Czech Republic

Ekohnutí odchází z uhelné komise, nesouhlasí s koncem uhlí až v roce 2038

Podle hnutí Fridays For Future, Limity jsme my a Univerzity za klima je rozhodnutí v rozporu se závazky paøížské klimatické dohody a maøí celosvìtové snahy o udržení globálního oteplení pod 1,5 stupnì Celsia.

„Já osobnì ani asociace ekologickıch organizací Zelenı kruh, která mì do Uhelné komise vyslala, již nevidíme dùvod pro úèast na jednáních komise. Dnešní rozhodnutí není v souladu s cílem chránit klima ani s ekonomickımi studiemi,“ vyjádøil se Jiøí Koželouh z Hnutí DUHA zastupující v uhelné komisi asociaci ekologickıch organizací Zelenı kruh.

Na páteèní odpolední demonstraci na Malostranském námìstí v Praze aktivisté pozvali ministra prùmyslu a obchodu Karla Havlíèka, kterı uhelné komisi spolupøedsedá. Chtìli, aby vysvìtlil rozpory mezi stanoviskem komise a ochranou klimatu.

Demonstrace se podle ÈTK úèastnilo asi padesát lidí, Havlíèek nedorazil. Protestující požadovali konec uhlí do deseti let.

Podle Petra Doubravského z hnutí Fridays For Future je rozhodnutí komise pro rok 2038 selháním ministra životního prostøedí Richarda Brabce. „Naše vláda kašle na to, k èemu jsme se jako Èesko zavázali v paøížské dohodì a dalších evropskıch cílech,“ popsal ekologickı aktivista pro rádio Impuls.

„Myslíme si, že rok 2038 je pozdì. V podstatì 2033 by bylo pozdì, protože k tomu, abychom dostáli závazkùm, které plynou z Paøížské dohody, tak bychom potøebovali zaèít zavírat uhelné elektrárny co nejdøíve,“ øekla ÈTK Marika Volfová z klimatického hnutí Limity jsme my. „Jsme z vısledku zklamaní a budeme dál prosazovat co nejrychlejší konec tìžby a spalování uhlí,“ dodala.

Ukonèení až v roce 2038 kritizují i ekologové

Ukonèení využívání uhlí v ÈR až v roce 2038 je pozdní i podle nìkterıch ekologù. Pro rozhodování podle ekologa a èlena uhelné komise Jana Rovenského chybìly potøebné analızy dopadù této verze na veøejné zdraví i životní prostøedí. 

„Zatím nebyly vùbec vyhodnoceny dopady na dotèené regiony, dopady na zamìstnance uhelného prùmyslu, dopady na životní prostøedí, dopady na veøejné zdraví, dopady na provozovatele a dopady na veøejné rozpoèty a dopady teplárenství. Nic z toho zatím ani druhá, ani tøetí pracovní skupina ještì nepøedložila,“ øekl Rovenskı. 

Nebyla také øádná odborná debata a èlenové komise dostali návrh usnesení pøíliš pozdì, øekli zástupci ekologickıch organizací Greenpeace a Hnutí Duha na páteèním briefingu a následní tiskové konferenci. Komise pracovala se scénáøi, které poèítaly s ukonèením využívání uhlí v letech 2033, 2038 a 2043.

Absence odborné debaty?

Ekolog Rovenskı zároveò podìkoval ministrovi životního prostøedí za to, že „explicitnì“ v diskusi podpoøil ukonèení využívání uhlí v roce 2033. „To je podle nás jedinı reálnı kompromis mezi skuteènımi potøebami klimatu a øeknìme zájmy prùmyslu a zamìstnaneckıch svazù,“ popsal ekolog. 

Jako „velmi nepøívìtivé“ oznaèil jednání i ekolog Koželouh. Míní, že pokud by bylo se více øešily podklady v odborné debatì, jednání by dopadlo jinak. Odbornou debatu však podle nìj zastínila debata politická. 

Uhelná komise byla zøízena loni. Má 19 èlenù, mezi kterımi jsou zástupci tìžaøù, akademici i ekologové. Mimo jiné mezi nì patøí generální øeditel ÈEZ Daniel Beneš, pøedseda Odborového svazu pracovníkù hornictví, geologie a naftového prùmyslu Rostislav Palièka nebo vedoucí energetické kampanì Greenpeace ÈR Jan Rovenskı. Vedou ji ministøi prùmyslu a obchodu Karel Havlíèek a životního prostøedí Richard Brabec.

Football news:

Hertha's sporting director loves signing players. Just look at his smile!
Rooney confirmed as Derby County head coach
Barca's presidential election will not take place on January 24 due to anti-coronavirus restrictions
Zlatan on Covid: I tried to train at home, but immediately felt tired
Bayern are Interested in Militao as a replacement for Alaba. The Brazilian has 3 matches for Real Madrid this season
Fiorentina Interested in Odriosola. The defender of Real Madrid played 1 match in the season
Pavlyuchenko on Tottenham: At first, my English was zero. When I drank a beer, I had good English, Spanish, and Portuguese