Czech Republic

Dozorčí rada odvolala ředitele Pražské plynárenské Janečka, novým nástupcem bude Pacovský

„S ohledem na plánovaný rozvoj spoleènosti považujeme za vhodné mít v èele spoleènosti vedení, které je nezatížené spory a kauzami z minulosti,“ uvedl Chabr, který má na starosti mìstské firmy. Konèícímu manažerovi podìkoval, spoleènost podle nìj od jeho nástupu v roce 2014 zvýšila zisk v prùmìru o 30 procent.

Odvolání souvisí s pøedchozí kritikou Janeèka zejména ze strany Pirátù. Primátor Zdenìk Høib (Piráti) jeho odvolání navrhl už v létì 2019. Kritizoval jej napøíklad kvùli tomu, že plynárny figurují ve vyšetøování policie kvùli nákupùm plynu nebo za podle primátora pøíliš vysoké tantiémy pro èleny dozorèí rady a pøedstavenstva. Dozorèí rada se skládá z nominantù koalice, Janeèkovo odvolání podpoøili kromì pirátských i ti za Prahu Sobì.

Konèícího øeditele v minulosti podporovala zejména tøetí souèást pražské koalice, Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN). Janeèek øekl, že odvolání nevnímá úkornì. Firma je podle nìj v dobrém stavu a je velmi dobøe nastavena do budoucnosti, která pøinese nové výzvy. „Je potøeba, aby pøišel nový manažer, protože pøed firmou jsou jiné výzvy, související napøíklad s evropským Green Dealem (Zelenou dohodou pro Evropu),“ uvedl.

Nový øeditel Pacovský øekl, že chce v èele plynáren uplatnit své zkušenosti z managementu v oblasti energetiky a obnovitelných zdrojù. „Zamìøím se na optimalizaci investic do distribuèní soustavy a do IT. Na druhé stranì naopak chci investovat úsilí do zelené energetiky - i když plyn není bezuhlíkový zdroj energie, hraje významnou roli pøi pøechodu k uhlíkové neutralitì. Posunu Pražskou plynárenskou na úroveò inovativní, digitální a transparentní firmy, kde je zákazník na prvním místì,“ uvedl.

Podle Chabra má nový šéf vést zmìny, které pro plynárny vedení metropole plánuje. Mìsto spoleènost vlastní pøes spoleènost Pražská plynárenská holding, která by se podle radního v budoucnu mìla pod vedením plynáren zamìøit na teplárenství, obnovitelné zdroje a rozvoj moderních technologií v mìstské energetice.

Soud loni zaèal øešit pøípad nákupu plynu Pražskou plynárenskou, která v pøípadu figuruje jako poškozená strana. Brit Lakhbir Singh Sandhu, který podle státního zástupce prostøednictvím Pražské plynárenské vylákal od Èeské republiky DPH 200 milionù korun, odmítl, že by se dopustil nìèeho protiprávního. Vedení plynáren uvedlo, že se firma stala obìtí podvodu.

Pražská plynárenská dlouhodobì patøí mezi nejvìtší tuzemské dodavatele energií. Plynem a elektøinou zásobuje témìø 420 000 odbìrných míst. Pøedloni firmì meziroènì vzrostl èistý zisk o 13,7 procenta na 721 milionù korun, výnosy stouply o 18,4 procenta na 14,8 miliardy korun. Spoleènost prodala 13,1 miliardy kilowatthodin plynu, meziroènì o 2,9 procenta více. Prodej elektøiny se zdvojnásobil na 1,3 miliardy kilowatthodin.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7