Czech Republic

Druhý nejvyšší nárůst od března, v pátek v Česku přibylo 2946 nově nakažených

Množství lidí aktuálnì nakaženıch je nyní podobné jako celkovı poèet vyléèenıch od zaèátku epidemie, tedy zhruba 30 000. Aèkoli má nemoc u vìtšiny nakaženıch mírnı prùbìh, v poslední dobì strmì roste poèet hospitalizovanıch i zemøelıch.

Od 1. bøezna, kdy se v Èesku objevily první nákazy novım koronavirem, bylo zaznamenáno již 61 318 potvrzenıch pøípadù covidu-19. Denní nárùsty poètu nakaženıch v poslední dobì opakovanì pøekonávaly rekordy. Nejvıraznìjší pøírùstek byl minulı ètvrtek, kdy testy nemoc prokázaly u 3126 lidí. Tento tıden se nárùsty po vìtšinu dní pohybovaly od zhruba 2300 po skoro 3000.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula na páteèní tiskové konferenci uvádìl, že nárùst nakaženıch nyní zpomalil. Oproti ètvrtku byl ale páteèní poèet novıch pøípadù o nìkolik desítek vyšší. 

Prymula také v pátek øekl, že poèet novıch pøípadù není rozhodující. Záleží podle nìj na tom, zda narùstají poèty hospitalizovanıch vyžadujících plicní ventilaci nebo poèty úmrtí. Jak množství hospitalizovanıch, tak poèet úmrtí však aktuálnì vıraznì stoupá.

Od zaèátku záøí se poèet lidí, kteøí s covidem-19 skonèili v nemocnici, zvıšil zhruba ètyønásobnì na 740. Témìø na ètyønásobek stoupl i poèet hospitalizovanıch, kteøí jsou ve vážném stavu. Podle posledních údajù ministerstva k ètvrtku jich bylo 151. Jen za tento tıden už pøibyly v nemocnicích asi dvì stovky nakaženıch.

Vıraznì roste také množství nakaženıch koronavirem, kteøí zemøeli. Za záøí se poèet úmrtí lidí s covidem-19 zvıšil o více než tøetinu na 581. Jen bìhem tohoto tıdne zemøelo skoro šest desítek nakaženıch.

Pøípadù covidu-19 pøibıvá nyní nejvıraznìji v Praze a okolí. Nejvìtší nárùst byl za posledních sedm dní podle údajù ministerstva v okrese Praha-vıchod, kde bylo zaznamenáno asi 210 novì nakaženıch v pøepoètu na 100 000 obyvatel. 

V Praze bylo za uplynulı tıden potvrzeno pøes 205 pøípadù covidu-19 na každıch 100 000 obyvatel a v okrese Praha-západ zhruba 203 pøípadù. V žádném jiném regionu republiky nárùst nepøesáhl dvì stovky nakaženıch.

Poèet osob s covid-19 dle krajù

14288

9022

2492

3128

1491

2823

1907

1903

2430

2402

5328

2881

2663

7855

Vìtšina okresù na takzvaném semaforu, mapì hodnotící regiony podle rizika nákazy koronavirem, je teï oranžová, což znaèí druhı stupeò nebezpeèí ze tøí. 

Praha je na mapì, zveøejnìné ministerstvem v pátek, stále èervená, tedy nejrizikovìjší. V Praze se covid-19 šíøí podle ministra Prymuly v øadì pøípadù komunitnì, kdy se nedaøí najít konkrétní zdroj nákazy. Navíc ve mìstì roste podíl pacientù v rizikové skupinì ve vìku 65 let a více.

Football news:

Barca players are unhappy that some players have extended their contracts with reduced wages (Marca)
Capello on the debut of the Beginning: Fantastic goal. I spoke with Gasperini, he is happy
A Spanish journalist compared Fati to a black salesman running away from the police. Barcelona sues (despite the apology)
We play with major soccer bandits, and I get a yellow for it? Mueller - referee of the match with Atletico
Samuel eto'o: Guardiola is great. He didn't go out just for Messi
Amazing time Loko: boldly came out from under pressure, were reliable from behind and attacked beautifully through Miranchuk
Semin on the goal the Beginning: Great debut. He will establish himself at the heart of Atalanta, I have no doubt