Czech Republic

Drtivá většina slev během Black Friday může být falešná, varuje studie

Black Friday, jedna z nejvìtších slevových akcí v roce, letos pøipadá na pátek 27. listopadu. Kromì Spojených státù, odkud akce èerný pátek pochází, zbrojí na návaly nakupujících prodejci po celém svìtì, vèetnì Èeska. Zákazníky lákají na snížené ceny, které však ve skuteènosti slevami být nemusí.

Upozoròuje na to studie britské spotøebitelské spoleènosti Which?, o níž informovala BBC. Analytici v rámci ní sledovali ceny produktù od Amazonu a dalších maloobchodních prodejcù bìhem jednoho roku. Pouze tøi výrobky ze zkoumaných 219 byly nejlevnìjší bìhem akce Black Friday, zbytek šlo za „výprodejovou“ cenu poøídit i jindy. Mnohdy se cena produktu dostala bìhem roku na ještì nižší úroveò.

Studie Which? uvádí jako pøíklad kávovar De’Longhi, jejž britské obchodní domy John Lewis nabízely bìhem loòského èerného pátku za 1 285 liber (37 700 korun). Bìhem pùlroku pøed slevovou akcí však stál stejnì, èi ménì, minimálnì 35krát. Bìhem loòského kvìtna a èervna cena dokonce spadla pod 1 200 liber.

Nìkteøí se uchýlí k navýšení pùvodní ceny místo nabízení menších a udržitelných slev. Mnohdy tak kvùli obrovským slevám dojde pøi výpoètu finální ceny zboží ke zdvojnásobení pùvodní ceny.

Pavel Peterka Centrum ekonomických a tržních analýz (CETA)

„Nabídky, které vypadají výhodnì, mnohdy výhodné nejsou. Nenechte se oklamat èasovým omezením a pokud sháníte nìco konkrétního, udìlejte si nejdøív prùzkum,“ uvedla Natalie Hitchinsová z platformy Which?.

Falešné slevy se objevují i v Èesku

Podle analytika Centra ekonomických a tržních analýz (CETA) Pavla Peterky se podobné „falešné“ slevy objevují i na èeském trhu. „Spotøebitelské organizace na to každoroènì upozoròují. Co se týèe slev, èeský trh je navíc velmi specifický. V loòském roce tvoøily slevové akce více než 50 procent celkových tržeb obchodních øetìzcù. Akce jsou pro obchodníky zajímavou cestou do penìženek zákazníkù, nìkdy jedinou,“ øíká Peterka.

Výjimkou podle nìj nejsou ani slevy pøesahující 90 procent, což však pro obchodníky není dlouhodobì udržitelné. „Proto se nìkteøí uchýlí k navýšení pùvodní ceny místo nabízení menších a udržitelných slev. Mnohdy tak kvùli obrovským slevám dojde pøi výpoètu finální ceny zboží ke zdvojnásobení pùvodní ceny,“ tvrdí Peterka.

Z dat srovnávaèe cen Heureka.cz vyplývá, že v Èesku dosahují reálné slevy bìhem Black Friday v prùmìru 19 procent. Podle šéfa Heureky Tomáše Bravermana jde pøedevším o marketingovou akci, která má lidi motivovat k nákupu. Heureka už loni zjistila, že ceny zboží u jednotlivých prodejcù se mohou lišit od prùmìru až o 50 procent. Produkty, které nìkteøí prodejci nabízejí s polovièní slevou, lze tak za stejnou cenu sehnat v jiných e-shopech bìžnì. „Pøesto, anebo právì proto, je potøeba mega slevy a jejich výhodnost poøádnì ovìøovat,“ øekl Braverman pro ÈTK.

Letošní Black Friday významnì ovlivní pandemie a zavøené obchody. „E-shopy pøišly v hlavní sezonì o výraznou èást konkurence v podobì kamenných obchodù. I pøesto, že budou online prodejci nabízet podobné slevy jako v minulých letech, jejich obraty budou díky souèasnému stavu rekordní,“ uvedl døíve výkonný øeditel spoleènosti Shoptet Miroslav Uïan. Podle odhadù Shoptetu vzrostou útraty zákazníkù meziroènì o ètvrtinu a poprvé pøesáhnou miliardu korun.

27. listopadu 2015

Football news:

Nacho will not play with Alcoyano. Real Madrid defender has been in contact with a coronavirus infection
Cuadrado has recovered from covid and can play with Napoli
Inter have offered to rent Origi from Liverpool
Messi, Ronaldo, Neymar, Lewandowski and Ramos-in the symbolic team of the year from the UEFA website
Berbatov on Bale: He will be returned to Real Madrid if he does not start to show the level that Mourinho expects
Pogba's time at Manchester United is running out again. The club did not buy a top player, but a beautiful story for social networks, Paul lost the battle for influence to Brun
Roma made an extra substitution in the Italian Cup match. The club faces a technical defeat