Czech Republic

Dvě třetiny lidí s příznaky covidu-19 nebyly na testu, ukázal průzkum

V prùzkumu odpovídá do bøezna každé dva až tøi týdny stejná skupina více než 2200 respondentù. Shromažïuje data o míøe kontaktù, typech jejich aktivit, testování a pøípadných pøíznacích nemoci.

„Ètrnáct procent lidí nám øíká, že bylo v posledním mìsíci v osobním kontaktu s nakaženým nebo mìlo typické pøíznaky covidu jako je ztráta èichu èi chuti. Jen pìt procentních bodù, tedy tøetina z nich, byla v posledním mìsíci testovaná,“ napsal Prokop. Nemusí jít ale automaticky o lidí, které na test poslala hygiena nebo praktický lékaø a oni na nìj nešli, dodal.

Pro úèely výzkumu se kontaktem rozumí osobní setkání delší než pìt minut. Hygienici za nìj považují 15 minut ve vzdálenosti menší než dva metry, roli hraje také použití roušky èi respirátoru.

Pomìr testovaných lidí k tìm s rizikovými setkáními byl podle Prokopa nejhorší v záøí a zaèátkem øíjna, kdy jich byla asi šestina. „Pak se to trochu zvyšuje, ale poøád asi vidíme menšinu epidemie. Což tedy odpovídá více než dvacetiprocentní pozitivitì testù,“ uvedl.

Více se podle nìj nechávají testovat lidé, kteøí nepracují, mají možnost práce z domova nebo oborech jako je IT, finance èi státní správa. „To sedí s tezí, že jednou z demotivací testovat je výpadek z práce,“ dodal. U zamìstnance mùže jít o obavu ze ztráty pøíjmu, u zamìstnavatele o ztrátu pracovní síly.

Podle Mladé fronty Dnes ve druhém øíjnovém týdnu nepøišlo na test 19 753 lidí, které tam poslali praktiètí lékaøi a hygienici. Testù bylo za ten týden provedeno 134 520. Na každých sedm testovaných tak pøipadal zhruba jeden další, který na test nešel.

Podle Prokopa je dùležité lidi pozitivnì motivovat, napøíklad vyšším než 60procentním vyplácením mzdy pro lidi v izolaci èi karanténì a refundacím zamìstnavatelùm. Vyøešit by se také podle nìj mìl problém s tím, že v nìkterých regionech to lidé mají na testy daleko.

Prùzkumu v rámci výzkumného projektu Život bìhem pandemie, na kterém se vedle PAQ Research podílí iniciativa IDEA AntiCovid a agentura NMS, se úèastní 2200 až 2600 stejných respondentù, kteøí jsou oslovovaní jednou za dva až tøi týdny. Cílem je sledovat vývoj sociálního chování Èechù od zaèátku pandemie a jak s ní související problémy dopadají na jejich život. Výzkum je reprezentativní pro populaci ÈR, úèastní se ho ale jen respondenti s pøipojením k internetu.

Football news:

Chelsea fans supported Lampard with the We Believe in Frank banner. Then. Now. Always
Real Madrid DIRECTOR Butragueno: Everyone knows what Zidane means to us. Rumors appear when there are no wins
Hertha sacked head coach and managing director after 1-4 away to Werder
Karim Benzema: Real Madrid need a better version of Hazard. He was great at Chelsea and should write history in Madrid
Inter to swap Eriksen to Dzeko. The club wants to sell the midfielder to a club not from Italy, but is afraid of not finding buyers
Ex-agent Modibo Barcelona believed in him, and Jean-Clair thought he was already a phenomenon. Very sorry
Crazy days of the young West Ham striker: played in two matches and scored in his debut game for the team