Czech Republic

Eurostat: Česko má stále menší dluhy než zbytek EU

Podle prognóz hospodaøení ke konci roku 2020 by dluh Èeska mìl èinit 39,4 procenta HDP, což je v EU ètvrtı nejlepší vısledek. Lépe si vede Estonsko, Bulharsko a Lucembursko.

Na opaèném konci žebøíèku je Portugalsko, Itálie a Øecko, jehož dluh je už vyšší než dvojnásobek celého tamního HDP.

Také tempo zadlužování je v Èesku nižší než v prùmìru v celé Evropské unii, upozornil analytik Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Pøedpokládané zadlužení státù EU na konci roku 2020

Pøedpokládané zadlužení státù EU na konci roku 2020. Grafiku zvìtšíte kliknutím.

„Nejvıraznìjší rùst zadlužení vykázaly bìhem vrcholu koronavirové krize Belgie, Španìlsko, Francie, Itálie a Slovensko. Zde narostl ve druhém ètvrtletí veøejnı dluh v pomìru k HDP o dvoucifernou hodnotu,“ uvedl.

Ani èlen bankovní rady ÈNB Aleš Michl v nárùstu èeského státního dluhu, kterı zpùsobí vládní podpora ekonomiky, nevidí zásadní problém. „Dùležité je, jak se dluhy financují. A v souèasnosti je poptávka po èeskıch dluhopisech ètyøikrát vyšší než nabídka. Období rùstu pøijde a pak je potøeba opìt vyrovnat rozpoèet tak, jak jsme ho mìli poslední tøi roky,“ øekl v poøadu Rozstøel na iDNES.cz.

Nejasnou pøedstavu, jak dostat v následujících letech veøejné finance zpìt pod kontrolu, vládì nedávno vyèetla i Národní rozpoètová rada. „Rozpoèet je nastaven jako velmi silnì expanzivní, aniž by bylo specifikováno, jakım zpùsobem probìhne návrat veøejnıch financí na udržitelnou úroveò. Pøi dodržení tìchto parametrù hrozí, že èeskı schodek státního rozpoètu bude v letech 2022 a 2023 dokonce nominálnì vyšší než v pøípadì nepomìrnì vìtšího Nìmecka,“ stojí ve zprávì rady.

Pøedpokládané hospodaøení evropskıch státù ke konci roku 2020
Zemì Dluh (% z HDP) Deficit (% z HDP)
Estonsko 18,26,6
Bulharsko 25,45,2
Lucembursko 27,37,4
Èesko39,46,4
Švédsko 42,65,5
Rumunsko 43,68,6
Dánsko 46,3 3,9
Litva 48,3 8,8
Lotyšsko 51,79,4
Malta 55,09,4
Nizozemsko 59,17,2
Polsko 61,911,8
Irsko 62,4 6,8
Slovensko 63,011,6
Finsko 70,27,7
Nìmecko 71,1 6,1
Maïarsko 78,4 8,0
Slovinsko 82,48,6
Rakousko 84,09,5
Chorvatsko 86,06,6
V. Británie92,8 11,3
Kypr 113,14,5
Španìlsko 117,211,2
Francie 117,510,2
Portugalsko 133,87,0
Itálie 158,010,8
Øecko 201,4 8,8
Poznámka: údaje za Belgii nejsou k dispozici; Zdroj: Eurostat, min. financí

Football news:

Loko lost even the third place. Salzburg crushed the squad with 5 Central defenders
Ronaldo won the Golden Foot-2020, Agnelli-Golden Foot Prestige-2020
Schurrle and Goetze will invest in a company that produces marijuana for medical purposes
Mircea Lucescu: With Ronaldo, Juventus comes alive. Cristiano has charisma, it is a defining player
Alisson will not play with Ajax due to a hip injury
Varane made the third productive mistake in the Champions League in 2020-the most
The Salzburg defender's career has had crosses and a stroke at 27 - and he's come back every time