Czech Republic

Druhou dávku je lepší podat později než dřív. Kvůli nedostatku vakcín se intervaly protáhly na 28 dní

Naopak horší by bylo, kdyby se druhá dávka podala døíve. Nejbližší termín pro následnou injekci je mezi sedmnáctım a devatenáctım dnem po první.

„Pokud by se vakcína podala døív než po sedmnácti dnech od první dávky, považovalo by se to za nedostateènı interval a celı proces by se musel opakovat,“ sdìlil pro Lidovky.cz epidemiolog a poradce premiéra Roman Prymula.

Doporuèenı interval mezi injekcemi je v pøípadì vakcíny od spoleènosti Pfizer 21 dní. Jenže ne všechny dávky pøišly tak, jak mìly.

Denní nárùst poètu osob s prokázanım onemocnìním

Denní nárùst poètu osob s prokázanım onemocnìním

„Kvùli nedostatku vakcín jsme termín prodloužili z 21 na 28 dní. V tomto intervalu bude zachovaná maximální možná úèinnost vakíny. Pokud to nebude nutné, nechceme interval nadále prodlužovat,“ sdìlil ministr zdravotnictví Jan Blatnı (za ANO). Sám podstoupí následné oèkování o tıden pozdìji, stejnì jako premiér Andrej Babiš (ANO) – oba o tomto víkendu.

Pøi chybné aplikaci opakovat

Èesko dostane v pøíštích tøech tıdnech od firmy Pfizer/BioNTech ménì vakcíny. Pùvodnì plánovanı poèet dávek oèkovací látky by se mìl podle Blatného dorovnat do poloviny února, pak by se mìl zvıšit.

Podle Prymuly vırobce doporuèuje interval mezi sedmnácti až dvaaètyøiceti dny. Maximální rozmezí mezi podáním první a druhé dávky vakcíny podle vládního Metodického pokynu pro oèkovací kampaò stanoveno není.

„V pøípadì, že druhá dávka vakcíny není aplikována v doporuèeném odstupu 21 dnù, první dávka se poèítá a druhá dávka se aplikuje, co nejdøíve je to možné,“ uvádí dokument.

Neplatí to však u brzkého podání druhé injekce. Sedmnáctı den je hranièní. „Pøi chybné aplikaci døíve než sedmnáct dní po první dávce je druhá dávka považována za neplatnou a je potøeba ji opakovat 21 dní po chybnì aplikované dávce,“ upøesòuje vládní materiál.

Interval mezi podáním oèkovací látky se liší podle toho, o jakou vakcínu jde. S jednadvaceti dny pracuje spoleènost Pfizer a také Novavax. I od této spoleènosti má Èesko objednanou vakcínu, ta je však teprve v koneèné fázi testování, a ještì tedy nemá razítko k použití.

U dalších vakcín je interval stanovenı na 28 dní. Je tomu tak u spoleènosti Moderna, která už v tuzemsku je. Stejnı termín má i AstraZeneca, která je zatím nejblíže ke konci procesu. Pokud bude její látka schválená pøíští tıden, mohla by bıt u nás dostupná za dva až tøi tıdny. Mezidobí 28 dnù mají i vakcíny spoleèností CureVac a Sanofi Pasteur.

V Èesku by mìla bıt k dispozici také vakcína firmy Johnson & Johnson, ta ovšem pracuje jen s jednou dávkou.

Odklad tøi mìsíce

S termíny ovšem státy variují. Pøedevším kvùli tomu, že množství vakcín je zatím omezené. Nejdál je v tomto pøípadì Velká Británie, kde se bude moci druhá dávka podat až po dvanácti tıdnech. Strategie je taková, že naoèkovaní první dávkou sice nebudou chránìni stoprocentnì, ale nebudou ani úplnì nechránìni. Alespoò èásteènou ochranu bude mít díky odkladu podání druhé dávky více lidí. Dùvodem je i nová mutace koronaviru, která je schopná šíøit se rychleji. V Británii se objevila mezi prvními.

O delším intervalu mezi obìma aplikacemi uvažovalo napøíklad i Nìmecko nebo Dánsko.

O rozestupu tøí mìsícù se hovoøilo také v Èesku. Jako možnost to nastínil Prymula, podle kterého by bylo lepší mít naoèkováno více lidí s menším procentem úèinnosti než ménì s vìtším.

„Je to druhá strategie, ale zdaleka o ní není ještì rozhodnuto,“ sdìlil LN Prymula.

Dodal, že studie jednotlivıch spoleèností vyvíjejících vakcínu se rozhodnì nedìlaly na termín tøí mìsícù. „Ta vakcína se chová jako vakcína živá, takže by to teoreticky mìlo bıt možné, ale nevím, kolik zemí do toho pùjde,“ doplòuje epidemiolog. Nemyslí si , že by se ve finále musel opakovat celı proces. I po tøech mìsících by podle nìj mìla bıt patrná stopa první dávky. Už teï jsou pøitom pøíklady, kdy je odklad druhé dávky vyloženì žádoucí. Pokud se nìkdo nakazí covidem po první dávce, pak je vhodné poèkat devadesát dní a teprve potom aplikovat druhou injekci.

První dávka chrání z poloviny

I takové pøípady jsou. První dávka totiž není úèinná na sto procent. Ministr Blatnı uvedl, že v pøípadì Pfizeru znamená první dávka ochranu zhruba padesát procent. Teprve po druhé injekci je èlovìk proti nemoci covid-19 chránìn témìø stoprocentnì. Ne však hned, hovoøí se zhruba o tıdnu od kompletního oèkování.

V Èesku dostalo vakcínu podle vèerejších údajù 170 tisíc lidí. Víc než polovina z nich jsou zdravotníci. Obì dávky dostalo devìt tisíc lidí.

Football news:

Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press
Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League
Milan kicked 18 penalties for the season. This is the best result in the top 5 leagues in Europe
Man City can offer Borussia more than 100 million pounds for Holand and Reina. The club is exploring this possibility (90min)
Ajax have won 11 matches in a row. The last defeat against Atalanta in December
Aubameyang pro 3-2 with Benfica: Arsenal showed character and deserved to win