Czech Republic

Ekonomika spadne víc, než se čekalo, soudí experti i zástupci byznysu

„Odhadujeme, že kvùli dalším opatøením mùže bıt celkovı propad HDP okolo 10 až 12 procent, namísto pùvodních osmi procent, která jsme pøedpovídali pøed mìsícem. Záleží však na tom, jak dlouho budou opatøení nakonec trvat, v jakém rozsahu èi jak se celková situace podaøí stabilizovat,“ øíká prezident Svazu prùmyslu ÈR Jaroslav Hanák.

Obzvl᚝ pro maloobchodní provozovny, kterıch se aktuální uzávìra dotıká nejvíc, bıvají nadcházející mìsíce z pohledu tržeb nejdùležitìjší z celého roku.

„Zatímco restrikce oznámené minulı tıden ovlivòovaly zhruba tøi procenta ekonomiky, pøísnìjší omezení se tıkají zhruba sedmi procent hrubé pøidané hodnoty ekonomiky,“ propoèítal hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler.

Vláda se snaží situaci uklidòovat. „Ze všech maloobchodních provozoven zùstává i po tìchto opatøeních zhruba 50 procent otevøenıch. Souèasnì se to nedotıká prùmyslu, kterı generuje tøetinu našeho HDP a je zásadním aktérem v oblasti zamìstnanosti. Stejnì tak se to nedotıká stavebnictví, které na sebe také váže valnou èást zamìstnanosti,“ øíká vicepremiér Karel Havlíèek.

Díra, co se nezacelila

Z pohledu celkové ekonomiky se tak situace ve srovnání s jarní fází epidemie odlišuje. Tehdy úplnì pøerušila vırobu i øada prùmyslovıch podnikù vèetnì klíèovıch automobilek. Odstávka ve Škodì Auto trvala témìø šest tıdnù.

„Pokud bude souèasnı lockdown opìt doprovázet i vıznamné omezení provozu firem nad rámec zákonnıch opatøení, tedy napøíklad zastavení vıroby nejvìtších továren, tak to bude tìžká rána pro èeské hospodáøství. I po první vlnì zùstala v ekonomice díra, která se dosud nezacelila,“ øíká partner PwC a ­expert na poradenství firem v krizi Petr Smutnı. 

Svìdèí o tom podle nìj nejen propad HDP a poèet novıch zakázek v prùmyslu, ale také stovky tisíc lidí, pro které není práce a v zamìstnání je drží vládní program Antivirus. Vláda souèasnì s­vyhlášením restrikcí pøišla s kompenzacemi pro firmy – mimo jiné jim dá na mzdy pro lidi, pro které není práce, a zaplatí polovinu nájmu.

To zástupci firem uvítali, na jaøe totiž zùstali nìkolik dnù ve vzduchoprázdnu. Upozoròují však, že vláda opìt zmìnila pravidla ze dne na den. A že firmy mìly málo èasu na pøípravu. Øada prùmyslovıch podnikù však udìlala bìhem léta protipandemická opatøení a mohou dál vyrábìt, i když se mezi zamìstnanci objeví nakaženı.

Prùmyslu zamìøenému na export nahrává i to, že vláda nezavøela hranice jako na jaøe. „V jeho prospìch hraje skuteènost, že znaèná èást zahranièních trhù vèetnì klíèového Nìmecka se zatím vypoøádala s druhou vlnou pandemie lépe než my,“ øíká hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš. I když se to mùže rychle zmìnit, zatím to podle nìj vypadá, že budou na rozdíl od jara ménì narušeny subdodávky.

Hùø na tom mohou bıt drobní podnikatelé. Jejich problémy sice nejspíš nepoloží ekonomiku jako celek, mohou však pøinést sociální problémy. „Právì nejmenší podnikatele zasáhly na jaøe vládní opatøení v prevenci proti šíøení koronaviru nejvíce. Navzdory tomu, že vìtšinou situaci díky vlastním úsporám firmy zvládly, další pøidušení ekonomiky už s jistotou bude pro øadu z nich fatální,“ varuje prezident Hospodáøské komory ÈR Vladimír Dlouhı. Vládní kroky podle nìj negativnì zasáhnou celé hospodáøství, tedy i provozy, které vláda neuzavøela.

Nervozita roste

Uzavøení provozoven se nepøímo dotkne i dalších sektorù a jejich dodavatelù napøíklad v potravináøském prùmyslu. „Protiepidemická opatøení se tedy po dodavatelském øetìzci pøelévají až do vırobního sektoru. Øada oborù dodává stroje a vybavení do uzavøenıch provozù. Nejistota snižuje investice,“ upozoròuje Hanák. 

Další uzávìra ekonomiky také naruší chu lidí utrácet. Nervozita bude ještì stoupat – a nepùjde jen o pracovníky èi majitele zavøenıch provozoven. Už teï se lidé z maloobchodu obávají, že vánoèní nákupy mohou bıt tøeba až o 20 procent nižší. A to i­ v pøípadì, že se kamenné prodejny pøed Vánocemi ještì stihnout otevøít.

A nemusí to zachránit ani pøesun do online prostøedí. Zatímco na jaøe zaznamenaly e-shopy nárùst tržeb o desítky procent, nyní mohou narazit na limity kapacit. „Pøedvánoèní sezona je pro e-shopy testem jejich sil i v normálním roce a je možné, že enormní zájem zpùsobí vyprodání zásob nebo problémy v logistice,“ øíká øeditel Expando Adam Kurzok.

K sektorùm, které jsou nyní nejvíc na hranì, patøí cestovní ruch. I když Èeši pøes léto více cestovali po tuzemsku, turisty ze zahranièí nenahradili. Aktuální omezení pohybu bude bolet také dopravní firmy a restauratéry. Tržby restaurací každım vládním opatøením klesají.

„Restaurace se ze všech sil snaží udržet svùj chod. Plnou náhradu mezd dostávají pouze na zamìstnance, kteøí jsou nyní doma. Tržby v gastronomii jsou pøitom pouze na pìti procentech v meziroèním srovnání. Z našich dotazníkù vyplıvá, že ukonèení èinnosti teï zvažuje až 30 procent gastro podnikù. O práci tak pøijdou vyšší desítky tisíc lidí,“ øíká øeditel Storyous Igor Tøeslín. 

Football news:

Bulykin on Loko's chances of reaching the Europa League play-offs: it Will be very difficult to do anything
Joao Felix: Atletico are missing Suarez and Costa
Loko didn't know what to do when Red Bull scored first. Naumov about 1:3
Gasperini about Atalanta: we will Go to Amsterdam with a small advantage
Striker Berisha Of Salzburg: We were better than Loko and deserved to win
Pep on city's 1st place in the Champions League group: we played very well in all the matches
Shakhtar defender Vitao on 2:0 with Real Madrid: the main Thing is not to fly too high in the clouds