Czech Republic

Epidemie zavřela devatenáct poboček České pošty. Chybí přes šest set lidí

„Na vìtšinì poboèek se nám absence zamìstnancù daøí vykrıvat vıpomocemi odjinud, pøesto evidujeme nepøítomnost pracovníkù v souvislosti covidem-19 na 446 poštách a poštách Partner,“ uvedl tiskovı mluvèí Èeské pošty Ivo Vysoudil. Loni na jaøe bìhem první vlny epidemie mìla pošta uzavøenıch až dvì stì poboèek.

Asi nehorší stav v doruèovací síti je od minulého pátku v Praze 6, kde se potvrdila nákaza koronavirem u èásti listovních doruèovatelù. Další jsou kvùli tomu v karanténì. „V souèasné dobì doruèujeme v Praze 6 s 35 doruèovateli, což je polovina normálního stavu. V Praze 6 pomáhají doruèovat i kolegové z jinıch doruèovacích okrskù,“ dodal.

Prioritou je podle Vysoudila doruèení dùchodù, to má absolutní pøednost. „Zásilky se mohou zpožïovat, za to bychom se chtìli našim klientùm omluvit. Dìláme, co je v našich silách, ale nìkteré vìci, zejména v této šílené covidové dobì, prostì neovlivníte,“ podotkl.

Kvùli šíøení koronaviru pošta také pøemístila provoz Mobilní pošty. V reakci na rozhodnutí vlády o omezení pohybu v okresech nejvíce postiženıch koronavirem rozhodla Èeská pošta o zapojení mobilní pošty na Trutnovsku, Chebsku a Sokolovsku. 

Mobilní pošta na Trutnovsku zajíždí do patnácti obcí, na Chebsku a Sokolovsku do dvaceti obcí, jež na svém území nemají kamennou poboèku pošty. Hlavním dùvodem je ochrana zdraví a snížená mobilita lidí.

Football news:

Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance
Premier League clubs have abandoned the Super League under threat of suspension from national tournaments (The Guardian)
Juventus is not giving up on the Super League. Roma demands that Juve, AC Milan and Inter withdraw from the project
We made a mistake and we apologize. We heard you. Arsenal's open letter of apology for Super League