Czech Republic

Energetika, Koněv a teď Vrbětice. „Čučkaři“ z BIS před Rusy varují řadu let

2015Vyhoštìní tøí agentù

Podle zprávy za rok 2015 byly ruskımi prioritami v daném roce operace vedené v rámci informaèní války v kontextu ukrajinské a syrské krize. Dále Rusko zajímala také politická, vìdecko-technická a ekonomická rozvìdka.  Zemì také pracovala na tom, aby se pomocí nastrèenıch èeskıch osob dostala k èeskım a evropskım dotacím.

Ruské pùsobení zahrnovalo napøíklad utajenou infiltraci èeskıch médií a internetu a následnou produkci ruské státem øízené distribuce propagandy a dezinformací. Napøíklad pomocí poplašnıch zpráv a oèeròování NATO èi EU. V tomto pomáhala také èeská krajní pravice a její prezentace proruskıch postojù.

„Znaèná èást ruskıch zpravodajskıch dùstojníkù pùsobila pod diplomatickım krytím ruské diplomatické mise,“ dodává zpráva s tím, že tìchto dùstojníku bylo vìtší množství oproti ostatním zpravodajskım službám. Agenti se také nepøedstavovali a nedeklarovali svou pøíslušnost. Pokraèovaly i ruské snahy v oblasti èeské energetiky.

Èeské tajné službì se podaøilo odhalit tøi pracovníky ruskıch tajnıch služeb a zamezit jejich pùsobení na èeském území. Podle zdroje z vlády identifikovala kontrarozvìdka ruského diplomata, kterı se, aniž by mìl akreditaci na ambasádì, dopouštìl špionáže. Byl odhalen a musel urychlenì opustit republiku.

Návaznì kontrarozvìdka podobné nežádoucí aktivity zjistila u jednoho pracovníka ruské ambasády a dalšího èlovìka, kterı sem míøil na misi. Také jejich pobytu tuzemské úøady zamezily. Pøestože se èeská vláda rozhodla øešit situaci v tichosti, Rusové odpovìdìli vyhoštìním dvou èeskıch diplomatù - jednoho, kterı v Moskvì pùsobil, a druhého, kterı do ruské metropole míøil.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude