Czech Republic

Dvě stě zápasů v řadě se asi vyhrát nedá, řekl Guľa po dalším selhání

Jako by Gu¾ovo kouzlo po necelém roce už definitivnì vyprchalo.

Viktoria pod vedením slovenského trenéra v posledních duelech strádá, doma pod ním nyní ztratila body dokonce vùbec poprvé za dobu jeho pùsobení. A se soupeøem, proti kterému se to neèekalo.

Tøikrát neskórovat je pro mužstvo, které si dlouhá léta zakládá na ofenzivnì ladìné filozofii, velkım vykøièníkem. Šance si vypracovává, ale nepromìòuje. „Stalo se to i Realu Madrid,“ øekl Gu¾a na pozápasové tiskové konferenci.

Prospali jste první pùli?
Bylo to z naší strany pomalé, vìci jsme øešili zbrkle, nepøipravenì. Tím pádem se nám prostory zavíraly. K tomu jsme navíc inkasovali ze standardky. Po pøestávce se to zlepšilo, ale už nám asi nebylo souzené dát gól.

Cítíte z hráèù už urèitou køeè?
Ve finální tøetinì jsme byli neklidní, pøitom jsme se tam dostali nìkolikrát, ale tøikrát jsme tøeba trefili sami sebe. 

Jak se vám zamlouval vıkon støedové øady?
Nemyslím si, že je problém ve tøech hráèích. Je to o celém mužstvu.

Vaši hru oživil svım pøíchodem po pauze Jean-David Beauguel, kterı se prodral hned do nìkolika dobrıch pøíležitostí.
Dostal se do víc šancí než Zdenìk Ondrášek. Jako mužstvo jsme se zlepšili, pøišly centry z lepších prostorù. Ale resumé? Ani jeden z nich nedal gól. A to je samozøejmì na ofenzivní tım málo.

Jan Kopic si poranil koleno a tìžko øíct, jak dlouho bude chybìt. Budete chtít v zimì rozšíøit nebo obmìnit kádr, abyste tøeba mìli víc alternativ?
Vìøím, že Kopicovo zranìní nebude vážné, ale úplnì pøívìtivì to nevypadalo. Je tøeba si do detailu všechno opravdu rozebrat. Ale na to bude prostor.

Mužstvo je zkušené, ale podobnıch situací pøece jen moc nezažilo.
Vidíte, to je fotbal. I velkım hráèùm a klubùm se takové vìci mùžou stát. Stalo se to i Realu Madrid, i v tom je ta krása fotbalu. Je tøeba to správnì teï uchopit tak, abychom byli silnìjší a zase potìšili fanoušky.

Bolí taková porážka o to víc, když pøišla v domácím prostøedí?
Každá prohra je bolestivá a komplikuje vám situaci. Obzvl᚝ doma a v zápasech, ve kterıch jste jednoznaènım favoritem. Pøi vší úctì ke Karviné. Je to komplikace, ale nedá se asi vyhrát dvì stì zápasù po sobì. O to je dùležitìjší sbírat body venku, abyste mohli nìco takového kompenzovat. Je to zklamání. Ale do takové situace jsme se dostali a potøebujeme z ní co nejdøíve ven.

Football news:

Hertha's sporting director loves signing players. Just look at his smile!
Rooney confirmed as Derby County head coach
Barca's presidential election will not take place on January 24 due to anti-coronavirus restrictions
Zlatan on Covid: I tried to train at home, but immediately felt tired
Bayern are Interested in Militao as a replacement for Alaba. The Brazilian has 3 matches for Real Madrid this season
Fiorentina Interested in Odriosola. The defender of Real Madrid played 1 match in the season
Pavlyuchenko on Tottenham: At first, my English was zero. When I drank a beer, I had good English, Spanish, and Portuguese