladù, ale povede i k pozdìjšímu zprovoznìní 5G sítí a omezí i inovaèní potenciál.

Asociace argumentuje také tím, že vylouèení dodavatelù v koneèném dùsledku sníží schopnost podnikù, institucí i koncových uživatelù nabízet a využívat nové digitální služby a úspìšnì øídit vlastní rùst.

Asociace a její èlenové též pøipomínají, že pokud není pøístup ke konkrétním dodavatelùm zaruèen na základì rovnocenných podmínek pro všechny operátory, vyvstává riziko narušení hospodáøské soutìže. Následky se mohou projevit nejen v rámci jednotlivých èlenských státù, ale také napøíè dalšími zemìmi, což nìkterým umožní díky pokroèilejším a úèinnìjším technologiím získat komparativní výhodu.

ECTA se zároveò odvolává na nedávno deklarovanou pozici Evropské rady, která uvedla, že všichni potenciální dodavatelé technologií 5G musejí být posuzováni na základì spoleèných objektivních kritérií.

Football news:

Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall
Napoli players came out in t-shirts with Maradona's name and number 10 for the Europa League match
Daniele Bonera: Milan is happy with the game with Lille and only regrets the result
Neymar on Maradona: You will always remain in our memory. Football is grateful to you
If football was a movie, Diego would be its main character. Showsport readers say goodbye to Maradona