Czech Republic

Drogové gangy kryjí peníze zlatem na výrobu součástí do mobilů, tvrdí agenti

O nekalıch praktikách dubajské spoleènosti Kaloti informoval mezinárodní tım vyšetøovatelù americké ministerstvo financí již pøed šesti lety. Úøad se ale pøípadem nezabıval, a tak spoleènost Kaloti i nadále prodávala tuny zlata spoleènostem v dodavatelskıch øetìzcích gigantù jako Apple, General Motors nebo Amazon. Ty kovy používají jako souèástky do svıch vırobkù, informoval zpravodajskı server BBC. 

Vyšetøování pøípadu s krycím jménem „Medojed“ vedl americkı Úøad pro potírání drog (DEA) celkem tøi roky. Dùvìrné dokumenty ale svìdèí o tom, že americké ministerstvo financí USA bylo v roce 2014 varováno pøed nekalımi praktikami spoleènosti Kaloti, tvrdí agentura BBC. Ministerstvo na žádost o komentáø nereagovalo a zástupci spoleènosti Kaloti tvrzení popøeli.

Nicménì podle schématu popsaném v dokumentech mohli zloèinci kdekoliv na svìtì použít peníze z drog nebo jiné nezákonné èinnosti získané v hotovosti k nákupu zlatého šrotu a následnému pøeprodeji spoleènosti Kaloti. Kaloti jim za to podle vyšetøovatelù nabídla hotovost nebo jim peníze poslala na úèet.

Podezøelá aktiva

V roce 2014 DEA doporuèila americkému ministerstvu financí, aby veøejnì obvinilo spoleènost Kaloti z praní špinavıch penìz. To aby by ji banky ve strachu z problémù vyøadily z globálního finanèního systému. Jenže ministerstvo proti Kaloti nikdy nezasáhlo. 

Bıvalí úøedníci uvedli, že rozhodnutí odložili kvùli obavám z reakcí Spojenıch arabskıch emirátù. Ty jsou totiž pro USA klíèovım diplomatickım spojencem. A když samy Spojené arabské emiráty nejednaly z vlastní iniciativy, bylo vyšetøování odloženo, uvedl server Mezinárodního konsorcia investigativních novináøù ICIJ.

O vyšetøování svìdèí i záplava zpráv o podezøelé èinnosti bank z celého svìta, které nakládají s penìzi spoleènosti Kaloti. Vìøitelé, vèetnì Deutsche Bank a Barclays, pøedložili 34 samostatnıch zpráv o síti Kaloti pro americké vládní finanèní analytiky. Podezøelé transakce od roku 2007 do roku 2015 mìly hodnotu 9,3 miliard dolarù.

Loni v øíjnu spoleènost BBC Panorama odhalila, že spoleènost Renade International, kterou podle nich ovládá jeden z gangù, prodala spoleènosti Kaloti jen v roce 2012 zlato za 146 milionù dolarù. To je jen èást zlata v hodnotì 5,2 miliard dolarù, které bylo zaplacené v hotovosti. Kaloti vše popírá s tím, že spoleènost každı rok úspìšnì prošla auditem podle všech regulaèních a právních norem.

Obavy dodavatelského øetìzce

I pøes upozornìní vyšetøovatelù se zlato od spoleèností Kaloti i nadále dostávalo do velkıch dodavatelskıch øetìzcù. Tuny zlata od spoleènosti Kaloti nakoupili i dodavatelé schválení spoleèností Apple. Mezi ty patøí napøíklad spoleènosti Valcambi, jedna z nejvìtších rafinérií zlata na svìtì se sídlem ve Švıcarsku. Apple vodivı kov používá k vırobì souèástek do smartphonù. 

V letošním roce mezinárodní protikorupèní organizace Global Witness uvedla, že v letech 2018 a 2019 koupila spoleènost Valcambi až 20 tun zlata pøímo od spoleènosti Kaloti a dalších 60 tun od spøíznìného subjektu. Další zpráva projektu Tech Transparency Project uvedla další dvì švıcarské rafinerie, které nakoupily zlato od spoleènosti Kaloti a byly rovnìž na seznamu dodavatelù spoleènosti Apple.

Spoleènost Valcambi nákup zlata od Kaloti nechtìla ani potvrdit ani popøít. Prohlásila, že nakupuje zlato pouze od svıch dodavatelù, u kterıch mùže plnì zajistit identifikaci pùvodu zlata.

Spoleènost Apple prohlásila, že se zavázala k odpovìdnému zajišování zdrojù pro své produkty. „Pokud dodavatel není schopen nebo ochoten splnit naše standardy, bude odstranìn z našeho dodavatelského øetìzce. Od roku 2015 jsme z tohoto dùvodu pøestali spolupracovat s 63 rafinériemi,“ tvrdí Apple.

Podle údajù pøedloženıch americké Komisi pro cenné papíry a trhy je spoleènost Kaloti uvedena také v dodavatelskıch øetìzcích spoleèností General Motors a Amazon. Spoleènost General Motors, která používá zlato v automobilovıch souèástkách, napøíklad v katalyzátorech, uvedla, že se zavázala k odpovìdnému získávání surovin použitıch pøi vırobì a nepodnikala pøímo s Kaloti. To samé tvrdí i Amazon. 

Vyšetøovatelé, kteøí roky pracovali na odhalení nekalıch praktik spojenıch se spoleèností Kaloti, jsou z neèinnosti amerického ministerstva financí frustrovaní. „Do pøípadu jsme bìhem tøí let vložili obrovské množství práce a úsilí. Všichni jsme tím pøípadem žili a dıchali. Byli jsme si naprosto jistí, že jsme mìli dost dùkazù na obvinìní spoleènosti Kaloti. Velmi nás to všechno naštvalo,“ øekl k pøípadu anonymnì jeden z èlenù vyšetøovací skupiny.

Football news:

Drogba on the inclusion of Cech in the squad for the season: I'm on my way to the Chelsea base
Two warring club are tired of the greyness, came together and changed the Danish football. This is the path of Midtjylland - now he is in the Champions League
Hakimi had contracted the coronavirus. Inter will play Borussia Gladbach today
Manchester United's debt increased by 133% in the 2019/20 season, while revenues fell by 19%. Loss - 23.2 million pounds
Liverpool, Manchester United, Real Madrid are preparing the European Premier League project. It seems that everything is serious now: they are supported by FIFA
Lampard on Cech in the Premier League bid: it will be good for Our goalkeepers to train with one of the best goalkeepers. He is relatively young
Coach Salzburg had a problem with being an American. And I came up with a game style while watching the Princeton rowers