Czech Republic

E-shopy nabíraly před Vánoci posily, hlásily se letušky i muzikanti

Internetoví obchodníci se letos s pøedstihem pøipravili na vrchol sezony a pøed Vánocemi navıšili poèty pracovníkù o stovky až tisíce lidí. Posily shánìli snadnìji než v pøedchozích letech. Hlásili se totiž èasto lidé z oborù vıraznì zasaženıch koronavirovou krizí jako gastronomie, cestovní ruch a služby. V e-shopech pomáhají i letušky èi muzikanti.

Obsadit volná místa nemìl na rozdíl od pøedchozích let problém napøíklad e-shop Mall.cz. Podle jeho mluvèí Pavly Hobíkové totiž mnoho lidí ztratilo kvùli pandemii práci. Ve velkém se tak o zamìstnání ve skladu, na vıdejních místech nebo na zákaznické lince hlásili lidé z gastronomie, hotelnictví nebo cestovního ruchu,“ uvedla.

Internetovı obchod s cyklistickım vybavením bikero.cz zavedl vlastní kurıry, kteøí zákazníkùm zboží doruèí osobnì. Chce tak garantovat s objednávkou do 20. prosince doruèení do Štìdrého dne. Podle øeditele e-shopu Martina Kudrny se podaøilo zvıšit kapacitu služby „bikero kurıra“ skokovì. Vìtšina najatıch øidièù pøitom pøed pandemií pùsobila v cestovním ruchu. „Mám radost, že tímto projektem dáváme práci lidem, pro které je aktuální situace obzvl᚝ složitá,“ dodal Kudrna.

Spoleènost Alza podle své mluvèí Daniely Chovancové pøed sezonou posílila své stavy o stovky pracovníkù. „Za poslední dva mìsíce jsme tak pøivítali více než 500 novıch zamìstnancù a brigádníkù ve všech zemích, ve kterıch Alza pùsobí. O brigádnické pozice je obrovskı zájem a hlásí se stovky kandidátù každı tıden,“ uvedla. Volná místa se podle ní letos obsazovala lépe i díky tomu, že na pracovním trhu byla volná kapacita z oborù zasaženıch koronavirovou krizí.

Hlásí se lidé z gastronomie a služeb

Kvùli pøedvánoèní špièce najala spoleènost Amazon do svého distribuèního centra v Dobrovízi u Prahy tøi tisíce sezonních pracovníkù. „Právì díky personálnímu posílení provozu jsme v tomto období schopni zajistit vèasné doruèování objednávek k zákazníkùm. Zøejmì i vlivem aktuální pandemické situace jsme oproti loòsku pøi náboru zaznamenali vıraznì vyšší zájem ze strany pracovníkù pøicházejících ze segmentu gastronomie a služeb,“ uvedla PR manažerka Amazonu Miroslava Jozová.

Pøes posílené kapacity e-shopy nabádají k vèasnému nákupu, aby se lidé vyhnuli stresu z toho, zda zásilka dorazí vèas. Hobíková z Mallu pøi nákupech na poslední chvíli doporuèuje osobní vyzvednutí v Mall shopech nebo boxech. Alza podle Chovancové násobnì rozšíøila sí Alzaboxù i službu AlzaExpress s instalací velkıch domácích spotøebièù a televizí, doplnila.

Obraty internetovıch obchodù za pøedvánoèní období by podle Asociace pro elektronickou komerci letos mohly bıt kolem 65 miliard korun. Znamenalo by to meziroèní rùst o více než ètvrtinu. Vrchol prodejù se oèekává v tıdnech od pondìlí 7. prosince až do Vánoc.

Amazon pøedstavil novı dron pro doruèování zboží:

Football news:

Bruno picked up 4 Player of the Month awards in 2020. Ronaldo, Henry and Lampard had the same number-but for a career in the Premier League
Lev - the best coach of the decade in the national teams, Deschamps-2nd, Shevchenko-17th (IFFHS)
Head of the Premier League: We ask players not to hug and change their behavior
Milan had rented the midfielder, Torino Meite until end of season with option to buy
Ramos played on painkillers with Athletic due to knee problems
Barcelona's presidential election is scheduled to take place on March 7
Sir Alex Ferguson: Fortunately, I was retired when I watched Liverpool play in the last two years