Czech Republic

Evropská komise dodá Česku 30 plicních ventilátorů z krizových skladů, oznámil Babiš

„Dìkuju za solidaritu a velmi rychlou reakci. Moc si té pomoci vážíme,“ napsal také premiér. Von der Leyenová následnì ve videu na twitteru uvedla, že Èesko èelí jedné z nejt잚ích situací v Evropì. „Nemocnice potøebují zdravotnické vybavení. EU je zde, aby pomohla. Zavolala jsem Andreji Babišovi, abych mu sdìlila, že rychle posíláme první sadu 30 ventilátorù z naší rezervy. Další pomoc bude následovat,“ napsala k pøíspìvku. Ve videu dále zmínila, že je komise v kontaktu s dalšími èlenskımi státy k zajištìní dalších ventilátorù pro ÈR.

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) po ètvrteèním jednání vlády také uvedl, že oèekává, že Severoatlantická aliance (NATO) v pátek odsouhlasí dodání 60 plicních ventilátorù z alianèních zásob do Èeské republiky.

V Èesku je podle posledních dat v nemocnicích 1932 plicních ventilátorù, kvùli epidemii covidu-19 se dennì sleduje jejich volná kapacita. Zhruba v polovinì øíjna klesla pod 50 procent, aktuálnì je obsazeno 52,1 procenta.

Èeskou registraci pro nouzové využití pøi léèbì pacientù s onemocnìním covid-19 získaly ventilátory CoroVent, vırobci je tak mohou zaèít rozvážet do rezerv èeskıch nemocnic. Ventilátor vznikl na jaøe díky spolupráci Èeského vysokého uèení technického, iniciativy COVID19 CZ a firmy MICo. Lidé na nìj ve sbírce pøispìli 12 miliony korun, za nìž bylo vyrobeno 182 kusù. Vláda v pátek také schválila objednávku 500 pøístrojù za 250 milionù korun.

Minulı tıden ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) øekl, že resort poøídil od zaèátku epidemie do nemocnic 500 novıch ventilátorù. Dostaly je státní, krajské i soukromé nemocnice. Èesko by mìlo v nejbližších dnech obdržet i dar 100 ventilátorù od firmy BTL, které celkovou kapacitu posílí, uvedl v sobotu národní koordinátor intenzivní péèe Vladimír Èernı.

Ve støedu pøibylo novıch pøípadù koronaviru v ÈR témìø 15 tisíc. Laboratoøe jich odhalily 14 968, zhruba o 3000 více než v úterı. V zemi je nyní zhruba 124 tisíc nakaženıch. S covidem-19 dosud v Èesku zemøelo 1739 lidí, z toho 253 tento tıden. V pondìlí bylo obìtí 100, dosud nejvíce za jeden den.

Od bøezna se v Èeské republice nákaza prokázala u 208 915 lidí. Z nich se 83 136 vyléèilo. Vìtšina nakaženıch má sice mírnı prùbìh nemoci, ale poèet hospitalizovanıch v posledních dnech vıraznì roste. V nemocnicích je s koronavirem 4417 pacientù, pøibližnì ètyøikrát více než na poèátku øíjna. Zhruba na trojnásobek za stejnou dobu stoupl i poèet tìžkıch pøípadù, kterıch je podle posledních údajù ministerstva 657.

Èesko vykazuje nejvyšší procento pozitivních testù ze všech zemí EU, už v druhé polovinì záøí pøekroèil deset procent a stále roste. Podle údajù na webu ministerstva zdravotnictví je klouzavı prùmìr za posledních sedm dnù pøes 28 procent.

Football news:

The same goal Monday in the Euro 1960 final: did not see the ball fly into the net, and says that he had no right not to score
Monday's last name appeared by accident - because of a drunk person. He entered the day of the week in the documents
Messi is the only one in the top 5 European leagues not to score after 10 + shots in a championship game this season
Lampard on 3-1 with Leeds: I'm absolutely thrilled. On another day we could have scored 5-6
Koeman on 1:2 with Cadiz: the Mood was not too good. Lost because of an error
Mbappe scored his 100th goal for PSG and shares 4th place in the club's goalscoring list
As a child, Monday played with stockings with straw or cans of stew. And he told my mother that he goes to tennis