Czech Republic

Dva rozhodčí z kauzy Berbr: jeden na funkce rezignoval, druhého podržel svaz

O Vitnerovi rozhodoval výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Ústeckého kraje a jeho pøedseda Martin Hrdlièka po rokování zvìstoval: „Pan Vitner ve své funkci sekretáøe zùstává nadále. Já i celý výkonný výbor ctíme presumpci neviny a do vyøešení celého pøípadu chceme, aby v kraji jako sekretáø zùstal. Obvinìní, kterému èelí, nemá žádnou spojitost s výkonem jeho zamìstnání na kraji. Práci ve funkci sekretáøe vykonává k maximální spokojenosti výkonného výboru, klubù a ostatních subjektù, s nimiž spolupracujeme.“

Vitner se vzdal dvou funkcí, a to lektora pravidel a instruktora rozhodèích. Roli sekretáøe zastává coby zamìstnanec Fotbalové asociace Èeské republiky. „Aby pokraèoval, na tom jsme se shodli jednomyslnì,“ pøiblížil Hrdlièka. „Debata nebyla vùbec bouølivá a ani k tomu nebyl dùvod. Všichni ho dobøe známe a bylo nám vysvìtleno, z èeho je obvinìný a jak obvinìní vnímá. Každý má právo na spravedlivý proces a do pravomocného rozhodnutí se na nìho musí pohlížet jako na nevinného.“

Hrdlièku pøekvapilo, že se Vitnerovo jméno objevilo v souvislosti s úplatky. „Vìøím, že je Miloš nevinný. Vùbec mi to k nìmu nesedí.“

Rozhodèí Petr Klupák rezignoval na post místopøedsedy výkonného výboru litomìøického svazu. „Nechce zatìžovat sebe, svou rodinu ani výkonný výbor zbyteènými otázkami spojenými se souèasnou situací,“ uvedl Jan Novotný, pøedseda litomìøického výkonného výboru. „Kauza nás pøekvapila a od tìchto praktik se distancujeme. Je mi líto, že se to dotýká i našeho okresního svazu. Ovšem nemìli bychom spojovat práci pana Klupáka pro svaz s jeho prací rozhodèího,“ tvrdí Novotný; Klupák pracoval i v komisi rozhodèích.

Z odposlechù, které zveøejnily Lidové noviny, vyplývá, že do kauzy by mìly být zapleteny i kluby Litomìøicko a Brozany. „Urèitì nejsem ten, kdo by se k tomu mìl vyjadøovat, protože o tom nic nevím. Informace mám pouze z médií,“ prohlásil Novotný.

On sám ze své funkce odstupovat nehodlá. „Nièím jsem se neprovinil. U nás na Litomìøicku probìhne zaèátkem pøíštího roku volební valná hromada, kde se ukáže, zda dìláme fotbal v okrese dobøe, a¬zda se ubíráme správným smìrem. Pokud delegáti rozhodnou, že ve vedení nemám být, budu to respektovat. Každopádnì ale hodlám obhajovat svou souèasnou pozici.“

I Martin Hrdlièka øíká, že má fotbalu co dát. „Vìøím, že v oèích okresních svazù a klubù øídíme kraj dobøe.“

Klupák podle policejního spisu figuroval spolu s dalšími sudími v uplaceném ovlivnìní zápasu Vyšehradu s Líšní, které se nepovedlo. Utkání skonèilo remízou a Klupák pak mìl podle zjištìní policistù vrátit 150 tisíc korun vyšehradskému šéfovi Romanu Rogozovi.

Vitner byl podle vyšetøovatelù souèástí rozhodcovského tria, které mìlo zajistit výhru Vyšehradu s Chrudimí. Když se to nepovedlo, k pøedání 170 tisíc korun nedošlo. „Jsem obvinìný, musím se hájit, prokázat svoji nevinu. V tu samozøejmì vìøím na tisíc procent,“ uvedl Vitner. Ani Klupák se necítí vinný.

Football news:

Berg reached the Champions League group at 34 - probably the last one in his life. And I chewed out that very victory for Krasnodar
Ronaldo scored the 750th goal of his career. 450 of them are for real
Chiesa scored for the first time for Juventus-Dynamo Kyiv
Griezmann scored for the first time in 3 consecutive games for Barca. He has 5 goals in his last 7 matches for the club
Braithwaite has scored 5 (4+1) points in Barca's last 3 games. He had not scored in 13 games before
Pavel Nedved: Juventus doesn't depend on Ronaldo. Any team will miss such a player
Holand and Jan will not play Lazio due to muscle injuries