Czech Republic

Dvořáček: Rusko a Čína už proti covidu očkují, v ČR bude vakcína v lednu

„Jsem pøesvìdèen, že do konce roku bude prvním lidem k dispozici vakcína proti covidu-19,“ míní Jakub Dvoøáèek. „Záleží na tom, jak probìhne finální zhodnocení slibnıch vakcín v Evropské lékové agentuøe. A samozøejmì zda Evropská komise schválí využití tìchto vakcín pro evropskou populaci.“

Vakcína by podle Dvoøáèka mohla bıt k dispozici pro èeské obèany ve vìtším množství na zaèátku pøíštího roku. „Mohlo by to bıt buï v lednu, únoru nebo bøeznu. A øeè je o vakcínì, která je v tuhle chvíli nejdále, tedy že se dokonèuje tøetí fáze jejího klinického hodnocení, to je vakcína spoleènosti AstraZeneca.“

Oèkování v ÈR by mìlo bıt podle Dvoøáèka dobrovolné. „Vıroba oèkovací látky trvá kolem šesti až sedmi mìsícù. A pouze nìkolik spoleèností bylo schopno zahájit vırobu vakcíny už v dobì jejího klinického hodnocení. Máme zprávy o tom, že tøeba AstraZeneca zakládala vırobu už nìkdy v kvìtnu, ale ve stejné fázi jsou i další farmaceutické spoleènosti.“

Jakub Dvoøáèek v Rozstøelu pøipomnìl, že se testování v tuto chvíli úèastní zhruba 50 tisíc lidí po celém svìtì. Celı proces se urychlil tím, že se uskuteèòuje v takzvaném adaptivním modelu. To podle øeditele Asociace inovativního farmaceutického prùmyslu neznamená, že by oèkovací látky, které se dostanou na trh, nebyly bezpeèné.

Vakcína bude bezpeèná

„Pokud dojde k centrální registraci a schválení Evropskou komisí, tak vakcína musí bıt bezpeèná,“ øíká Dvoøáèek. „Musí splòovat všechny parametry jako bìžná vakcína èi bìžnı léèivı pøípravek, kterı o registraci požádá. To, že to probíhá rychleji, je vyváženo tím, že je do hodnocení zapojeno obrovské množství dobrovolníkù.“

To, že se pøi testování vyskytnou problémy, jak k tomu došlo i bìhem pøípravy vakcín proti covidu-19, je podle Jakuba Dvoøáèka zcela bìžné. „Vrátím se ke spoleènosti AstraZeneca. U dobrovolníkù se mohla vyskytnout skrytá onemocnìní, která v dobì jejich zaøazení do studie nebyla známa, projevila se až v prùbìhu èasu.“

A právì k tomu podle Dvoøáèka zøejmì došlo. „Pøi pøerušení studie se vyhodnocuje to, zda tento zdravotní problém byl zpùsoben vakcínou, nebo právì zdravotním stavem daného èlovìka, o kterém se nevìdìlo. To se dìje bìžnì. Pak se vše vyhodnotí a pokraèuje se dál. Naopak, kdyby se to nestalo, tak bych mìl sám pochybnosti o tom, zda je to v poøádku.“

Podle Jakuba Dvoøáèka uspìje bìhem testování hned nìkolik slibnıch vakcín a dá se pøedpokládat, že vìtšina z nich se nakonec bude využívat v praxi. „Já dokonce doufám, že jich uspìje více. Je totiž potøeba i z hlediska produkce vakcíny mít vırobu co nejvíce rozloženou.“

V Rusku a Èínì už se oèkuje

„Poté bude na zdravotnickıch odbornících, aby vybrali pro konkrétního èlovìka vakcínu, která je pro nìj vıhodnìjší. Ale vırobní kapacity jsou omezené a právì toto je dùvod, proè si myslím, že bìhem pøíštího roku budou moci bıt oèkováni ti, kteøí budou chtít.“

Podle Jakuba Dvoøáèka je dokonce možné, že z kandidátních vakcín budou nejúspìšnìjší oèkovací pøípravky z Ruska nebo Èíny. „Nicménì aby tyto vakcíny byly dostupné pro evropské pacienty, tak by spoleènosti, které jsou za jejich vıvojem v Rusku a Èínì, musely dodržet správnou klinickou praxi.“

Øeditel Asociace inovativního farmaceutického prùmyslu netuší, zda už se vakcínou nechali naoèkovat vrcholní pøedstavitelé Ruska a Èíny, vèetnì prezidentù Vladimira Putina a Si in-pchinga. „Je jisté, že èínské i ruské vakcíny se už používají v urèitém emergentním módu. Tedy pro urèité skupiny lidí jsou v tuto chvíli dostupné. Ale nedokážu øíct, jestli si tito pánové vyhodnotili rizika tak, že se oni sami nechali naoèkovat.“

I v tìchto zemích, stejnì jako v ÈR, mají úøady podle Jakuba Dvoøáèka nastavené poøadí, ve kterém se vakcína bude postupnì dostávat mezi jednotlivé skupiny obyvatelstva. „Máme tøeba lidi, kteøí jsou souèástí krizové infrastruktury, tedy nejvíce exponované lidi v první linii, a ti by mìli bıt oèkováni jako první. To by mìli bıt tøeba zdravotníci.“

Klíèové je podle Dvoøáèka skuteènost, že EU, USA, ale tøeba i nadace Billa Gatese proinvestovaly èást vızkumu a tím umožnily farmaceutickım spoleènostem vzít na sebe finanèní riziko s vırobou. „Do posledního momentu, kdy vakcínu schválí Evropská komise, totiž spoleènosti nevìdí, jestli se vıslednı produkt k pacientùm dostane. Teï jsou založené miliardy dávek, které by mìly bıt dostupné po celém svìtì.“

V Rozstøelu po Skypu hovoøil Jakub Dvoøáèek podrobnìji i o vıvoji léku na koronavirus a o èeské vakcínì na covid-19. Podle nìj má tuzemskı vıvoj oèkovací látky smysl. „Šance tu je, i když malá. A pokud by se to povedlo, bylo by to nesmírnì zajímavé,“ øíká øeditel Asociace inovativního farmaceutického prùmyslu.

Football news:

Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall
Napoli players came out in t-shirts with Maradona's name and number 10 for the Europa League match
Daniele Bonera: Milan is happy with the game with Lille and only regrets the result
Neymar on Maradona: You will always remain in our memory. Football is grateful to you
If football was a movie, Diego would be its main character. Showsport readers say goodbye to Maradona