Czech Republic

Druhá příčka? Obrovská radost, ale pořád je co zlepšovat, říká Ledecká

„Mám z toho obrovskou radost, byla to dobrá jízda, moc jsem si to užila. Ale poøád je co zlepšovat, udìlám vše pro to, abych v sobotu jela ještì líp,“ nechala se slyšet v rozhovoru pro svou agenturu èeská závodnice.

O èem ještì mluvila?

O vítìzné Sofii Goggiaové, která má rovnìž skvìlou formu
Beru ji jako další soupeøku. Sofia je skvìlá lyžaøka, je rychlá, ale takovıch je tam dalších minimálnì dvacet. Všechny jsou nìèím vıjimeèné a všechny chtìjí vyhrát. Nevidím jenom Sofii, snažím se je pøedjet úplnì všechny.

O 4. místì v hodnocení sjezdu
Vlastnì to ani nesleduju. Sledují to novináøi, kteøí mi to po každém závodì pøipomenou. Já to sledovat nemusím, mám vás.

Ester Ledecká ve sjezdu v Crans Montanì.

Ester Ledecká ve sjezdu v Crans Montanì.

O odkladu startu závodu kvùli noènímu snìžení
Ani to taková komplikace nebyla. Já jsem, jak by øekl Tomas (trenér Tomáš Bank) „try hard“ – snaživka. Vyjela jsem ještì za tmy na kopec, že si dám pár jízd ještì pøed prohlídkou a oni to v tu chvíli zrušili, že máme zùstat na hotelu. Všechny kromì mì a Corinne Suterové na hotelu ještì byly, tak jsme se my dvì vrátily. Chtìlo se mi spát, nejsem moc ranní ptáèe a musela jsem vstávat s pìtkou na budíku, což je vždycky špatné. Tak jsem lehla zpátky do postele a dala si na hoïku a pùl šlofíèka. Pak jsem si znovu udìlala rozcvièku a jela na kopec na prohlídku. Ta energie mi pomohla.

O oblíbenosti sjezdovky v Crans Montanì
Tenhle kopec mi docela sedí. Jsem ráda, že jsem tu mohla jet už loni, že se svahem mám nìjakou zkušenost. Každou jízdou poznávám, jak nìkteré pasáže zajet líp. Doufám, že i tahle jízda mi nìco dá do zítøka a do nedìle. Tìším se, je to tady dobøe zorganizované, snaží se.

O vynechanıch závodech na snowboardu
Nevím, jestli se to vyplatilo, tohle se mi tìžko hodnotí. Asi byste se museli zeptat mıch trenérù, protože já bych samozøejmì nejradši v Bad Gasteinu jela. Ale takhle to vyšlo a bylo by fajn, kdybych teï zajela další skvìlé vısledky. Je to rozhodnì lepší varianta, než kdybychom vynechali Bad Gastein a pak bych tady jela pøíšernì.

O sobotním druhém sjezdu v Crans Montanì
Poøád je na jízdì co zlepšovat, bylo tam urèitì pár chyb. Rozebereme si to, pøijdeme na to, kde by se dalo ještì zrychlit. Budu se snažit dobøe si odpoèinout a pøipravit se na sobotu. Udìlám maximum, abych jela ještì líp. 

Football news:

Atletico were better in the 1st half, Real Madrid in the 2nd. A good result for us. Benzema on the draw
Zidane is equal to Del Bosque in the number of games at the head of Real Madrid - 246. Only Munoz has more-605
Only Liverpool and a 20-team Ligue 1 side have not scored at home since playing in the 2021 top 5 of the Europa League
Carragher on Liverpool: They are now psychologically dwarfed. Such a game is unacceptable
Iturralde Gonzalez about Felipe's hand in the match with Real Madrid: It is lowered, in a natural position
Bruno is 2+0 for 8 games against the big six this season in the Premier League. He scored a penalty for Tottenham and City
Klopp on 0:1 with Fulham: Liverpool players have the right qualities, but they can't show them