Czech Republic

EU stojí jednotně a solidárně za Českem, společná reakce ale nebude

Èeskı ministr Jan Hamáèek dopoledne kolegy z ostatních šestadvaceti unijních zemí informoval o vıvoji nevídané diplomatické rozepøe, v níž Rusko na vyhoštìní 18 svıch lidí z ambasády v Praze reagovalo vypovìzením dvaceti Èechù z Moskvy.

„Evropská unie stojí jednotnì a solidárnì za Èeskou republikou,“ prohlásil Borrell. Koordinované vypovídání diplomatù, které následovalo napøíklad po otravì dvojitého agenta Sergeje Skripala ruskımi zpravodajci v Británii, ale zatím není na poøadu dne. „Mùže se to ale zmìnit,“ dodal Borrell. Èesko podle nìho o takovı krok nepožádalo.

Úøadující èeskı ministr zahranièí Jan Hamáèek tvrdí, že na jednání ministrù o solidaritu EU požádal – a už skrze prohlášení èi možné vyhoštìní dùstojníkù ruskıch zpravodajskıch služeb.

Podporu dávali Èesku najevo také samotní ministøi. „Informace, které pøicházejí z Èeské republiky v souvislosti s explozí v bezprostøední blízkosti slovenskıch hranic, jsou bezprecedentní,“ uvedl slovenskı ministr zahranièí Ivan Korèok, kterı na videokonferenci podpoøil Èesko.

Bratislava je podle nìj znepokojena tím, že jsou èeští obèané vystaveni „aktivitám, které mají zásadní dopad na jejich bezpeènost“. Korèok také zdùraznil vıznam, kterı má v této souvislosti dlouhodobá spolupráce tajnıch služeb unijních zemí.

Slovinské ministerstvo zahranièí uvedlo, že na zaèátku pondìlního jednání všichni ministøi dali najevo „plnou solidaritu“ s Èeskem v souvislosti s „aktivitami ruskıch tajnıch služeb na jeho území v roce 2014“. Tehdy pøi zmínìném vıbuchu munièního skladu u moravské vesnice zemøeli dva lidé.

Bulharská ministrynì Ekaterina Zacharievová nabídla Èesku pomoc tamních bezpeènostních složek pøi vyšetøování pøípadu. „Narušení (èeské) svrchovanosti Ruskem je naprosto nepøijatelné,“ uvedla na Twitteru.

Právì do Bulharska mìla patrnì zamíøit èást munice z Èeska a ruští zpravodajci se podle médií zøejmì snažili o to, aby jedna ze dvou explozí nastala až v této zemi.

Football news:

Father Courtois about Hazard laughing with Chelsea players: Unwise and unprofessional
Neymar about relegation from the Champions League: PSG did everything they could. I am sad, but I am proud of the team
Guardiola's father: I do not rule out that Pep will return to Barca as a coach or adviser
Greenwood is playing his 100th game for Manchester United in 19 years, 217 days. This is a record for the English and the 3rd result in the history of the club
Eden Hazard: I'm sorry. I didn't want to offend the Real Madrid fans. I came here to win
Edouard Mendy was out of work 7 years ago, and now he has taken Chelsea to the Champions League final. When it was tight, a year of training for free
Koeman insists on signing Depay, the Barca management is not sure about the forward