Czech Republic

Epidemie v Česku podle vlády nezpomaluje dostatečně, další rozvolnění je proto nejisté

Není tak jisté, zda se od pondìlí Èesko v protiepidemickém systému PES pøesune do mírnìjšího tøetího stupnì, které pøedpokládá otevøení obchodù, restaurací a služeb, by s øadou omezení. Ministr zdravotnictví Jan Blatnı (za ANO) odhadl pravdìpodobnost rozvolnìní už po prvním adventním víkendu padesát na padesát.

Stát mezitím chystá dobrovolné testování pomocí antigenních testù, které chce zaèátkem prosince nabídnout nejdøíve uèitelùm a poté i dalším zájemcùm.

V posledních dnech klesá poèet hospitalizovanıch, denní pøírùstky nakaženıch se pohybují kolem 5000 a rizikové skóre PES zùstává ètvrtı den na 57 bodech, což znamená ve tøetím z pìti stupòù pohotovosti. Takzvané reprodukèní èíslo ale stouplo na 0,96. Èíslo udává prùmìrnı poèet dalších osob nakaženıch od jednoho pozitivnì testovaného a je souèástí rizikového skóre. Pokud by pøekroèilo jednièku, zvıšilo by to skóre o pìt bodù, což by pøi zachování bodù za další kritéria znamenalo návrat do ètvrtého stupnì.

Hlavní hygienièka Jarmila Rážová navíc upozornila na fakt, že asi šest až sedm ze 14 krajù je z hlediska systému PES spíše na úrovni pátého stupnì. Pokud se nebudou poèty lidí pozitivních na covid-19 vyvíjet lépe, nedoporuèí ministrovi zdravotnictví další rozvolòování. Øeditel Ústavu zdravotnickıch informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek míní, že rozdíly mezi regiony jsou alarmující. „Stav rozhodnì není v tuto chvíli úplnì uspokojivı, brzdìní dál probíhá, ale relativnì se zastavilo a zejména v nìkterıch regionech situace osciluje na hranì potenciálního rizika,“ øekl Dušek v Radiožurnálu. Jako problematickı zmínil Vysoèinu, Pardubicko, Královéhradeckı a Karlovarskı kraj. „Situace stále není dobrá. Èísla sice klesla, ale není to tak, jak jsme si pøedstavovali. Je dùležité rozvolòovat s rozmyslem,“ uvedl Babiš.

Èesko podle premiéra chystá možnost dobrovolného testování antigenními testy hrazeného z veøejného zdravotního pojištìní. V pátek na Radì vlády pro zdravotní rizika pøedstaví testovací strategii ministr Blatnı. Testování pedagogù má zaèít 4. prosince, veøejnosti pak o 14 dní pozdìji.

Kraje žádají od vlády informace ohlednì systému antigenního testování na covid-19. Pokud chce stát s testováním pedagogù zaèít zaèátkem prosince, mìly by se už podle hejtmanù pøíští tıden doladit veškeré podrobnosti.

Srovnání antigenních testù na covid-19 s metodou PCR ukázalo, že jsou pro širší použití vhodné. K tomuto závìru dospìla studie, kterou pøipravila Nemocnice Karviná-Ráj a Zdravotní ústav v Ostravì. Antigenní testy odhalí zejména lidi, kteøí mají živı virus a mohou nakazit ostatní. U takovıch dosahuje úèinnosti až 90 procent. Mezi dostupnımi typy testù se ale musí vybrat ty pøesnìjší. Nyní se testují touto metodou opakovanì zamìstnanci a klienti domovù pro seniory a dalších lùžkovıch zaøízení sociální péèe.

Bıvalı ministr zdravotnictví, epidemiolog a Babišùv poradce Roman Prymula pøirovnal antigenní testování s nižší citlivostí k rybáøské síti s velkımi oky. „Uniknou nám menší ryby, ale ty dorostou. Proto test dìláme opakovanì,“ uvedl. Antigenní testy jsou podle nìj vhodné zejména pro pravidelné použití, napøíklad právì u seniorù, uèitelù nebo zamìstnancù podnikù.

Podle expertního tımu opozièních ODS, KDU-ÈSL a TOP 09 musí stát nabídnout také dobrovolné a plnì hrazené oèkování proti covidu. Do první vlny vakcinace by mìli bıt zaøazeni zdravotníci, rizikoví obèané i uèitelé.

Football news:

In Spanish for 70 years there is a phraseology about Alcoyano. It's about an outsider who does not give up until the last
Andrea Pirlo: Criticism is inevitable when you are suddenly appointed Juve coach, but the results will say everything for me
Zidane on relegation from the 3rd League club: It's not a shame, let's not go crazy. Real Madrid wants to win, sometimes it doesn't come out
Real Madrid were eliminated from the Spanish Cup for the fifth time by a team from the 3rd league
Solskjaer on 2-1 with Fulham: Having conceded, Manchester United woke up and played a good match. Pogba played well
Manchester United won a Premier League match for the 94th time, conceding first. This is a record of the tournament
Pirlo took the first trophy as a coach-snatched the Super Cup from Gattuso. And once they won together