Czech Republic

Etiopie bombarduje vlastní město. Mekele v Tigraji je pod palbou

Vojsko se k pùlmilionovému mìstu Mekele blížilo nìkolik dní a dnes ráno je zaèalo bombardovat. Náèelník generálního štábu armády Birhanu Jula veèer oznámil, že vojáci mají pod kontrolou støedisko Tigraje. Ahmed ve svém prohlášení uvedl, že armáda „vstoupila do Mekele, aniž míøila na nevinné civilisty“.

Podle tiskových agentury je severoetiopský stát Tigraj odøíznut od svìta, takže informace nelze nezávisle ovìøit. V minulosti velitelé jednotek v Tigraji vydávali prohlášení odporující tìm z Addis Abeby.

Agentuøe Reuters informaci o útocích poslal osobnì šéf Tigrajské lidovì osvobozenecké fronty (TPLF), pozdìji ji potvrdilo nìkolik diplomatù. Mluvèí centrální vlády uvedla, že armáda nebude bombardovat civilní oblasti, a dodala, že „bezpeènost Etiopanù v Mekele a ve státì Tigraj je nadále prioritou federální vlády,“ píše Reuters.

Region Tigraj na severu Etiopie

Region Tigraj na severu Etiopie

Vedení TPLF také obvinilo ozbrojené síly sousední Eritreje, že vstupují na území Etiopie, nièí uprchlické tábory v oblasti Tigraje a snaží se odvléct na své území lidi, kteøí v minulosti z Eritreje uprchli. Agentuøe Reuters se tyto informace nepodaøilo ovìøit.

V pátek veèer nejménì jedna raketa vystøelená z oblasti Tigraje míøila na hlavní mìsto Eritreje Asmaru, uvádí AFP s odvoláním na ètyøi diplomaty z regionu. Obìti ani škody stále nejsou známé. TPLF, která na Asmaru zaútoèila podobnými zbranìmi pøed deseti dny, se k útoku nepøihlásila a neuèinil tak ani nikdo jiný, píše AFP.

Pøedstavitel OSN v regionu upozornil, že do problémù se mùže dostat také sousední Súdán, kam již uteklo na 43 000 Etiopanù. Bude potøebovat finanèní pomoc, píše AFP.

21. listopadu 2020

Pomoc pro Súdán

„Súdán potøebuje 150 milionù dolarù (asi 3,3 miliardy korun) na šest mìsícù, aby mohl uprchlíkùm poskytnout vodu, pøístøeší a zdravotní služby,“ uvedl šéf Úøadu vysokého komisaøe pro uprchlíky (UNHCR) Filippo Grandi bìhem návštìvy tábora Um Rákúbá asi 80 kilometrù od hranic s Etiopií. 

Grandi vyzval dárce, aby poskytli peníze co nejdøíve. Každý den hranici z Etiopie do Súdánu pøejde 500 až 600 uprchlíkù, píše AFP. Podle serveru BBC News tento poèet výraznì klesl od chvíle, kdy hranici zaèali hlídat etiopští vojáci.

Souèasný konflikt propukl 4. listopadu, kdy etiopský premiér Abiy Ahmed vyslal do etiopského státu Tigraj armádu poté, co vláda obvinila politickou stranu TPLF z krádeže zbraní na vojenské základnì a ze zrady. Informace o prùbìhu bojù jsou velmi nejasné a zprávy z místa jsou tìžko ovìøitelné, protože v regionu je od zaèátku vojenské ofenzivy pøerušeno telefonní a internetové spojení. Podle Reuters již v konfliktu podle neovìøených informací pøišly o životy tisíce lidí, boji trpí také civilní obyvatelstvo.

Football news:

Setien is demanding 4 million euros in compensation from Barca. Valverde's resignation cost the club 11 million
Two Cornell players tested positive for coronavirus after the match with Barca
Mbappe finished 1st on the Ligue 1 goalscoring list, scoring 13 goals in 17 appearances. He broke the streak of 4 games without goals
Holland has scored 27 goals in his first 28 Bundesliga appearances. He's the second person to do this
Sevilla are trying to sign Papa Gomez, Monchi is in talks. Atalanta wants to sell him to a club not from Italy
Holand has scored 14 goals in 13 Bundesliga games this season
Neymar is playing his 100th game for PSG. He has been at the club since 2017