Czech Republic

Dvě patra a ostnatý drát. Bělorusko chtělo zavírat demonstranty do tábora

„Vzniká databáze, do níž budeme zaznamenávat ty, kteøí byli už dvakrát zatèeni. Cílem je vybudovat tábor. Ale ne takovı, jako byly vìzeòské tábory za války. Tábor pro ostré tıpky, k pøesídlení. Obehnanı ostnatım drátem a bezpeènostním perimetrem,“ øíká Karpjanku.

Plány bìloruského vedení prezentuje pracovníkùm Øeditelství pro boj s organizovanım zloèinem a korupcí (GUBOPiK), které až donedávna vedl. Útvar je jednou ze složek ministerstva vnitra. Nahrávku pocházející údajnì z øíjna loòského roku zveøejnila minulı tıden iniciativa By_Pol. 

Tu tvoøí bıvalí policisté a další èlenové bìloruskıch bezpeènostních složek, kteøí už nechtìli sloužit režimu prezidenta Alexandra Lukašenka. Právì proti nìmu již více než pùl roku pravidelnì protestují lidé v ulicích Minska i dalších mìst. 

Policie demonstrace brutálnì potlaèuje a Bìlorusy hromadnì zatıká a mnohé následnì ve vìznicích muèí. Novı tábor byl zøejmì dalším krokem. Není však jasné, zda se vùbec zaèal stavìt nebo jak je vıstavba daleko. Údajnì mìl vzniknout ve mìstì Ivacevièy na jihozápadì zemì, kde už dnes jedna vìznice stojí.

Karpjanku nicménì mìl jasnou pøedstavu, jak má nová budova vypadat. „Bude tam jedno patro s pecí a druhé na krmení. Musíme zajistit, aby pracovali, ale musí tam zùstat, dokud se to celé neuklidní. Hlava státu nás kryje ze všech stran, co se tıèe používání zbraní,“ popisuje.

„Jasnì, že nikoho nezastøelíme jen tak jako nìjací šílenci. Dejte každému možnost uvìdomit si svou situaci. Ale pokud se tak nestane, støílejte vším, co máte! Protože taková je doba. Není to žádná barevná revoluce, ale hybridní válka,“ øíká také.

Bìloruské ministerstvo vnitra podle Rádia Svobodná Evropa (RFE) nahrávku oznaèilo za falešnou s tím, že se k ní nebude dál vyjadøovat a že zamìstnanci resortu jednají podle zákona. Opozice si je však jistá, že je uniklá konverzace pravá. 

Tváø demonstrujících Bìlorusù Svìtlana Cichanouská ji sdílela na Twitteru s dovìtkem: „Námìstek ministra vnitra øekl, že má v plánu stavbu tábora pro lidi, kteøí uplatòují své právo na pokojnı protest proti bezpráví. Umíte si nìco takového pøedstavit ve své zemi?“

„Nahrávka je dùkaz, že moc nad Bìloruskem drží extrémnì nebezpeèní psychopaté vedení Lukašenkem,“ míní také Andrej Sannikaŭ, kterı se ve vìzení octl už v roce 2010 poté, co se snažil kandidovat na prezidenta.

Máte zbranì, použijte je, burcoval námìstek

Karpjanku pøitom rozhodnì není neznámou postavou. Už v záøí jej natoèili, jak se obuškem probíjí do jedné z minskıch kaváren, protože se tam schovávali demonstranti. Podpoøil také úvahy o støílení protestujících obèanù a i v nové nahrávce mluví o tom, jak mají zasahující jednotky proti lidem postupovat.

„Jak øekl prezident, pokud se proti vám nìkdo øítí, použijte zbranì. (...) Mùžete cílit na nohy, bøicho, koule, aby si dotyènı uvìdomil, co udìlal, až zase nabere vìdomí. Máte následující možnosti: Zraòte, zmrzaète nebo zabijte. Støílejte do èela, pøímo do èela, pøímo do oblièeje. Potom už se nikdy neuzdraví,“ líèí.

Jeho krutı vıklad tím nekonèí. „Pokud ho oživí, fajn. Bude mu chybìt pùlka mozku, takže se ho krásnì zbavíme,“ øekl také s tím, že lidé vycházející do ulic jsou teroristé. „Slznı plyn je vždy povinnı,“ nabádal. Zmínil se i o první obìti demonstrací Alexandru Tarajkouském. 

Policie ho zastøelila už v srpnu a následnì jeho smrt vydávala za nehodu s vıbušninou, která muži vybuchla v rukou. Karpjanku na nahrávce bez okolkù mluví o tom, jak to bylo ve skuteènosti. „Ano, Tarajkouskı. Byl to opilec a blb. Uhasili jsme ho gumovım projektilem, kterı ho zasáhl do hrudi,“ øekl a mimo jiné vyjádøil pøání, že policejní zásahy musí do svıch rukou pøevzít „mladší, rozhodnìjší lidé“. 

Protože pokud se prı nepodaøí ochránit Lukašenka, jeho rodinu a vládnoucí garnituru, bude se do toho muset vložit Rusko a mùže se stát, že se Bìlorusko rozpadne a jeho èásti si rozebere Litva, Polsko a Ukrajina. „Každı, kdo se zúèastní pøímıch støetù, dostane øád za odvahu,“ ujišoval Karpjanku v øíjnu.

O mìsíc pozdìji se stal námìstkem na ministerstvu vnitra. Podle RFE s odkazem na analytiky si ho Lukašenko vytáhl k sobì v rámci posilování bezpeènostního aparátu Bìloruska, takzvanıch silovikù. 

Pokud je nahrávka pravá, je to další dùkaz Lukašenkovy snahy udržet se u moci za každou cenu. „Jedna vìc je zøejmá: Režim je pøipraven potlaèit protesty za každou cenu a siloviki mají od vedení bianco šek zacházet s politickımi oponenty režimu, jak chtìjí, a to beztrestnì,“ míní vızkumnice Katsiaryna Šmatsinová z think tanku Bìloruskı institut pro strategická studia. 

Football news:

Iturralde Gonzalez about Felipe's hand in the match with Real Madrid: It is lowered, in a natural position
Bruno is 2+0 for 8 games against the big six this season in the Premier League. He scored a penalty for Tottenham and City
Klopp on 0:1 with Fulham: Liverpool players have the right qualities, but they can't show them
Ex-referee Andujar Oliver on Felipe's hand against Real Madrid: Unintentional play. A penalty would be unfair
Llorente leads La Liga with 8 assists for Atletico. He hasn't made a single one in 39 games at Real Madrid
Benzema broke Roberto Carlos' record for the most appearances for Real Madrid in La Liga among foreigners. Karim has 371 games
Liverpool lose 6 games in a row at home